Mostra diària de l'informe meteorològic

La mostra diària de l'informe meteorològic és una targeta adaptativa dissenyada per utilitzar-se amb el temps de l'MSN per publicar una actualització meteorològica diària a un canal del Teams.

Mostra de temps.

Entrades/Sortides i notes

Nom del testimoni dinàmic Text del contenidor Notes
{acCityState} Veure plantilla Text de visualització
Es pot utilitzar una variable per contenir els valors Ciutat, Estat o Codi Postal
{acDailySummary} Veure plantilla Text de visualització
{acCurrentDateTime} Veure plantilla Text de visualització
{acUrlConditionsImage} Veure plantilla Text de visualització
Veure comentaris de la plantilla S'ha de substituir per un URL vàlid
{acCurrentTemperature} Veure plantilla Text de visualització
{actempHi} Veure plantilla Text de visualització
{actempLow} Veure plantilla Text de visualització
{
  "$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",
  "type": "AdaptiveCard",
  "version": "1.0",
  "body": [
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "{acCity}, {acState}",
      "size": "Large",
      "isSubtle": true
    },
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "{acCurrentDateTime}",
      "spacing": "None"
    },
    {
      "type": "TextBlock",
      "text": "{acDailySummary}",
      "spacing": "None"
    },
    {
      "type": "ColumnSet",
      "columns": [
        {
          "type": "Column",
          "width": "auto",
          "items": [
            {
              "type": "Image",
              "url": "{acUrlConditionsImage}",
              "size": "Large"
            }
          ]
        },
        {
          "type": "Column",
          "width": "auto",
          "items": [
            {
              "type": "TextBlock",
              "text": "{acCurrentTemperature}",
              "size": "ExtraLarge",
              "spacing": "None"
            }
          ]
        },
        {
          "type": "Column",
          "width": "stretch",
          "items": [
            {
              "type": "TextBlock",
              "text": "°F",
              "weight": "Bolder",
              "spacing": "Small"
            }
          ]
        },
        {
          "type": "Column",
          "width": "stretch",
          "items": [
            {
              "type": "TextBlock",
              "text": "Hi {actempHi}",
              "horizontalAlignment": "Left"
            },
            {
              "type": "TextBlock",
              "text": "Lo {actempLow}",
              "horizontalAlignment": "Left",
              "spacing": "None"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}