Imprimir imatges

Tot i que Power Automate us permet imprimir documents mitjançant l'acció Imprimeix documents , la impressió de fitxers d'imatge requereix un enfocament diferent.

Per imprimir un fitxer d'imatge, creeu un script per lots que iniciï el Microsoft Paint i imprimeixi el fitxer d'imatge seleccionat a través d'ell. Per desenvolupar l'script, creeu un fitxer .txt nou, copieu el codi següent i deseu-lo com a impressió d'imatges.bat.

Nota

Abans de desar l'script, substituïu el marcador de posició Image_Path per la ruta del fitxer de la imatge que voleu imprimir.

@echo off+

title Print Images


rem The following command launches Microsoft Paint and prints the selected file using the default printer.

mspaint /p "Image_Path"


rem The following command ends the Microsoft Paint process. 

taskkill /IM "mspaint.exe"

Per executar la seqüència, utilitzeu l'acció Executa l'aplicació i empleneu el camí del fitxer per lots al camp Camí d'accés de l'aplicació.

Captura de pantalla de l'acció Executa l'aplicació.

Alternativament, podeu imprimir fitxers d'imatge mitjançant l'acció d'ordres Executa el DOS amb l'ordre següent com a entrada:

Nota

Abans d'executar el flux, substituïu els marcadors de posició Image_Path i Printer_Name per la ruta del fitxer i el nom de la impressora, respectivament.

rundll32 C:\WINDOWS\system32\shimgvw.dll,ImageView_PrintTo "Image_Path" "Printer_Name"