Get-AksHciNodePool

Synopse

Zobrazí seznam fondů uzlů v clusteru Kubernetes.

Syntax

Get-AksHciNodePool -clusterName <String>
                  [-name <String>]

Description

Zobrazí seznam fondů uzlů v clusteru Kubernetes.

Příklady

Výpis všech fondů uzlů v clusteru Kubernetes

Get-AksHCiNodePool -clusterName mycluster

Výpis konkrétního fondu uzlů v clusteru Kubernetes

Get-AksHciNodePool -clusterName mycluster -name nodepool1
ClusterName : mycluster
NodePoolName : linuxnodepool
Version : v1.20.7
OsType : Linux
NodeCount : 10
VmSize : Standard_K8S3_v1
Phase : Deployed
AutoScalerEnabled : true

Parametry

-clusterName

Název clusteru

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

-name

Název fondu uzlů.

Type: System.String
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Referenční informace k Prostředí PowerShell AksHci