Sdílet prostřednictvím


OAuthRedirectToAuthorizationContext.Properties Vlastnost

Definice

Získá vlastnosti ověřování výzvy.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Http::Authentication::AuthenticationProperties ^ Properties { Microsoft::AspNetCore::Http::Authentication::AuthenticationProperties ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Http.Authentication.AuthenticationProperties Properties { get; }
member this.Properties : Microsoft.AspNetCore.Http.Authentication.AuthenticationProperties
Public ReadOnly Property Properties As AuthenticationProperties

Hodnota vlastnosti

Platí pro