Sdílet prostřednictvím


ConnectionEndpointRouteBuilder.Finally(Action<EndpointBuilder>) Metoda

Definice

Zaregistruje zadanou konvenci pro provádění po konvencích registrovaných prostřednictvím Add(Action<EndpointBuilder>)

public void Finally (Action<Microsoft.AspNetCore.Builder.EndpointBuilder> finalConvention);
abstract member Finally : Action<Microsoft.AspNetCore.Builder.EndpointBuilder> -> unit
override this.Finally : Action<Microsoft.AspNetCore.Builder.EndpointBuilder> -> unit
Public Sub Finally (finalConvention As Action(Of EndpointBuilder))

Parametry

finalConvention
Action<EndpointBuilder>

Implementuje

Platí pro