Sdílet prostřednictvím


WebAssemblyHostConfiguration.IConfiguration.GetChildren Metoda

Definice

Získá bezprostředně potomky konfigurace dílčí oddíly.

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::Extensions::Configuration::IConfigurationSection ^> ^ Microsoft.Extensions.Configuration.IConfiguration.GetChildren() = Microsoft::Extensions::Configuration::IConfiguration::GetChildren;
System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.Extensions.Configuration.IConfigurationSection> IConfiguration.GetChildren ();
abstract member Microsoft.Extensions.Configuration.IConfiguration.GetChildren : unit -> seq<Microsoft.Extensions.Configuration.IConfigurationSection>
override this.Microsoft.Extensions.Configuration.IConfiguration.GetChildren : unit -> seq<Microsoft.Extensions.Configuration.IConfigurationSection>
Function GetChildren () As IEnumerable(Of IConfigurationSection) Implements IConfiguration.GetChildren

Návraty

Dílčí části konfigurace.

Implementuje

Platí pro