Sdílet prostřednictvím


IRequestCookieCollection.Count Vlastnost

Definice

Získá počet elementů obsažených v objektu IRequestCookieCollection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Počet elementů obsažených v objektu IRequestCookieCollection.

Platí pro