Sdílet prostřednictvím


StatusCodes.Status307TemporaryRedirect Pole

Definice

Stavový kód HTTP 307.

public: int Status307TemporaryRedirect = 307;
public const int Status307TemporaryRedirect = 307;
val mutable Status307TemporaryRedirect : int
Public Const Status307TemporaryRedirect As Integer  = 307

Hodnota pole

Value = 307

Platí pro