Sdílet prostřednictvím


RoleStore<TRole,TContext,TKey,TUserRole,TRoleClaim>.AutoSaveChanges Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví příznak označující, zda mají být změny zachovány po CreateAsync, UpdateAsync a DeleteAsync jsou volána.

public:
 property bool AutoSaveChanges { bool get(); void set(bool value); };
public bool AutoSaveChanges { get; set; }
member this.AutoSaveChanges : bool with get, set
member this.AutoSaveChanges : bool with get, set
Public Property AutoSaveChanges As Boolean

Hodnota vlastnosti

True, pokud se mají změny automaticky zachovat, jinak false.

Platí pro