Sdílet prostřednictvím


UserClaimsPrincipalFactory<TUser>.Options Vlastnost

Definice

Získá pro tuto továrnu IdentityOptions .

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityOptions ^ Options { Microsoft::AspNetCore::Identity::IdentityOptions ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityOptions Options { get; }
member this.Options : Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityOptions
Public ReadOnly Property Options As IdentityOptions

Hodnota vlastnosti

Aktuální pro IdentityOptions tuto instanci továrny.

Platí pro