ObjectResult.ContentTypes Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví MediaTypeCollection.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::MediaTypeCollection ^ ContentTypes { Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::MediaTypeCollection ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::MediaTypeCollection ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.MediaTypeCollection ContentTypes { get; set; }
member this.ContentTypes : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.MediaTypeCollection with get, set
Public Property ContentTypes As MediaTypeCollection

Hodnota vlastnosti

Platí pro