Sdílet prostřednictvím


INodeBuilderPolicy.BuildJumpTable Metoda

Definice

Vytvoří tabulku přeskočení s danou sadou hodnot edges.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Routing::Matching::PolicyJumpTable ^ BuildJumpTable(int exitDestination, System::Collections::Generic::IReadOnlyList<Microsoft::AspNetCore::Routing::Matching::PolicyJumpTableEdge> ^ edges);
public Microsoft.AspNetCore.Routing.Matching.PolicyJumpTable BuildJumpTable (int exitDestination, System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.AspNetCore.Routing.Matching.PolicyJumpTableEdge> edges);
abstract member BuildJumpTable : int * System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.AspNetCore.Routing.Matching.PolicyJumpTableEdge> -> Microsoft.AspNetCore.Routing.Matching.PolicyJumpTable
Public Function BuildJumpTable (exitDestination As Integer, edges As IReadOnlyList(Of PolicyJumpTableEdge)) As PolicyJumpTable

Parametry

exitDestination
Int32

Výchozí cíl vyhledávání.

Návraty

Instance PolicyJumpTable .

Platí pro