Sdílet prostřednictvím


RoutePatternPart.IsParameter Vlastnost

Definice

Vrátí, true pokud je tato část parametrem trasy. Jinak vrací false.

public:
 property bool IsParameter { bool get(); };
public bool IsParameter { get; }
member this.IsParameter : bool
Public ReadOnly Property IsParameter As Boolean

Hodnota vlastnosti

Platí pro