Sdílet prostřednictvím


RouteShortCircuitEndpointRouteBuilderExtensions.MapShortCircuit Metoda

Definice

RouteEndpoint Přidá do objektu IEndpointRouteBuilder , který odpovídá požadavkům HTTP (všechny příkazy) pro zadané předpony.

public static Microsoft.AspNetCore.Builder.IEndpointConventionBuilder MapShortCircuit (this Microsoft.AspNetCore.Routing.IEndpointRouteBuilder builder, int statusCode, params string[] routePrefixes);
static member MapShortCircuit : Microsoft.AspNetCore.Routing.IEndpointRouteBuilder * int * string[] -> Microsoft.AspNetCore.Builder.IEndpointConventionBuilder
<Extension()>
Public Function MapShortCircuit (builder As IEndpointRouteBuilder, statusCode As Integer, ParamArray routePrefixes As String()) As IEndpointConventionBuilder

Parametry

builder
IEndpointRouteBuilder

Chcete-li IEndpointRouteBuilder přidat trasu do.

statusCode
Int32

Stavový kód, který se má nastavit v odpovědi.

routePrefixes
String[]

Pole předpon tras, které mají být zkráceny.

Návraty

Slouží IEndpointConventionBuilder k dalšímu přizpůsobení koncového bodu.

Platí pro