Sdílet prostřednictvím


KestrelServerLimits.MaxRequestLineSize Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví maximální povolenou velikost pro řádek požadavku HTTP.

public:
 property int MaxRequestLineSize { int get(); void set(int value); };
public int MaxRequestLineSize { get; set; }
member this.MaxRequestLineSize : int with get, set
Public Property MaxRequestLineSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Poznámky

Výchozí hodnota je 8 192 bajtů (8 kB).

Platí pro