RuntimeTypeBase.GetFlattenedProperties Metoda

Definice

Vrátí všechny IProperty členy z tohoto typu a všechny vnořené komplexní typy, pokud nějaké jsou.

public virtual System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.RuntimeProperty> GetFlattenedProperties ();
abstract member GetFlattenedProperties : unit -> seq<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.RuntimeProperty>
override this.GetFlattenedProperties : unit -> seq<Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.RuntimeProperty>
Public Overridable Function GetFlattenedProperties () As IEnumerable(Of RuntimeProperty)

Návraty

Vlastnosti.

Platí pro