IMethodCallTranslator.Translate(MethodCallExpression) Metoda

Definice

Přeloží výraz volání dané metody.

public System.Linq.Expressions.Expression Translate (System.Linq.Expressions.MethodCallExpression methodCallExpression);
abstract member Translate : System.Linq.Expressions.MethodCallExpression -> System.Linq.Expressions.Expression
Public Function Translate (methodCallExpression As MethodCallExpression) As Expression

Parametry

methodCallExpression
MethodCallExpression

Výraz volání metody

Návraty

Výraz SQL představující přeložený MethodCallExpression.

Platí pro