RelationalEvaluatableExpressionFilter.RelationalDependencies Vlastnost

Definice

Závislosti specifické pro relačního zprostředkovatele pro tuto službu.

protected virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.RelationalEvaluatableExpressionFilterDependencies RelationalDependencies { get; }
member this.RelationalDependencies : Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.RelationalEvaluatableExpressionFilterDependencies
Protected Overridable ReadOnly Property RelationalDependencies As RelationalEvaluatableExpressionFilterDependencies

Hodnota vlastnosti

Platí pro