Sdílet prostřednictvím


Request.IsHttps Vlastnost

Definice

public:
 property bool IsHttps { bool get(); };
public bool IsHttps { get; }
member this.IsHttps : bool
Public ReadOnly Property IsHttps As Boolean

Hodnota vlastnosti

Platí pro