AppDomainSetup.ShadowCopyFiles Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví řetězec, který označuje, zda je stínové kopírování zapnuto nebo vypnuto.

public:
 property System::String ^ ShadowCopyFiles { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ShadowCopyFiles { get; set; }
member this.ShadowCopyFiles : string with get, set
Public Property ShadowCopyFiles As String

Hodnota vlastnosti

Hodnota řetězce "true" označující, že stínové kopírování je zapnuto; nebo "false" označující, že je stínové kopírování vypnuté.

Implementuje

Poznámky

Další informace o stínovém kopírování najdete v tématu Stínové kopírování sestavení.

Platí pro

Viz také