Attribute.Equals(Object) Metoda

Definice

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
public override bool Equals (object? obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Porovnání Object s touto instancí nebo null.

Návraty

Boolean

truepokud obj a tato instance jsou stejného typu a mají identické hodnoty polí; jinak . false

Příklady

Následující příklad definuje dvě vlastní třídy parametrů Attribute a pak vytvoří několik objektů každé třídy a použije metodu Equals k jejich porovnání.


using namespace System;
using namespace System::Reflection;

 // Define a custom parameter attribute that takes a single message argument.

[AttributeUsage(AttributeTargets::Parameter)]
public ref class ArgumentUsageAttribute: public Attribute
{
  protected:
    // usageMsg is storage for the attribute message.
    String^ usageMsg;

  public:
    // This is the attribute constructor.
    ArgumentUsageAttribute( String^ UsageMsg )
    {
     this->usageMsg = UsageMsg;
    }


    // Override ToString() to append the message to what the base generates.
    virtual String^ ToString() override
    {
     return String::Concat( Attribute::ToString(), ":", usageMsg );
    }
} ;


 // Define a custom parameter attribute that generates a GUID for each instance.
[AttributeUsage(AttributeTargets::Parameter)]
public ref class ArgumentIDAttribute : Attribute
{
  protected:
    // instanceGUID is storage for the generated GUID.
    Guid instanceGUID;

  public:
    // This is the attribute constructor, which generates the GUID.
    ArgumentIDAttribute()
    {
      this->instanceGUID = Guid::NewGuid();
    }

    // Override ToString() to append the GUID to what the base generates.
    virtual String^ ToString() override
    {
      return String::Concat( Attribute::ToString(), ".", instanceGUID.ToString() );
    }
};

public ref class TestClass
{
  public:
   // Assign an ArgumentID attribute to each parameter.
   // Assign an ArgumentUsage attribute to each parameter.
   void TestMethod( [ArgumentID][ArgumentUsage("Must pass an array here.")]array<String^>^strArray,
            [ArgumentID][ArgumentUsage("Can pass param list or array here.")]array<String^>^strList ){}
};

int main()
{
   // Get the class type, and then get the MethodInfo object
   // for TestMethod to access its metadata.
   Type^ clsType = TestClass::typeid;
   MethodInfo^ mInfo = clsType->GetMethod( "TestMethod" );

   // There will be two elements in pInfoArray, one for each parameter.
   array<ParameterInfo^>^pInfoArray = mInfo->GetParameters();
   if (pInfoArray != nullptr)
   {
     // Create an instance of the argument usage attribute on strArray.
     ArgumentUsageAttribute^ arrayUsageAttr1 = static_cast<ArgumentUsageAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( pInfoArray[ 0 ], ArgumentUsageAttribute::typeid ));

     // Create another instance of the argument usage attribute on strArray.
     ArgumentUsageAttribute^ arrayUsageAttr2 = static_cast<ArgumentUsageAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( pInfoArray[ 0 ], ArgumentUsageAttribute::typeid ));

     // Create an instance of the argument usage attribute on strList.
     ArgumentUsageAttribute^ listUsageAttr = static_cast<ArgumentUsageAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( pInfoArray[ 1 ], ArgumentUsageAttribute::typeid ));

     // Create an instance of the argument ID attribute on strArray.
     ArgumentIDAttribute^ arrayIDAttr1 = static_cast<ArgumentIDAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( pInfoArray[ 0 ], ArgumentIDAttribute::typeid ));

     // Create another instance of the argument ID attribute on strArray.
     ArgumentIDAttribute^ arrayIDAttr2 = static_cast<ArgumentIDAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( pInfoArray[ 0 ], ArgumentIDAttribute::typeid ));

     // Create an instance of the argument ID attribute on strList.
     ArgumentIDAttribute^ listIDAttr = static_cast<ArgumentIDAttribute^>(Attribute::GetCustomAttribute( pInfoArray[ 1 ], ArgumentIDAttribute::typeid ));

     // Compare various pairs of attributes for equality.
     Console::WriteLine( "\nCompare a usage attribute instance to "
     "another instance of the same attribute:" );
     Console::WriteLine( "  \"{0}\" == \n  \"{1}\" ? {2}", arrayUsageAttr1->ToString(), arrayUsageAttr2->ToString(), arrayUsageAttr1->Equals( arrayUsageAttr2 ) );
     Console::WriteLine( "\nCompare a usage attribute to another usage attribute:" );
     Console::WriteLine( "  \"{0}\" == \n  \"{1}\" ? {2}", arrayUsageAttr1->ToString(), listUsageAttr->ToString(), arrayUsageAttr1->Equals( listUsageAttr ) );
     Console::WriteLine( "\nCompare an ID attribute instance to "
     "another instance of the same attribute:" );
     Console::WriteLine( "  \"{0}\" == \n  \"{1}\" ? {2}", arrayIDAttr1->ToString(), arrayIDAttr2->ToString(), arrayIDAttr1->Equals( arrayIDAttr2 ) );
     Console::WriteLine( "\nCompare an ID attribute to another ID attribute:" );
     Console::WriteLine( "  \"{0}\" == \n  \"{1}\" ? {2}", arrayIDAttr1->ToString(), listIDAttr->ToString(), arrayIDAttr1->Equals( listIDAttr ) );
   }
   else
   {
      Console::WriteLine( "The parameters information could not be retrieved for method {0}.", mInfo->Name );
   }
}
/*
The example displays an output similar to the following:
   Compare a usage attribute instance to another instance of the same attribute:
     "ArgumentUsageAttribute:Must pass an array here." ==
     "ArgumentUsageAttribute:Must pass an array here." ? True

   Compare a usage attribute to another usage attribute:
     "ArgumentUsageAttribute:Must pass an array here." ==
     "ArgumentUsageAttribute:Can pass param list or array here." ? False

   Compare an ID attribute instance to another instance of the same attribute:
     "ArgumentIDAttribute.22d1a176-4aca-427b-8230-0c1563e13187" ==
     "ArgumentIDAttribute.7fa94bba-c290-48e1-a0de-e22f6c1e64f1" ? False

   Compare an ID attribute to another ID attribute:
     "ArgumentIDAttribute.22d1a176-4aca-427b-8230-0c1563e13187" ==
     "ArgumentIDAttribute.b9eea70d-9c0f-459e-a984-19c46b6c8789" ? False
*/
using System;
using System.Reflection;

// Define a custom parameter attribute that takes a single message argument.
[AttributeUsage( AttributeTargets.Parameter )]
public class ArgumentUsageAttribute : Attribute
{
  // This is the attribute constructor.
  public ArgumentUsageAttribute( string UsageMsg )
  {
    this.usageMsg = UsageMsg;
  }

  // usageMsg is storage for the attribute message.
  protected string usageMsg;

  // Override ToString() to append the message to what the base generates.
  public override string ToString( )
  {
    return $"{base.ToString()}: {usageMsg}";
  }
}

// Define a custom parameter attribute that generates a GUID for each instance.
[AttributeUsage( AttributeTargets.Parameter )]
public class ArgumentIDAttribute : Attribute
{
  // This is the attribute constructor, which generates the GUID.
  public ArgumentIDAttribute( )
  {
    this.instanceGUID = Guid.NewGuid( );
  }

  // instanceGUID is storage for the generated GUID.
  protected Guid instanceGUID;

  // Override ToString() to append the GUID to what the base generates.
  public override string ToString( )
  {
    return $"{base.ToString()}.{instanceGUID.ToString()}";
  }
}

public class TestClass
{
  // Assign an ArgumentID attribute to each parameter.
  // Assign an ArgumentUsage attribute to each parameter.
  public void TestMethod(
    [ArgumentID]
    [ArgumentUsage("Must pass an array here.")]
    String[] strArray,
    [ArgumentID]
    [ArgumentUsage("Can pass param list or array here.")]
    params String[] strList)
  { }
}

class AttributeEqualsDemo
{
  // Create Attribute objects and compare them.
  static void Main()
  {
    // Get the class type, and then get the MethodInfo object
    // for TestMethod to access its metadata.
    Type clsType = typeof( TestClass );
    MethodInfo mInfo = clsType.GetMethod("TestMethod");

    // There will be two elements in pInfoArray, one for each parameter.
    ParameterInfo[] pInfoArray = mInfo.GetParameters();
    if (pInfoArray != null)
    {
      // Create an instance of the argument usage attribute on strArray.
      ArgumentUsageAttribute arrayUsageAttr1 = (ArgumentUsageAttribute)
        Attribute.GetCustomAttribute( pInfoArray[0],
          typeof(ArgumentUsageAttribute) );

      // Create another instance of the argument usage attribute
      // on strArray.
      ArgumentUsageAttribute arrayUsageAttr2 = (ArgumentUsageAttribute)
        Attribute.GetCustomAttribute( pInfoArray[0],
          typeof(ArgumentUsageAttribute) );

      // Create an instance of the argument usage attribute on strList.
      ArgumentUsageAttribute listUsageAttr = (ArgumentUsageAttribute)
        Attribute.GetCustomAttribute( pInfoArray[1],
          typeof(ArgumentUsageAttribute) );

      // Create an instance of the argument ID attribute on strArray.
      ArgumentIDAttribute arrayIDAttr1 = (ArgumentIDAttribute)
        Attribute.GetCustomAttribute( pInfoArray[0],
          typeof(ArgumentIDAttribute) );

      // Create another instance of the argument ID attribute on strArray.
      ArgumentIDAttribute arrayIDAttr2 = (ArgumentIDAttribute)
        Attribute.GetCustomAttribute( pInfoArray[0],
          typeof(ArgumentIDAttribute) );

      // Create an instance of the argument ID attribute on strList.
      ArgumentIDAttribute listIDAttr = (ArgumentIDAttribute)
        Attribute.GetCustomAttribute( pInfoArray[1],
          typeof(ArgumentIDAttribute) );

      // Compare various pairs of attributes for equality.
      Console.WriteLine("\nCompare a usage attribute instance to " +
        "another instance of the same attribute:" );
      Console.WriteLine($"  \"{arrayUsageAttr1}\" == \n" +
          $"  \"{arrayUsageAttr2}\"? {arrayUsageAttr1.Equals( arrayUsageAttr2)}");

      Console.WriteLine("\nCompare a usage attribute to " +
        "another usage attribute:" );
      Console.WriteLine($"  \"{arrayUsageAttr1}\" == \n" +
          $"  \"{listUsageAttr}\"? {arrayUsageAttr1.Equals(listUsageAttr)}");

      Console.WriteLine("\nCompare an ID attribute instance to " +
        "another instance of the same attribute:" );
      Console.WriteLine($"  \"{ arrayIDAttr1}\" == \n" +
          $"  \"{arrayIDAttr2}\"? {arrayIDAttr1.Equals(arrayIDAttr2)}");

      Console.WriteLine("\nCompare an ID attribute to another ID attribute:" );
      Console.WriteLine($"  \"{arrayIDAttr1}\" == \n" +
          $"  \"{listIDAttr}\"? {arrayIDAttr1.Equals(listIDAttr)}");
    }
    else
      Console.WriteLine( "The parameters information could " +
        "not be retrieved for method {0}.", mInfo.Name);
  }
  }
/*
The example displays an output similar to the following:
//     Compare a usage attribute instance to another instance of the same attribute:
//      "ArgumentUsageAttribute: Must pass an array here." ==
//      "ArgumentUsageAttribute: Must pass an array here."? True
//
//     Compare a usage attribute to another usage attribute:
//      "ArgumentUsageAttribute: Must pass an array here." ==
//      "ArgumentUsageAttribute: Can pass param list or array here."? False
//
//     Compare an ID attribute instance to another instance of the same attribute:
//      "ArgumentIDAttribute.22d1a176-4aca-427b-8230-0c1563e13187" ==
//      "ArgumentIDAttribute.7fa94bba-c290-48e1-a0de-e22f6c1e64f1"? False
//
//     Compare an ID attribute to another ID attribute:
//      "ArgumentIDAttribute.22d1a176-4aca-427b-8230-0c1563e13187" ==
//      "ArgumentIDAttribute.b9eea70d-9c0f-459e-a984-19c46b6c8789"? False
*/
open System

// Define a custom parameter attribute that takes a single message argument.
[<AttributeUsage(AttributeTargets.Parameter)>]
type ArgumentUsageAttribute(usageMsg) =
  inherit Attribute()

  // Override ToString() to append the message to what the base generates.
  override _.ToString() =
    $"%s{base.ToString()}: %s{usageMsg}"

// Define a custom parameter attribute that generates a GUID for each instance.
[<AttributeUsage(AttributeTargets.Parameter)>]
type ArgumentIDAttribute() =
  inherit Attribute()

  let instanceGUID = Guid.NewGuid()

  // Override ToString() to append the GUID to what the base generates.
  override _.ToString() =
    $"%s{base.ToString()}: %O{instanceGUID}"
    
type TestClass() =
  // Assign an ArgumentID attribute to each parameter.
  // Assign an ArgumentUsage attribute to each parameter.
  member _.TestMethod(
    [<ArgumentID>]
    [<ArgumentUsage "Must pass an array here.">]
    strArray: string [],
    [<ArgumentID>]
    [<ArgumentUsage "Can pass param list or array here.">]
    [<ParamArray>] 
    strList: string []) = ()

// Create Attribute objects and compare them.
    
// Get the class type, and then get the MethodInfo object
// for TestMethod to access its metadata.
let clsType = typeof<TestClass>
let mInfo = clsType.GetMethod "TestMethod"

// There will be two elements in pInfoArray, one for each parameter.
let pInfoArray = mInfo.GetParameters()
if pInfoArray <> null then
  // Create an instance of the argument usage attribute on strArray.
  let arrayUsageAttr1 =
    Attribute.GetCustomAttribute(pInfoArray[0], typeof<ArgumentUsageAttribute>)
    :?> ArgumentUsageAttribute

  // Create another instance of the argument usage attribute on strArray.
  let arrayUsageAttr2 =
    Attribute.GetCustomAttribute(pInfoArray[0], typeof<ArgumentUsageAttribute>)
    :?> ArgumentUsageAttribute

  // Create an instance of the argument usage attribute on strList.
  let listUsageAttr =
    Attribute.GetCustomAttribute(pInfoArray[1], typeof<ArgumentUsageAttribute>)
    :?> ArgumentUsageAttribute

  // Create an instance of the argument ID attribute on strArray.
  let arrayIDAttr1 =
    Attribute.GetCustomAttribute(pInfoArray[0], typeof<ArgumentIDAttribute>)
    :?> ArgumentIDAttribute

  // Create another instance of the argument ID attribute on strArray.
  let arrayIDAttr2 =
    Attribute.GetCustomAttribute(pInfoArray[0], typeof<ArgumentIDAttribute>)
    :?> ArgumentIDAttribute

  // Create an instance of the argument ID attribute on strList.
  let listIDAttr =
    Attribute.GetCustomAttribute(pInfoArray[1], typeof<ArgumentIDAttribute>)
    :?> ArgumentIDAttribute

  // Compare various pairs of attributes for equality.
  printfn "\nCompare a usage attribute instance to another instance of the same attribute:"
  printfn $"  \"{arrayUsageAttr1}\" == \n  \"{arrayUsageAttr2}\"? {arrayUsageAttr1.Equals( arrayUsageAttr2)}"

  printfn "\nCompare a usage attribute to another usage attribute:"
  printfn $"  \"{arrayUsageAttr1}\" == \n  \"{listUsageAttr}\"? {arrayUsageAttr1.Equals(listUsageAttr)}"

  printfn "\nCompare an ID attribute instance to another instance of the same attribute:"
  printfn $"  \"{ arrayIDAttr1}\" == \n  \"{arrayIDAttr2}\"? {arrayIDAttr1.Equals(arrayIDAttr2)}"

  printfn "\nCompare an ID attribute to another ID attribute:"
  printfn $"  \"{arrayIDAttr1}\" == \n  \"{listIDAttr}\"? {arrayIDAttr1.Equals(listIDAttr)}"
else
  printfn $"The parameters information could not be retrieved for method {mInfo.Name}."

// The example displays an output similar to the following:
//     Compare a usage attribute instance to another instance of the same attribute:
//      "ArgumentUsageAttribute: Must pass an array here." ==
//      "ArgumentUsageAttribute: Must pass an array here."? True
//
//     Compare a usage attribute to another usage attribute:
//      "ArgumentUsageAttribute: Must pass an array here." ==
//      "ArgumentUsageAttribute: Can pass param list or array here."? False
//
//     Compare an ID attribute instance to another instance of the same attribute:
//      "ArgumentIDAttribute.22d1a176-4aca-427b-8230-0c1563e13187" ==
//      "ArgumentIDAttribute.7fa94bba-c290-48e1-a0de-e22f6c1e64f1"? False
//
//     Compare an ID attribute to another ID attribute:
//      "ArgumentIDAttribute.22d1a176-4aca-427b-8230-0c1563e13187" ==
//      "ArgumentIDAttribute.b9eea70d-9c0f-459e-a984-19c46b6c8789"? False
Imports System.Reflection

' Define a custom parameter attribute that takes a single message argument.
<AttributeUsage(AttributeTargets.Parameter)> _
Public Class ArgumentUsageAttribute : Inherits Attribute

  ' This is the attribute constructor.
  Public Sub New(UsageMsg As String)
    Me.usageMsg = UsageMsg
  End Sub

  ' usageMsg is storage for the attribute message.
  Protected usageMsg As String

  ' Append the message to what the base generates.
  Public Overrides Function ToString() As String
    Return $"{MyBase.ToString()}: {usageMsg}"
  End Function
End Class

' Define a custom parameter attribute that generates a GUID for each instance.
<AttributeUsage(AttributeTargets.Parameter)> _
Public Class ArgumentIDAttribute : Inherits Attribute

  ' This is the attribute constructor, which generates the GUID.
  Public Sub New()
    Me.GUIDinstance = Guid.NewGuid()
  End Sub

  ' instanceGUID is storage for the generated GUID.
  Protected GUIDinstance As Guid

  ' Append the GUID to what the base generates.
  Public Overrides Function ToString() As String
    Return $"{MyBase.ToString()}.{ GUIDinstance}"
  End Function
End Class

Public Class TestClass
  ' Assign an ArgumentID and an ArgumentUsage attribute to each parameter.
  Public Sub TestMethod(
    <ArgumentID, ArgumentUsage("Must pass an array here.")>
    strArray() As String,
    <ArgumentID, ArgumentUsage("Can pass param list or array here.")>
    ParamArray strList() As String)
  End Sub
End Class

Module AttributeEqualsDemo
  Sub Main()
    ' Get the class type.
    Dim clsType As Type = GetType(TestClass)
    ' Get the MethodInfo object for TestMethod to access its metadata.
    Dim mInfo As MethodInfo = clsType.GetMethod("TestMethod")

    ' There will be two elements in pInfoArray, one for each parameter.
    Dim pInfoArray As ParameterInfo() = mInfo.GetParameters()
    If pInfoArray IsNot Nothing Then
      ' Create an instance of the argument usage attribute on strArray.
      Dim arrayUsageAttr1 As ArgumentUsageAttribute =
        Attribute.GetCustomAttribute(pInfoArray(0),
          GetType(ArgumentUsageAttribute))

      ' Create another instance of the argument usage attribute on strArray.
      Dim arrayUsageAttr2 As ArgumentUsageAttribute = _
        Attribute.GetCustomAttribute(pInfoArray(0), _
          GetType(ArgumentUsageAttribute))

      ' Create an instance of the argument usage attribute on strList.
      Dim listUsageAttr As ArgumentUsageAttribute = _
        Attribute.GetCustomAttribute(pInfoArray(1), _
          GetType(ArgumentUsageAttribute))

      ' Create an instance of the argument ID attribute on strArray.
      Dim arrayIDAttr1 As ArgumentIDAttribute = _
        Attribute.GetCustomAttribute(pInfoArray(0), _
          GetType(ArgumentIDAttribute))

      ' Create another instance of the argument ID attribute on strArray.
      Dim arrayIDAttr2 As ArgumentIDAttribute = _
        Attribute.GetCustomAttribute(pInfoArray(0), _
          GetType(ArgumentIDAttribute))

      ' Create an instance of the argument ID attribute on strList.
      Dim listIDAttr As ArgumentIDAttribute = _
        Attribute.GetCustomAttribute(pInfoArray(1), _
          GetType(ArgumentIDAttribute))

      ' Compare various pairs of attributes for equality.
      Console.WriteLine(vbCrLf & "Compare a usage attribute instance " & _
        "to another instance of the same attribute:")
      Console.WriteLine($"  ""{arrayUsageAttr1}"" = {vbCrLf}" +
          $"  ""{arrayUsageAttr2}""? {arrayUsageAttr1.Equals(arrayUsageAttr2)}")

      Console.WriteLine(vbCrLf & _
        "Compare a usage attribute to another usage attribute:")
      Console.WriteLine($"  ""{arrayUsageAttr1}"" = {vbCrLf}" +
          $"  ""{listUsageAttr}""? {arrayUsageAttr1.Equals(listUsageAttr)}")

      Console.WriteLine(vbCrLf & "Compare an ID attribute instance " & _
        "to another instance of the same attribute:")
      Console.WriteLine($"  ""{arrayIDAttr1}"" = {vbCrLf}" +
          $"  ""{arrayIDAttr2}""? {arrayIDAttr1.Equals(arrayIDAttr2)}")

      Console.WriteLine(vbCrLf & _
        "Compare an ID attribute to another ID attribute:")
      Console.WriteLine($"  ""{arrayIDAttr1}"" ={vbCrLf}" +
          $"  ""{listIDAttr}"" ? {arrayIDAttr1.Equals(listIDAttr)}")
    Else
      Console.WriteLine("The parameters information could " & _
        "not be retrieved for method {0}.", mInfo.Name)
    End If
  End Sub
End Module
' The example displays an output similar to the following:
'   Compare a usage attribute instance to another instance of the same attribute:
'    "ArgumentUsageAttribute: Must pass an array here." =
'    "ArgumentUsageAttribute: Must pass an array here."? True
'
'   Compare a usage attribute to another usage attribute:
'    "ArgumentUsageAttribute: Must pass an array here." =
'    "ArgumentUsageAttribute: Can pass param list or array here."? False
'
'   Compare an ID attribute instance to another instance of the same attribute:
'    "ArgumentIDAttribute.d4f78468-f1d0-4a08-b6da-58cad249f8ea" =
'    "ArgumentIDAttribute.9b1151bd-9c87-4e9f-beb0-92375f8c24f7"? False
'
'   Compare an ID attribute to another ID attribute:
'    "ArgumentIDAttribute.d4f78468-f1d0-4a08-b6da-58cad249f8ea" =
'    "ArgumentIDAttribute.7eba47d0-ff29-4e46-9740-e0ba05b39947"? False

Poznámky

Metoda Equals používá reflexi k načtení informací o polích pro aktuální instanci a obj argument. Pak porovná hodnoty polí.

Při implementaci vlastní třídy odvozené od Attribute, můžete přepsat metodu Equals . Vzhledem k tomu, že používá reflexi, doporučujeme to udělat. Přepsání by ale mělo provést standardní test rovnosti odkazů (dva argumenty představují stejnou instanci objektu) nebo rovnost hodnot (oba argumenty mají stejný typ a mají stejné hodnoty polí). Pokud chcete provést vlastní porovnání, abyste zjistili, jestli jsou dva objekty atributů stejné, můžete metodu Match přepsat.

Platí pro