List<T>.LastIndexOf Metoda

Definice

Vrátí index od nuly posledního výskytu hodnoty v List<T> nebo v části.

Přetížení

LastIndexOf(T)

Vyhledá zadaný objekt a vrátí index posledního výskytu v rámci celého List<T>objektu založený na nule.

LastIndexOf(T, Int32)

Vyhledá zadaný objekt a vrátí index posledního výskytu založeného na nule v rozsahu prvků v objektu List<T> , který přesahuje od prvního prvku k zadanému indexu.

LastIndexOf(T, Int32, Int32)

Vyhledá zadaný objekt a vrátí index posledního výskytu od nuly v rozsahu prvků v objektu List<T> , který obsahuje zadaný počet prvků a končí na zadaném indexu.

Příklady

Následující příklad ukazuje všechny tři přetížení LastIndexOf metody . Vytvoří List<T> se řetězec s jednou položkou, která se zobrazí dvakrát, v umístění indexu 0 a v umístění indexu 5. Přetížení LastIndexOf(T) metody prohledá celý seznam od konce a najde druhý výskyt řetězce. Přetížení LastIndexOf(T, Int32) metody se používá k vyhledávání v seznamu směrem zpět, počínaje umístěním indexu 3 a pokračuje na začátek seznamu, takže najde první výskyt řetězce v seznamu. LastIndexOf(T, Int32, Int32) Nakonec přetížení metody se používá k prohledání rozsahu čtyř položek, počínaje indexem umístění 4 a rozšiřujícím se dozadu (to znamená, že prohledá položky v umístěních 4, 3, 2 a 1); toto hledání vrátí hodnotu -1, protože v tomto rozsahu nejsou žádné instance vyhledávacího řetězce.

using namespace System;
using namespace System::Collections::Generic;

void main()
{
  List<String^>^ dinosaurs = gcnew List<String^>();

  dinosaurs->Add("Tyrannosaurus");
  dinosaurs->Add("Amargasaurus");
  dinosaurs->Add("Mamenchisaurus");
  dinosaurs->Add("Brachiosaurus");
  dinosaurs->Add("Deinonychus");
  dinosaurs->Add("Tyrannosaurus");
  dinosaurs->Add("Compsognathus");

  Console::WriteLine();
  for each(String^ dinosaur in dinosaurs )
  {
    Console::WriteLine(dinosaur);
  }

  Console::WriteLine("\nLastIndexOf(\"Tyrannosaurus\"): {0}", 
    dinosaurs->LastIndexOf("Tyrannosaurus"));

  Console::WriteLine("\nLastIndexOf(\"Tyrannosaurus\", 3): {0}", 
    dinosaurs->LastIndexOf("Tyrannosaurus", 3));

  Console::WriteLine("\nLastIndexOf(\"Tyrannosaurus\", 4, 4): {0}", 
    dinosaurs->LastIndexOf("Tyrannosaurus", 4, 4));
}

/* This code example produces the following output:

Tyrannosaurus
Amargasaurus
Mamenchisaurus
Brachiosaurus
Deinonychus
Tyrannosaurus
Compsognathus

LastIndexOf("Tyrannosaurus"): 5

LastIndexOf("Tyrannosaurus", 3): 0

LastIndexOf("Tyrannosaurus", 4, 4): -1
 */
using System;
using System.Collections.Generic;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
    List<string> dinosaurs = new List<string>();

    dinosaurs.Add("Tyrannosaurus");
    dinosaurs.Add("Amargasaurus");
    dinosaurs.Add("Mamenchisaurus");
    dinosaurs.Add("Brachiosaurus");
    dinosaurs.Add("Deinonychus");
    dinosaurs.Add("Tyrannosaurus");
    dinosaurs.Add("Compsognathus");

    Console.WriteLine();
    foreach(string dinosaur in dinosaurs)
    {
      Console.WriteLine(dinosaur);
    }

    Console.WriteLine("\nLastIndexOf(\"Tyrannosaurus\"): {0}",
      dinosaurs.LastIndexOf("Tyrannosaurus"));

    Console.WriteLine("\nLastIndexOf(\"Tyrannosaurus\", 3): {0}",
      dinosaurs.LastIndexOf("Tyrannosaurus", 3));

    Console.WriteLine("\nLastIndexOf(\"Tyrannosaurus\", 4, 4): {0}",
      dinosaurs.LastIndexOf("Tyrannosaurus", 4, 4));
  }
}

/* This code example produces the following output:

Tyrannosaurus
Amargasaurus
Mamenchisaurus
Brachiosaurus
Deinonychus
Tyrannosaurus
Compsognathus

LastIndexOf("Tyrannosaurus"): 5

LastIndexOf("Tyrannosaurus", 3): 0

LastIndexOf("Tyrannosaurus", 4, 4): -1
 */
Imports System.Collections.Generic

Public Class Example

  Public Shared Sub Main()

    Dim dinosaurs As New List(Of String)

    dinosaurs.Add("Tyrannosaurus")
    dinosaurs.Add("Amargasaurus")
    dinosaurs.Add("Mamenchisaurus")
    dinosaurs.Add("Brachiosaurus")
    dinosaurs.Add("Deinonychus")
    dinosaurs.Add("Tyrannosaurus")
    dinosaurs.Add("Compsognathus")

    Console.WriteLine()
    For Each dinosaur As String In dinosaurs
      Console.WriteLine(dinosaur)
    Next

    Console.WriteLine(vbLf & _
      "LastIndexOf(""Tyrannosaurus""): {0}", _
      dinosaurs.LastIndexOf("Tyrannosaurus"))

    Console.WriteLine(vbLf & _
      "LastIndexOf(""Tyrannosaurus"", 3): {0}", _
      dinosaurs.LastIndexOf("Tyrannosaurus", 3))

    Console.WriteLine(vbLf & _
      "LastIndexOf(""Tyrannosaurus"", 4, 4): {0}", _
      dinosaurs.LastIndexOf("Tyrannosaurus", 4, 4))

  End Sub
End Class

' This code example produces the following output:
'
'Tyrannosaurus
'Amargasaurus
'Mamenchisaurus
'Brachiosaurus
'Deinonychus
'Tyrannosaurus
'Compsognathus
'
'LastIndexOf("Tyrannosaurus"): 5
'
'LastIndexOf("Tyrannosaurus", 3): 0
'
'LastIndexOf("Tyrannosaurus", 4, 4): -1

LastIndexOf(T)

Vyhledá zadaný objekt a vrátí index posledního výskytu v rámci celého List<T>objektu založený na nule.

public:
 int LastIndexOf(T item);
public int LastIndexOf (T item);
member this.LastIndexOf : 'T -> int
Public Function LastIndexOf (item As T) As Integer

Parametry

item
T

Objekt, který se má vyhledat v objektu List<T>. Hodnota může být null pro odkazové typy.

Návraty

Nulový index posledního výskytu item v rámci celého objektu List<T>, pokud je nalezen; jinak hodnota -1.

Poznámky

Prohledá List<T> se zpět od posledního prvku a končící na prvním prvku.

Tato metoda určuje rovnost pomocí výchozího porovnávače EqualityComparer<T>.Default rovnosti pro Ttyp hodnot v seznamu.

Tato metoda provádí lineární vyhledávání; Proto je tato metoda operace O(n), kde n je Count.

Viz také

Platí pro

LastIndexOf(T, Int32)

Vyhledá zadaný objekt a vrátí index posledního výskytu založeného na nule v rozsahu prvků v objektu List<T> , který přesahuje od prvního prvku k zadanému indexu.

public:
 int LastIndexOf(T item, int index);
public int LastIndexOf (T item, int index);
member this.LastIndexOf : 'T * int -> int
Public Function LastIndexOf (item As T, index As Integer) As Integer

Parametry

item
T

Objekt, který se má vyhledat v objektu List<T>. Hodnota může být null pro odkazové typy.

index
Int32

Počáteční index zpětného vyhledávání začínající od nuly.

Návraty

Index vycházející z nuly posledního výskytu item v rozsahu prvků v objektu List<T> , který se rozšiřuje od prvního prvku do , pokud je indexnalezen; v opačném případě hodnota -1.

Výjimky

index je mimo rozsah platných indexů pro List<T>.

Poznámky

Prohledá List<T> se zpět od index prvního prvku a končící v prvním prvku.

Tato metoda určuje rovnost pomocí výchozího porovnávače EqualityComparer<T>.Default rovnosti pro Ttyp hodnot v seznamu.

Tato metoda provádí lineární vyhledávání; Proto je tato metoda operací O(n), kde n je počet prvků od začátku List<T> do index.

Viz také

Platí pro

LastIndexOf(T, Int32, Int32)

Vyhledá zadaný objekt a vrátí index posledního výskytu od nuly v rozsahu prvků v objektu List<T> , který obsahuje zadaný počet prvků a končí na zadaném indexu.

public:
 int LastIndexOf(T item, int index, int count);
public int LastIndexOf (T item, int index, int count);
member this.LastIndexOf : 'T * int * int -> int
Public Function LastIndexOf (item As T, index As Integer, count As Integer) As Integer

Parametry

item
T

Objekt, který se má vyhledat v objektu List<T>. Hodnota může být null pro odkazové typy.

index
Int32

Počáteční index zpětného vyhledávání začínající od nuly.

count
Int32

Počet prvků v prohledávané části.

Návraty

Index od nuly posledního item výskytu v rozsahu prvků v objektu List<T> , který obsahuje count počet prvků a končí na index, pokud je nalezen, jinak -1.

Výjimky

index je mimo rozsah platných indexů pro List<T>.

-nebo-

count je menší než 0.

-nebo-

index a count nezadávejte platný oddíl v List<T>.

Poznámky

Prohledá List<T> se zpět od a končící na indexindex mínus count plus 1, pokud count je větší než 0.

Tato metoda určuje rovnost pomocí výchozího porovnávače EqualityComparer<T>.Default rovnosti pro Ttyp hodnot v seznamu.

Tato metoda provádí lineární vyhledávání; Proto je tato metoda operace O(n), kde n je count.

Viz také

Platí pro