Stack.Count Vlastnost

Definice

Získá počet elementů obsažených v objektu Stack.

public:
 virtual property int Count { int get(); };
public virtual int Count { get; }
member this.Count : int
Public Overridable ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet elementů obsažených v objektu Stack.

Implementuje

Poznámky

Kapacita je počet prvků, které může uložit Stack . Count je počet prvků, které jsou ve skutečnosti v Stack.

Kapacita je vždy větší nebo rovna Count. Pokud Count při přidávání prvků překročí kapacitu, kapacita se automaticky zvýší opětovným přidělením interního pole před zkopírováním starých prvků a přidáním nových prvků.

Načtení hodnoty této vlastnosti je O(1) operace.

Platí pro