MenuCommand.OleStatus Vlastnost

Definice

Získá stavový kód příkazu OLE pro tuto položku nabídky.

public:
 virtual property int OleStatus { int get(); };
public virtual int OleStatus { get; }
member this.OleStatus : int
Public Overridable ReadOnly Property OleStatus As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Celé číslo obsahující kombinaci příznaků stavu, které odrážejí stav této položky nabídky.

Platí pro