DataTable Třída

Definice

Představuje jednu tabulku dat v paměti.

public ref class DataTable : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitialize, System::ComponentModel::ISupportInitializeNotification, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public ref class DataTable
public ref class DataTable : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitialize, System::Runtime::Serialization::ISerializable
public ref class DataTable : System::ComponentModel::MarshalByValueComponent, System::ComponentModel::IListSource, System::ComponentModel::ISupportInitializeNotification, System::Runtime::Serialization::ISerializable, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public class DataTable : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
public class DataTable
[System.Serializable]
public class DataTable : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitialize, System.Runtime.Serialization.ISerializable
[System.Serializable]
public class DataTable : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
public class DataTable : System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, System.ComponentModel.IListSource, System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, System.Runtime.Serialization.ISerializable, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
type DataTable = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitialize
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISerializable
  interface IXmlSerializable
type DataTable = class
[<System.Serializable>]
type DataTable = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitialize
  interface ISerializable
[<System.Serializable>]
type DataTable = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISupportInitialize
  interface ISerializable
  interface IXmlSerializable
[<System.Serializable>]
type DataTable = class
  inherit MarshalByValueComponent
  interface IListSource
  interface ISupportInitializeNotification
  interface ISerializable
  interface IXmlSerializable
  interface ISupportInitialize
Public Class DataTable
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitialize, ISupportInitializeNotification, IXmlSerializable
Public Class DataTable
Public Class DataTable
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitialize
Public Class DataTable
Inherits MarshalByValueComponent
Implements IListSource, ISerializable, ISupportInitializeNotification, IXmlSerializable
Dědičnost
Dědičnost
DataTable
Odvozené
Atributy
Implementuje

Příklady

Následující příklad vytvoří dva DataTable objekty a jeden DataRelation objekt a přidá nové objekty do objektu DataSet. Tabulky se pak zobrazí v ovládacím DataGridView prvku.

// Put the next line into the Declarations section.
private System.Data.DataSet dataSet;

private void MakeDataTables()
{
  // Run all of the functions.
  MakeParentTable();
  MakeChildTable();
  MakeDataRelation();
  BindToDataGrid();
}

private void MakeParentTable()
{
  // Create a new DataTable.
  System.Data.DataTable table = new DataTable("ParentTable");
  // Declare variables for DataColumn and DataRow objects.
  DataColumn column;
  DataRow row;

  // Create new DataColumn, set DataType,
  // ColumnName and add to DataTable.
  column = new DataColumn();
  column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32");
  column.ColumnName = "id";
  column.ReadOnly = true;
  column.Unique = true;
  // Add the Column to the DataColumnCollection.
  table.Columns.Add(column);

  // Create second column.
  column = new DataColumn();
  column.DataType = System.Type.GetType("System.String");
  column.ColumnName = "ParentItem";
  column.AutoIncrement = false;
  column.Caption = "ParentItem";
  column.ReadOnly = false;
  column.Unique = false;
  // Add the column to the table.
  table.Columns.Add(column);

  // Make the ID column the primary key column.
  DataColumn[] PrimaryKeyColumns = new DataColumn[1];
  PrimaryKeyColumns[0] = table.Columns["id"];
  table.PrimaryKey = PrimaryKeyColumns;

  // Instantiate the DataSet variable.
  dataSet = new DataSet();
  // Add the new DataTable to the DataSet.
  dataSet.Tables.Add(table);

  // Create three new DataRow objects and add
  // them to the DataTable
  for (int i = 0; i <= 2; i++)
  {
    row = table.NewRow();
    row["id"] = i;
    row["ParentItem"] = "ParentItem " + i;
    table.Rows.Add(row);
  }
}

private void MakeChildTable()
{
  // Create a new DataTable.
  DataTable table = new DataTable("childTable");
  DataColumn column;
  DataRow row;

  // Create first column and add to the DataTable.
  column = new DataColumn();
  column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32");
  column.ColumnName = "ChildID";
  column.AutoIncrement = true;
  column.Caption = "ID";
  column.ReadOnly = true;
  column.Unique = true;

  // Add the column to the DataColumnCollection.
  table.Columns.Add(column);

  // Create second column.
  column = new DataColumn();
  column.DataType = System.Type.GetType("System.String");
  column.ColumnName = "ChildItem";
  column.AutoIncrement = false;
  column.Caption = "ChildItem";
  column.ReadOnly = false;
  column.Unique = false;
  table.Columns.Add(column);

  // Create third column.
  column = new DataColumn();
  column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32");
  column.ColumnName = "ParentID";
  column.AutoIncrement = false;
  column.Caption = "ParentID";
  column.ReadOnly = false;
  column.Unique = false;
  table.Columns.Add(column);

  dataSet.Tables.Add(table);

  // Create three sets of DataRow objects,
  // five rows each, and add to DataTable.
  for (int i = 0; i <= 4; i++)
  {
    row = table.NewRow();
    row["childID"] = i;
    row["ChildItem"] = "Item " + i;
    row["ParentID"] = 0;
    table.Rows.Add(row);
  }
  for (int i = 0; i <= 4; i++)
  {
    row = table.NewRow();
    row["childID"] = i + 5;
    row["ChildItem"] = "Item " + i;
    row["ParentID"] = 1;
    table.Rows.Add(row);
  }
  for (int i = 0; i <= 4; i++)
  {
    row = table.NewRow();
    row["childID"] = i + 10;
    row["ChildItem"] = "Item " + i;
    row["ParentID"] = 2;
    table.Rows.Add(row);
  }
}

private void MakeDataRelation()
{
  // DataRelation requires two DataColumn
  // (parent and child) and a name.
  DataColumn parentColumn =
    dataSet.Tables["ParentTable"].Columns["id"];
  DataColumn childColumn =
    dataSet.Tables["ChildTable"].Columns["ParentID"];
  DataRelation relation = new
    DataRelation("parent2Child", parentColumn, childColumn);
  dataSet.Tables["ChildTable"].ParentRelations.Add(relation);
}

private void BindToDataGrid()
{
  // Instruct the DataGrid to bind to the DataSet, with the
  // ParentTable as the topmost DataTable.
  DataGrid1.SetDataBinding(dataSet, "ParentTable");
}
' Put the next line into the Declarations section.
private dataSet As DataSet 
 
Private Sub MakeDataTables()
  ' Run all of the functions. 
  MakeParentTable()
  MakeChildTable()
  MakeDataRelation()
  BindToDataGrid()
End Sub
 
Private Sub MakeParentTable()
  ' Create a new DataTable.
  Dim table As New DataTable("ParentTable")

  ' Declare variables for DataColumn and DataRow objects.
  Dim column As DataColumn 
  Dim row As DataRow 
 
  ' Create new DataColumn, set DataType, ColumnName 
  ' and add to DataTable.  
  column = New DataColumn()
  column.DataType = System.Type.GetType("System.Int32")
  column.ColumnName = "id"
  column.ReadOnly = True
  column.Unique = True

  ' Add the Column to the DataColumnCollection.
  table.Columns.Add(column)
 
  ' Create second column.
  column = New DataColumn()
  column.DataType = System.Type.GetType("System.String")
  column.ColumnName = "ParentItem"
  column.AutoIncrement = False
  column.Caption = "ParentItem"
  column.ReadOnly = False
  column.Unique = False

  ' Add the column to the table.
  table.Columns.Add(column)
 
  ' Make the ID column the primary key column.
  Dim PrimaryKeyColumns(0) As DataColumn
  PrimaryKeyColumns(0)= table.Columns("id")
  table.PrimaryKey = PrimaryKeyColumns
 
  ' Instantiate the DataSet variable.
  dataSet = New DataSet()

  ' Add the new DataTable to the DataSet.
  dataSet.Tables.Add(table)
 
  ' Create three new DataRow objects and add 
  ' them to the DataTable
  Dim i As Integer
  For i = 0 to 2
    row = table.NewRow()
    row("id") = i
    row("ParentItem") = "ParentItem " + i.ToString()
    table.Rows.Add(row)
  Next i
End Sub
 
Private Sub MakeChildTable()
  ' Create a new DataTable.
  Dim table As New DataTable("childTable")
  Dim column As DataColumn 
  Dim row As DataRow 
 
  ' Create first column and add to the DataTable.
  column = New DataColumn()
  column.DataType= System.Type.GetType("System.Int32")
  column.ColumnName = "ChildID"
  column.AutoIncrement = True
  column.Caption = "ID"
  column.ReadOnly = True
  column.Unique = True

  ' Add the column to the DataColumnCollection.
  table.Columns.Add(column)
 
  ' Create second column.
  column = New DataColumn()
  column.DataType= System.Type.GetType("System.String")
  column.ColumnName = "ChildItem"
  column.AutoIncrement = False
  column.Caption = "ChildItem"
  column.ReadOnly = False
  column.Unique = False
  table.Columns.Add(column)
 
  ' Create third column.
  column = New DataColumn()
  column.DataType= System.Type.GetType("System.Int32")
  column.ColumnName = "ParentID"
  column.AutoIncrement = False
  column.Caption = "ParentID"
  column.ReadOnly = False
  column.Unique = False
  table.Columns.Add(column)
 
  dataSet.Tables.Add(table)

  ' Create three sets of DataRow objects, five rows each, 
  ' and add to DataTable.
  Dim i As Integer
  For i = 0 to 4
    row = table.NewRow()
    row("childID") = i
    row("ChildItem") = "Item " + i.ToString()
    row("ParentID") = 0 
    table.Rows.Add(row)
  Next i
  For i = 0 to 4
    row = table.NewRow()
    row("childID") = i + 5
    row("ChildItem") = "Item " + i.ToString()
    row("ParentID") = 1 
    table.Rows.Add(row)
  Next i
  For i = 0 to 4
    row = table.NewRow()
    row("childID") = i + 10
    row("ChildItem") = "Item " + i.ToString()
    row("ParentID") = 2 
    table.Rows.Add(row)
  Next i
End Sub
 
Private Sub MakeDataRelation()
  ' DataRelation requires two DataColumn 
  ' (parent and child) and a name.
  Dim parentColumn As DataColumn = _
    dataSet.Tables("ParentTable").Columns("id")
  Dim childColumn As DataColumn = _
    dataSet.Tables("ChildTable").Columns("ParentID")
  Dim relation As DataRelation = new _
    DataRelation("parent2Child", parentColumn, childColumn)
  dataSet.Tables("ChildTable").ParentRelations.Add(relation)
End Sub
 
Private Sub BindToDataGrid()
  ' Instruct the DataGrid to bind to the DataSet, with the 
  ' ParentTable as the topmost DataTable.
  DataGrid1.SetDataBinding(dataSet,"ParentTable")
End Sub

Tato ukázka ukazuje ruční vytvoření tabulky DataTable s konkrétními definicemi schématu:

 • Vytvořte několik datových tabulek a definujte počáteční sloupce.

 • Vytvořte omezení tabulky.

 • Vložte hodnoty a zobrazte tabulky.

 • Vytvořte sloupce výrazů a zobrazte tabulky.

using System;
using System.Data;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // Create two tables and add them into the DataSet
    DataTable orderTable = CreateOrderTable();
    DataTable orderDetailTable = CreateOrderDetailTable();
    DataSet salesSet = new DataSet();
    salesSet.Tables.Add(orderTable);
    salesSet.Tables.Add(orderDetailTable);

    // Set the relations between the tables and create the related constraint.
    salesSet.Relations.Add("OrderOrderDetail", orderTable.Columns["OrderId"], orderDetailTable.Columns["OrderId"], true);

    Console.WriteLine("After creating the foreign key constriant, you will see the following error if inserting order detail with the wrong OrderId: ");
    try
    {
      DataRow errorRow = orderDetailTable.NewRow();
      errorRow[0] = 1;
      errorRow[1] = "O0007";
      orderDetailTable.Rows.Add(errorRow);
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine(e.Message);
    }
    Console.WriteLine();

    // Insert the rows into the table
    InsertOrders(orderTable);
    InsertOrderDetails(orderDetailTable);

    Console.WriteLine("The initial Order table.");
    ShowTable(orderTable);

    Console.WriteLine("The OrderDetail table.");
    ShowTable(orderDetailTable);

    // Use the Aggregate-Sum on the child table column to get the result.
    DataColumn colSub = new DataColumn("SubTotal", typeof(Decimal), "Sum(Child.LineTotal)");
    orderTable.Columns.Add(colSub);

    // Compute the tax by referencing the SubTotal expression column.
    DataColumn colTax = new DataColumn("Tax", typeof(Decimal), "SubTotal*0.1");
    orderTable.Columns.Add(colTax);

    // If the OrderId is 'Total', compute the due on all orders; or compute the due on this order.
    DataColumn colTotal = new DataColumn("TotalDue", typeof(Decimal), "IIF(OrderId='Total',Sum(SubTotal)+Sum(Tax),SubTotal+Tax)");
    orderTable.Columns.Add(colTotal);

    DataRow row = orderTable.NewRow();
    row["OrderId"] = "Total";
    orderTable.Rows.Add(row);

    Console.WriteLine("The Order table with the expression columns.");
    ShowTable(orderTable);

    Console.WriteLine("Press any key to exit.....");
    Console.ReadKey();
  }

  private static DataTable CreateOrderTable()
  {
    DataTable orderTable = new DataTable("Order");

    // Define one column.
    DataColumn colId = new DataColumn("OrderId", typeof(String));
    orderTable.Columns.Add(colId);

    DataColumn colDate = new DataColumn("OrderDate", typeof(DateTime));
    orderTable.Columns.Add(colDate);

    // Set the OrderId column as the primary key.
    orderTable.PrimaryKey = new DataColumn[] { colId };

    return orderTable;
  }

  private static DataTable CreateOrderDetailTable()
  {
    DataTable orderDetailTable = new DataTable("OrderDetail");

    // Define all the columns once.
    DataColumn[] cols =
    {
      new DataColumn("OrderDetailId", typeof(Int32)),
      new DataColumn("OrderId", typeof(String)),
      new DataColumn("Product", typeof(String)),
      new DataColumn("UnitPrice", typeof(Decimal)),
      new DataColumn("OrderQty", typeof(Int32)),
      new DataColumn("LineTotal", typeof(Decimal), "UnitPrice*OrderQty")
    };

    orderDetailTable.Columns.AddRange(cols);
    orderDetailTable.PrimaryKey = new DataColumn[] { orderDetailTable.Columns["OrderDetailId"] };
    return orderDetailTable;
  }

  private static void InsertOrders(DataTable orderTable)
  {
    // Add one row once.
    DataRow row1 = orderTable.NewRow();
    row1["OrderId"] = "O0001";
    row1["OrderDate"] = new DateTime(2013, 3, 1);
    orderTable.Rows.Add(row1);

    DataRow row2 = orderTable.NewRow();
    row2["OrderId"] = "O0002";
    row2["OrderDate"] = new DateTime(2013, 3, 12);
    orderTable.Rows.Add(row2);

    DataRow row3 = orderTable.NewRow();
    row3["OrderId"] = "O0003";
    row3["OrderDate"] = new DateTime(2013, 3, 20);
    orderTable.Rows.Add(row3);
  }

  private static void InsertOrderDetails(DataTable orderDetailTable)
  {
    // Use an Object array to insert all the rows .
    // Values in the array are matched sequentially to the columns, based on the order in which they appear in the table.
    Object[] rows =
    {
      new Object[] { 1, "O0001", "Mountain Bike", 1419.5, 36 },
      new Object[] { 2, "O0001", "Road Bike", 1233.6, 16 },
      new Object[] { 3, "O0001", "Touring Bike", 1653.3, 32 },
      new Object[] { 4, "O0002", "Mountain Bike", 1419.5, 24 },
      new Object[] { 5, "O0002", "Road Bike", 1233.6, 12 },
      new Object[] { 6, "O0003", "Mountain Bike", 1419.5, 48 },
      new Object[] { 7, "O0003", "Touring Bike", 1653.3, 8 },
    };

    foreach (Object[] row in rows)
    {
      orderDetailTable.Rows.Add(row);
    }
  }

  private static void ShowTable(DataTable table)
  {
    foreach (DataColumn col in table.Columns)
    {
      Console.Write("{0,-14}", col.ColumnName);
    }
    Console.WriteLine();

    foreach (DataRow row in table.Rows)
    {
      foreach (DataColumn col in table.Columns)
      {
        if (col.DataType.Equals(typeof(DateTime)))
          Console.Write("{0,-14:d}", row[col]);
        else if (col.DataType.Equals(typeof(Decimal)))
          Console.Write("{0,-14:C}", row[col]);
        else
          Console.Write("{0,-14}", row[col]);
      }
      Console.WriteLine();
    }
    Console.WriteLine();
  }
}
Imports System.Data

Class Program
  Public Shared Sub Main(args As String())
   ' Create two tables and add them into the DataSet
   Dim orderTable As DataTable = CreateOrderTable()
   Dim orderDetailTable As DataTable = CreateOrderDetailTable()
   Dim salesSet As New DataSet()
   salesSet.Tables.Add(orderTable)
   salesSet.Tables.Add(orderDetailTable)

   ' Set the relations between the tables and create the related constraint.
   salesSet.Relations.Add("OrderOrderDetail", orderTable.Columns("OrderId"), orderDetailTable.Columns("OrderId"), True)

   Console.WriteLine("After creating the foreign key constriant, you will see the following error if inserting order detail with the wrong OrderId: ")
   Try
     Dim errorRow As DataRow = orderDetailTable.NewRow()
     errorRow(0) = 1
     errorRow(1) = "O0007"
     orderDetailTable.Rows.Add(errorRow)
   Catch e As Exception
     Console.WriteLine(e.Message)
   End Try
   Console.WriteLine()

   ' Insert the rows into the table
   InsertOrders(orderTable)
   InsertOrderDetails(orderDetailTable)

   Console.WriteLine("The initial Order table.")
   ShowTable(orderTable)

   Console.WriteLine("The OrderDetail table.")
   ShowTable(orderDetailTable)

   ' Use the Aggregate-Sum on the child table column to get the result.
   Dim colSub As New DataColumn("SubTotal", GetType([Decimal]), "Sum(Child.LineTotal)")
   orderTable.Columns.Add(colSub)

   ' Compute the tax by referencing the SubTotal expression column.
   Dim colTax As New DataColumn("Tax", GetType([Decimal]), "SubTotal*0.1")
   orderTable.Columns.Add(colTax)

   ' If the OrderId is 'Total', compute the due on all orders; or compute the due on this order.
   Dim colTotal As New DataColumn("TotalDue", GetType([Decimal]), "IIF(OrderId='Total',Sum(SubTotal)+Sum(Tax),SubTotal+Tax)")
   orderTable.Columns.Add(colTotal)

   Dim row As DataRow = orderTable.NewRow()
   row("OrderId") = "Total"
   orderTable.Rows.Add(row)

   Console.WriteLine("The Order table with the expression columns.")
   ShowTable(orderTable)

   Console.WriteLine("Press any key to exit.....")
   Console.ReadKey()
  End Sub

  Private Shared Function CreateOrderTable() As DataTable
   Dim orderTable As New DataTable("Order")

   ' Define one column.
   Dim colId As New DataColumn("OrderId", GetType([String]))
   orderTable.Columns.Add(colId)

   Dim colDate As New DataColumn("OrderDate", GetType(DateTime))
   orderTable.Columns.Add(colDate)

   ' Set the OrderId column as the primary key.
   orderTable.PrimaryKey = New DataColumn() {colId}

   Return orderTable
  End Function

  Private Shared Function CreateOrderDetailTable() As DataTable
   Dim orderDetailTable As New DataTable("OrderDetail")

   ' Define all the columns once.
   Dim cols As DataColumn() = {New DataColumn("OrderDetailId", GetType(Int32)), New DataColumn("OrderId", GetType([String])), New DataColumn("Product", GetType([String])), New DataColumn("UnitPrice", GetType([Decimal])), New DataColumn("OrderQty", GetType(Int32)), New DataColumn("LineTotal", GetType([Decimal]), "UnitPrice*OrderQty")}

   orderDetailTable.Columns.AddRange(cols)
   orderDetailTable.PrimaryKey = New DataColumn() {orderDetailTable.Columns("OrderDetailId")}
   Return orderDetailTable
  End Function

  Private Shared Sub InsertOrders(orderTable As DataTable)
   ' Add one row once.
   Dim row1 As DataRow = orderTable.NewRow()
   row1("OrderId") = "O0001"
   row1("OrderDate") = New DateTime(2013, 3, 1)
   orderTable.Rows.Add(row1)

   Dim row2 As DataRow = orderTable.NewRow()
   row2("OrderId") = "O0002"
   row2("OrderDate") = New DateTime(2013, 3, 12)
   orderTable.Rows.Add(row2)

   Dim row3 As DataRow = orderTable.NewRow()
   row3("OrderId") = "O0003"
   row3("OrderDate") = New DateTime(2013, 3, 20)
   orderTable.Rows.Add(row3)
  End Sub

  Private Shared Sub InsertOrderDetails(orderDetailTable As DataTable)
   ' Use an Object array to insert all the rows .
   ' Values in the array are matched sequentially to the columns, based on the order in which they appear in the table.
   Dim rows As [Object]() = {New [Object]() {1, "O0001", "Mountain Bike", 1419.5, 36}, New [Object]() {2, "O0001", "Road Bike", 1233.6, 16}, New [Object]() {3, "O0001", "Touring Bike", 1653.3, 32}, New [Object]() {4, "O0002", "Mountain Bike", 1419.5, 24}, New [Object]() {5, "O0002", "Road Bike", 1233.6, 12}, New [Object]() {6, "O0003", "Mountain Bike", 1419.5, 48}, _
     New [Object]() {7, "O0003", "Touring Bike", 1653.3, 8}}

   For Each row As [Object]() In rows
     orderDetailTable.Rows.Add(row)
   Next
  End Sub

  Private Shared Sub ShowTable(table As DataTable)
   For Each col As DataColumn In table.Columns
     Console.Write("{0,-14}", col.ColumnName)
   Next
   Console.WriteLine()

   For Each row As DataRow In table.Rows
     For Each col As DataColumn In table.Columns
      If col.DataType.Equals(GetType(DateTime)) Then
        Console.Write("{0,-14:d}", row(col))
      ElseIf col.DataType.Equals(GetType([Decimal])) Then
        Console.Write("{0,-14:C}", row(col))
      Else
        Console.Write("{0,-14}", row(col))
      End If
     Next
     Console.WriteLine()
   Next
   Console.WriteLine()
  End Sub
End Class

Poznámky

Jedná se DataTable o centrální objekt v knihovně ADO.NET. Jiné objekty, které používají DataTable zahrnutí DataSet a DataView.

Při přístupu k DataTable objektům mějte na paměti, že jsou podmíněně citlivé na malá a malá písmena. Pokud DataTable má například název "mydatatable" a druhý má název "Mydatatable", řetězec použitý k hledání jedné z tabulek se považuje za citlivá na malá a velká písmena. Pokud ale "mydatatable" existuje a "Mydatatable" ne, bude hledaný řetězec považován za nerozlišující případ. A DataSet může obsahovat dva DataTable objekty, které mají stejnou TableName hodnotu vlastnosti, ale různé Namespace hodnoty vlastností. Další informace o práci s DataTable objekty naleznete v tématu Vytvoření datové tabulky.

Pokud vytváříte DataTable programově, musíte nejprve definovat jeho schéma přidáním DataColumn objektů do DataColumnCollection objektu (přístup prostřednictvím Columns vlastnosti). Další informace o přidávání DataColumn objektů naleznete v tématu Přidání sloupců do tabulky DataTable.

Chcete-li přidat řádky do objektu DataTable, musíte nejprve použít metodu NewRow k vrácení nového DataRow objektu. Metoda NewRow vrátí řádek se schématem objektu DataTable, protože je definován tabulkou DataColumnCollection. Maximální počet řádků, které lze uložit, DataTable je 16 777 216. Další informace najdete v tématu Přidání dat do tabulky DataTable.

Obsahuje DataTable také kolekci Constraint objektů, které lze použít k zajištění integrity dat. Další informace najdete v tématu Omezení tabulky dat.

Existuje mnoho DataTable událostí, které lze použít k určení, kdy se změny v tabulce provádějí. Patří mezi ně RowChanged, , RowChangingRowDeletinga RowDeleted. Další informace oudálostch DataTable

Při vytvoření instance DataTable se některé vlastnosti čtení a zápisu nastaví na počáteční hodnoty. Seznam těchto hodnot najdete v tématu konstruktoru DataTable.DataTable .

Poznámka

DataTable Objekty DataSet dědí MarshalByValueComponent a podporují ISerializable rozhraní pro .NET Framework vzdálené komunikace. Jedná se o jediné ADO.NET objekty, které můžete použít pro .NET Framework vzdálené komunikace.

Důležité informace o zabezpečení

Informace o zabezpečení datové sady a tabulek dat najdete v doprovodných materiálech k zabezpečení.

Konstruktory

DataTable()

Inicializuje novou instanci DataTable třídy bez argumentů.

DataTable(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicializuje novou instanci třídy DataTable se serializovanými daty.

DataTable(String)

Inicializuje novou instanci DataTable třídy se zadaným názvem tabulky.

DataTable(String, String)

Inicializuje novou instanci DataTable třídy pomocí zadaného názvu tabulky a oboru názvů.

Pole

fInitInProgress

Kontroluje, jestli probíhá inicializace. K inicializaci dochází v době běhu.

Vlastnosti

CaseSensitive

Určuje, jestli jsou porovnání řetězců v tabulce citlivé na malá a malá písmena.

ChildRelations

Získá kolekci podřízených vztahů pro toto DataTable.

Columns

Získá kolekci sloupců, které patří do této tabulky.

Constraints

Získá kolekci omezení udržovaných touto tabulkou.

Container

Získá kontejner pro komponentu.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
DataSet

DataSet Získá, do které tato tabulka patří.

DefaultView

Získá přizpůsobené zobrazení tabulky, která může obsahovat filtrované zobrazení nebo pozici kurzoru.

DesignMode

Získá hodnotu určující, zda komponenta je aktuálně v režimu návrhu.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
DisplayExpression

Získá nebo nastaví výraz, který vrátí hodnotu použitou k reprezentaci této tabulky v uživatelském rozhraní. Vlastnost DisplayExpression umožňuje zobrazit název této tabulky v uživatelském rozhraní.

Events

Získá seznam obslužných rutin událostí, které jsou připojené k této komponentě.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
ExtendedProperties

Získá kolekci přizpůsobených informací o uživateli.

HasErrors

Získá hodnotu označující, zda existují chyby v některém z řádků v některé z tabulek DataSet , do kterých tabulka patří.

IsInitialized

Získá hodnotu, která označuje, zda DataTable je inicializován.

Locale

Získá nebo nastaví informace národního prostředí použité k porovnání řetězců v tabulce.

MinimumCapacity

Získá nebo nastaví počáteční počáteční velikost pro tuto tabulku.

Namespace

Získá nebo nastaví obor názvů pro reprezentaci XML dat uložených v DataTable.

ParentRelations

Získá kolekci nadřazených vztahů pro toto DataTable.

Prefix

Získá nebo nastaví obor názvů pro reprezentaci XML dat uložených v souboru DataTable.

PrimaryKey

Získá nebo nastaví pole sloupců, které fungují jako primární klíče pro tabulku dat.

RemotingFormat

Získá nebo nastaví formát serializace.

Rows

Získá kolekci řádků, které patří do této tabulky.

Site

Získá nebo nastaví ISite pro DataTable.

TableName

Získá nebo nastaví název .DataTable

Metody

AcceptChanges()

Potvrdí všechny změny provedené v této tabulce od posledního AcceptChanges() zavolání.

BeginInit()

Začíná inicializace inicializace DataTable , která se používá ve formuláři nebo používá jinou komponentou. K inicializaci dochází v době běhu.

BeginLoadData()

Vypne oznámení, údržbu indexu a omezení při načítání dat.

Clear()

Vymaže DataTable všechna data.

Clone()

Naklonuje strukturu objektu DataTable, včetně všech DataTable schémat a omezení.

Compute(String, String)

Vypočítá daný výraz na aktuálních řádcích, které předávají kritéria filtru.

Copy()

Zkopíruje strukturu i data pro toto DataTable.

CreateDataReader()

DataTableReader Vrátí odpovídající datům v tomto DataTablesouboru .

CreateInstance()

Vytvoří novou instanci položky DataTable.

Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané nástrojem MarshalByValueComponent.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané MarshalByValueComponent a volitelně uvolní spravované prostředky.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
EndInit()

Ukončí inicializaci DataTable formuláře nebo používaného jinou komponentou. K inicializaci dochází v době běhu.

EndLoadData()

Po načtení dat zapne oznámení, údržbu indexů a omezení.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetChanges()

Získá kopii DataTable , která obsahuje všechny změny provedené v něm od jeho načtení nebo AcceptChanges() byl naposledy volána.

GetChanges(DataRowState)

Získá kopii DataTable obsahující všechny změny provedené od posledního načtení, nebo od AcceptChanges() jeho volané, filtrované podle DataRowState.

GetDataTableSchema(XmlSchemaSet)

Tato metoda vrátí XmlSchemaSet instanci obsahující jazyk WSDL (Web Services Description Language), který popisuje DataTable webové služby.

GetErrors()

Získá pole DataRow objektů, které obsahují chyby.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Naplní objekt informací serializace dat potřebnými k serializaci objektu DataTable.

GetRowType()

Získá typ řádku.

GetSchema()

Popis tohoto člena naleznete v tématu GetSchema().

GetService(Type)

Získá implementátora IServiceProvider.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
ImportRow(DataRow)

Zkopíruje do DataRow objektu DataTable, který zachovává všechna nastavení vlastností, stejně jako původní a aktuální hodnoty.

Load(IDataReader)

DataTable Vyplní hodnoty ze zdroje dat pomocí zadaného IDataReaderobjektu . DataTable Pokud už řádky obsahují, příchozí data ze zdroje dat se sloučí s existujícími řádky.

Load(IDataReader, LoadOption)

Vyplní DataTable hodnoty ze zdroje dat pomocí zadané IDataReaderhodnoty . DataTable Pokud již obsahuje řádky, příchozí data ze zdroje dat se sloučí s existujícími řádky podle hodnoty parametruloadOption.

Load(IDataReader, LoadOption, FillErrorEventHandler)

DataTable Vyplní hodnoty ze zdroje dat pomocí zadaného IDataReader delegáta zpracování chyb.

LoadDataRow(Object[], Boolean)

Najde a aktualizuje konkrétní řádek. Pokud není nalezen žádný odpovídající řádek, je vytvořen nový řádek s použitím zadaných hodnot.

LoadDataRow(Object[], LoadOption)

Najde a aktualizuje konkrétní řádek. Pokud není nalezen žádný odpovídající řádek, je vytvořen nový řádek s použitím zadaných hodnot.

MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
Merge(DataTable)

Sloučí zadaný DataTable s aktuálním DataTable.

Merge(DataTable, Boolean)

Sloučit zadané DataTable s aktuální DataTable, označující, zda chcete zachovat změny v aktuálním DataTable.

Merge(DataTable, Boolean, MissingSchemaAction)

Sloučit zadané DataTable s aktuální DataTable, označující, zda se mají zachovat změny a jak zpracovat chybějící schéma v aktuálním DataTable.

NewRow()

Vytvoří nové DataRow se stejným schématem jako tabulka.

NewRowArray(Int32)

Vrátí pole DataRow.

NewRowFromBuilder(DataRowBuilder)

Vytvoří nový řádek z existujícího řádku.

OnColumnChanged(DataColumnChangeEventArgs)

ColumnChanged Vyvolá událost.

OnColumnChanging(DataColumnChangeEventArgs)

ColumnChanging Vyvolá událost.

OnPropertyChanging(PropertyChangedEventArgs)

PropertyChanged Vyvolá událost.

OnRemoveColumn(DataColumn)

Upozorní DataTable , že DataColumn se odebere.

OnRowChanged(DataRowChangeEventArgs)

RowChanged Vyvolá událost.

OnRowChanging(DataRowChangeEventArgs)

RowChanging Vyvolá událost.

OnRowDeleted(DataRowChangeEventArgs)

RowDeleted Vyvolá událost.

OnRowDeleting(DataRowChangeEventArgs)

Vyvolá RowDeleting událost.

OnTableCleared(DataTableClearEventArgs)

Vyvolá TableCleared událost.

OnTableClearing(DataTableClearEventArgs)

Vyvolá TableClearing událost.

OnTableNewRow(DataTableNewRowEventArgs)

Vyvolá TableNewRow událost.

ReadXml(Stream)

Načte schéma XML a data do DataTable zadaného Streamsouboru .

ReadXml(String)

Načte schéma XML a data do zadaného DataTable souboru.

ReadXml(TextReader)

Načte schéma XML a data do DataTable zadaného TextReadersouboru .

ReadXml(XmlReader)

Načte schéma XML a data do DataTable zadaného XmlReadersouboru .

ReadXmlSchema(Stream)

Načte schéma XML do zadaného datového DataTable proudu.

ReadXmlSchema(String)

Načte schéma XML do DataTable zadaného souboru.

ReadXmlSchema(TextReader)

Načte schéma XML do zadaného TextReaderschématu DataTable .

ReadXmlSchema(XmlReader)

Načte schéma XML do zadaného XmlReaderschématu DataTable .

ReadXmlSerializable(XmlReader)

Čte ze streamu XML.

RejectChanges()

Vrátí zpět všechny změny, které byly provedeny v tabulce od jeho AcceptChanges() načtení, nebo naposledy volané.

Reset()

DataTable Obnoví původní stav. Reset odebere všechna data, indexy, relace a sloupce tabulky. Pokud datová sada obsahuje tabulku DataTable, bude tabulka po resetování tabulky stále součástí datové sady.

Select()

Získá pole všech DataRow objektů.

Select(String)

Získá pole všech DataRow objektů, které odpovídají kritériím filtru.

Select(String, String)

Získá pole všech DataRow objektů, které odpovídají kritériím filtru v zadaném pořadí řazení.

Select(String, String, DataViewRowState)

Získá pole všech DataRow objektů, které odpovídají filtru v pořadí řazení, které odpovídá zadanému stavu.

ToString()

TableName Získá a DisplayExpression, pokud je jeden jako zřetězený řetězec.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)
WriteXml(Stream)

Zapíše aktuální obsah kódu XML pomocí zadaného DataTable Streamsouboru .

WriteXml(Stream, Boolean)

Zapíše aktuální obsah DataTable souboru XML pomocí zadaného Streamsouboru . Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte writeHierarchy parametr na true.

WriteXml(Stream, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable zadaný soubor pomocí zadaného XmlWriteModesouboru . Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

WriteXml(Stream, XmlWriteMode, Boolean)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable zadaný soubor pomocí zadaného XmlWriteModesouboru . Pokud chcete napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte writeHierarchy parametr na true.

WriteXml(String)

Zapíše aktuální obsah DataTable xml pomocí zadaného souboru.

WriteXml(String, Boolean)

Zapíše aktuální obsah DataTable souboru XML pomocí zadaného souboru. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte writeHierarchy parametr na true.

WriteXml(String, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable použití zadaného souboru a XmlWriteMode. Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

WriteXml(String, XmlWriteMode, Boolean)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable použití zadaného souboru a XmlWriteMode. Pokud chcete napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte writeHierarchy parametr na true.

WriteXml(TextWriter)

Zapíše aktuální obsah kódu XML pomocí zadaného DataTable TextWritersouboru .

WriteXml(TextWriter, Boolean)

Zapíše aktuální obsah DataTable souboru XML pomocí zadaného TextWritersouboru . Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte writeHierarchy parametr na true.

WriteXml(TextWriter, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable použití zadaného TextWriter a XmlWriteMode. Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

WriteXml(TextWriter, XmlWriteMode, Boolean)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable použití zadaného TextWriter a XmlWriteMode. Pokud chcete napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte writeHierarchy parametr na true.

WriteXml(XmlWriter)

Zapíše aktuální obsah kódu XML pomocí zadaného DataTable XmlWritersouboru .

WriteXml(XmlWriter, Boolean)

Zapíše aktuální obsah DataTable souboru XML pomocí zadaného XmlWritersouboru .

WriteXml(XmlWriter, XmlWriteMode)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable použití zadaného XmlWriter a XmlWriteMode. Chcete-li napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema.

WriteXml(XmlWriter, XmlWriteMode, Boolean)

Zapíše aktuální data a volitelně schéma pro DataTable použití zadaného XmlWriter a XmlWriteMode. Pokud chcete napsat schéma, nastavte hodnotu parametru mode na WriteSchema. Chcete-li uložit data pro tabulku a všechny její potomky, nastavte writeHierarchy parametr na true.

WriteXmlSchema(Stream)

Zapíše aktuální datovou strukturu schématu XML do zadaného datového DataTable proudu.

WriteXmlSchema(Stream, Boolean)

Zapíše aktuální datovou strukturu schématu XML do zadaného datového DataTable proudu. Chcete-li uložit schéma tabulky a všech jejích potomků, nastavte writeHierarchy parametr na true.

WriteXmlSchema(String)

Zapíše aktuální datovou strukturu schématu DataTable XML do zadaného souboru.

WriteXmlSchema(String, Boolean)

Zapíše aktuální datovou strukturu schématu DataTable XML do zadaného souboru. Chcete-li uložit schéma tabulky a všech jejích potomků, nastavte writeHierarchy parametr na true.

WriteXmlSchema(TextWriter)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable schématu XML pomocí zadaného TextWriterschématu .

WriteXmlSchema(TextWriter, Boolean)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable schématu XML pomocí zadaného TextWriterschématu . Chcete-li uložit schéma tabulky a všech jejích potomků, nastavte writeHierarchy parametr na true.

WriteXmlSchema(XmlWriter)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable schématu XML pomocí zadaného XmlWriterschématu .

WriteXmlSchema(XmlWriter, Boolean)

Zapíše aktuální datovou strukturu DataTable schématu XML pomocí zadaného XmlWriterschématu . Chcete-li uložit schéma tabulky a všech jejích potomků, nastavte writeHierarchy parametr na true.

událost

ColumnChanged

Nastane po změně hodnoty zadané v DataRowsadě DataColumn .

ColumnChanging

Nastane, když se hodnota změní pro zadanou DataRowhodnotu v sadě DataColumn .

Disposed

Přidá obslužnou rutinu Disposed události pro naslouchání události v komponentě.

(Zděděno od MarshalByValueComponent)
Initialized

Nastane po DataTable inicializaci.

RowChanged

Nastane po DataRow úspěšném změně.

RowChanging

Nastane, když se mění.DataRow

RowDeleted

Nastane po odstranění řádku v tabulce.

RowDeleting

Nastane před odstraněním řádku v tabulce.

TableCleared

Nastane po DataTable vymazání.

TableClearing

Nastane, když se vymaže DataTable .

TableNewRow

Nastane, když se vloží nový DataRow .

Explicitní implementace rozhraní

IListSource.ContainsListCollection

Popis tohoto člena najdete v tématu ContainsListCollection.

IListSource.GetList()

Popis tohoto člena najdete v tématu GetList().

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Naplní objekt informace o serializaci dat potřebnými k serializaci DataTable.

IXmlSerializable.GetSchema()

Popis tohoto člena najdete v tématu GetSchema().

IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader)

Popis tohoto člena najdete v tématu ReadXml(XmlReader).

IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter)

Popis tohoto člena najdete v tématu WriteXml(XmlWriter).

Metody rozšíření

AsDataView(DataTable)

Vytvoří a vrátí objekt s podporou DataView LINQ.

AsEnumerable(DataTable)

IEnumerable<T> Vrátí objekt, kde je obecný parametr T DataRow. Tento objekt lze použít ve výrazu LINQ nebo dotazu metody.

Platí pro

Bezpečný přístup z více vláken

Tento typ je bezpečný pro operace čtení ve více vláknech. Je nutné synchronizovat všechny operace zápisu.

Viz také