OleDbRowUpdatedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která bude zpracovávat RowUpdated událost objektu OleDbDataAdapter.

public delegate void OleDbRowUpdatedEventHandler(System::Object ^ sender, OleDbRowUpdatedEventArgs ^ e);
public delegate void OleDbRowUpdatedEventHandler(object sender, OleDbRowUpdatedEventArgs e);
type OleDbRowUpdatedEventHandler = delegate of obj * OleDbRowUpdatedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub OleDbRowUpdatedEventHandler(sender As Object, e As OleDbRowUpdatedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj události

e
OleDbRowUpdatedEventArgs

Objekt OleDbRowUpdatedEventArgs , který obsahuje data události.

Poznámky

Obslužná rutina není nutná k provedení žádné akce a kód by se měl vyhnout generování výjimek nebo povolení šíření výjimek do volající metody. Všechny výjimky, které se dostanou k volajícímu, se ignorují.

Při vytváření delegáta OleDbRowUpdatedEventArgs identifikujete metodu, která bude událost zpracovávat. Pokud chcete událost přidružit k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta. Další informace o delegátech obslužných rutin událostí najdete v tématu Zpracování a vyvolávání událostí.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získá objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.

Platí pro