Graphics.DrawImage Metoda

Definice

Vykreslí zadané Image hodnoty v zadaném umístění a s původní velikostí.

Přetížení

DrawImage(Image, Rectangle, Int32, Int32, Int32, Int32, GraphicsUnit)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Single, Single, Single, Single)

Nakreslí zadaný Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, Int32)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Rectangle, Single, Single, Single, Single, GraphicsUnit)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Single, Single, RectangleF, GraphicsUnit)

Nakreslí část obrázku na zadané místo.

DrawImage(Image, Rectangle, Single, Single, Single, Single, GraphicsUnit, ImageAttributes)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Rectangle, Int32, Int32, Int32, Int32, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Rectangle, Single, Single, Single, Single, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Rectangle, Int32, Int32, Int32, Int32, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, IntPtr)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Rectangle, Single, Single, Single, Single, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, IntPtr)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Rectangle, Int32, Int32, Int32, Int32, GraphicsUnit, ImageAttributes)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Int32, Int32, Int32, Int32)

Nakreslí zadaný Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, Int32)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, ImageAttributes)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Point)

Vykreslí zadaný Imageobjekt pomocí původní fyzické velikosti v zadaném umístění.

DrawImage(Image, Point[])

Nakreslí zadaný Image na zadaném místě a se zadaným tvarem a velikostí.

DrawImage(Image, PointF)

Vykreslí zadaný Imageobjekt pomocí původní fyzické velikosti v zadaném umístění.

DrawImage(Image, PointF[])

Nakreslí zadaný Image na zadaném místě a se zadaným tvarem a velikostí.

DrawImage(Image, Rectangle)

Nakreslí zadaný Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, RectangleF)

Nakreslí zadaný Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Int32, Int32)

Nakreslí zadaný obrázek pomocí původní fyzické velikosti na místo určené párem souřadnic.

DrawImage(Image, Int32, Int32, Rectangle, GraphicsUnit)

Nakreslí část obrázku na zadané místo.

DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Single, Single)

Vykreslí zadaný Imageobjekt pomocí původní fyzické velikosti v zadaném umístění.

DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Rectangle, Rectangle, GraphicsUnit)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, RectangleF, RectangleF, GraphicsUnit)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, ImageAttributes)

Nakreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění.

DrawImage(Image, Rectangle, Int32, Int32, Int32, Int32, GraphicsUnit)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, System::Drawing::Rectangle destRect, int srcX, int srcY, int srcWidth, int srcHeight, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, int srcX, int srcY, int srcWidth, int srcHeight, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Rectangle * int * int * int * int * System.Drawing.GraphicsUnit -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destRect As Rectangle, srcX As Integer, srcY As Integer, srcWidth As Integer, srcHeight As Integer, srcUnit As GraphicsUnit)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destRect
Rectangle

Rectangle , která určuje umístění a velikost nakresleného obrázku. Velikost obrázku se přizpůsobí obdélníku.

srcX
Int32

Souřadnice x levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcY
Int32

Souřadnice y levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcWidth
Int32

Šířka části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcHeight
Int32

Výška části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky použité k určení zdrojového obdélníku.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří cílový obdélník, do kterého chcete nakreslit obrázek.

 • Vytvoří souřadnice zdrojového obdélníku, ze kterého chcete extrahovat část obrázku.

 • Nastaví měrnou jednotku zdrojového obdélníku na pixely.

 • Nakreslí obrázek na obrazovku.

Umístění cílového obdélníku určuje umístění obrázku na obrazovce a velikosti zdrojového a cílového obdélníku určují měřítko nakresleného obrázku a velikost zdrojového obdélníku určuje, jaká část původního obrázku se nakresluje na obrazovku.

void DrawImageRect4Int( PaintEventArgs^ e )
{
  // Create image.
  Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

  // Create rectangle for displaying image.
  Rectangle destRect = Rectangle(100,100,450,150);

  // Create coordinates of rectangle for source image.
  int x = 50;
  int y = 50;
  int width = 150;
  int height = 150;
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

  // Draw image to screen.
  e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect, x, y, width, height, units );
}
private void DrawImageRect4Int(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create rectangle for displaying image.
  Rectangle destRect = new Rectangle(100, 100, 450, 150);
       
  // Create coordinates of rectangle for source image.
  int x = 50;
  int y = 50;
  int width = 150;
  int height = 150;
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect, x, y, width, height, units);
}
Private Sub DrawImageRect4Int(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create rectangle for displaying image.
  Dim destRect As New Rectangle(100, 100, 450, 150)

  ' Create coordinates of rectangle for source image.
  Dim x As Integer = 50
  Dim y As Integer = 50
  Dim width As Integer = 150
  Dim height As Integer = 150
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect, x, y, width, height, _
  units)
End Sub

Poznámky

Parametry srcX, srcY, srcWidtha srcHeight určují obdélníkovou část objektu, který image chcete nakreslit. Obdélník je relativní vzhledem k levému hornímu rohu zdrojového obrázku. Velikost této části se přizpůsobí obdélníku určenému parametrem destRect .

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Single, Single, Single, Single)

Nakreslí zadaný Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, float x, float y, float width, float height);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, float x, float y, float width, float height);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * single * single * single * single -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, x As Single, y As Single, width As Single, height As Single)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

x
Single

Souřadnice x levého horního rohu nakresleného obrázku

y
Single

Souřadnice y levého horního rohu nakresleného obrázku

width
Single

Šířka nakresleného obrázku

height
Single

Výška nakresleného obrázku.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří pozici a velikost obdélníku, do kterého chcete obrázek nakreslit.

 • Nakreslí obrázek na obrazovku.

Pozice obdélníku umístí obrázek na obrazovku a velikost původního obrázku a velikost obdélníku určuje měřítko nakresleného obrázku.

public:
  void DrawImage4Float( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create coordinates for upper-left corner.
   // of image and for size of image.
   float x = 100.0F;
   float y = 100.0F;
   float width = 450.0F;
   float height = 150.0F;

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, x, y, width, height );
  }
public void DrawImage4Float(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create coordinates for upper-left corner.
       
  // of image and for size of image.
  float x = 100.0F;
  float y = 100.0F;
  float width = 450.0F;
  float height = 150.0F;
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, x, y, width, height);
}
Public Sub DrawImage4Float(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create coordinates for upper-left corner

  ' of image and for size of image.
  Dim x As Single = 100.0F
  Dim y As Single = 100.0F
  Dim width As Single = 450.0F
  Dim height As Single = 150.0F

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, x, y, width, height)
End Sub

Poznámky

Obdélník definovaný xparametry , y, widtha height určuje pozici a velikost nakresleného obrázku.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, cli::array <System::Drawing::Point> ^ destPoints, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr, System::Drawing::Graphics::DrawImageAbort ^ callback);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort callback);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort? callback);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Point[] * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes * System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destPoints As Point(), srcRect As Rectangle, srcUnit As GraphicsUnit, imageAttr As ImageAttributes, callback As Graphics.DrawImageAbort)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destPoints
Point[]

Pole tří PointF struktur, které definují paralelogram.

srcRect
Rectangle

Rectangle určuje část objektu image , který má být nakreslený.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky používané parametrem srcRect .

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes , který určuje přebarvení a informace o gama objektu image .

callback
Graphics.DrawImageAbort

Graphics.DrawImageAbort delegát, který určuje metodu volání během kreslení obrázku. Tato metoda je volána často ke kontrole, zda zastavit provádění DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort) metody podle kritérií určených aplikací.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód nejprve definuje metodu zpětného volání pro Graphics.DrawImageAbort delegáta; definice je zjednodušená a pouze testuje, zda DrawImage ji metoda volá s parametrem null callBackData . Hlavní tělo příkladu provádí následující akce:

 • Vytvoří instanci metody zpětného Graphics.DrawImageAbort volání:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří body, které definují paralelogram, do kterého chcete nakreslit obrázek.

 • Vytvoří obdélník pro výběr části obrázku, která se má nakreslit.

 • Nastaví grafickou kreslicí jednotku na pixel.

 • Nakreslí na obrazovku původní obrázek.

 • Vytvoří další rovnoběžník, ve kterém chcete nakreslit upravený obrázek.

 • Vytvoří a nastaví atributy upraveného obrázku tak, aby měly větší než obvyklou hodnotu gama.

 • Nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

U původního, neupraveného rovnoběžníku, umístění umístí obrázek na obrazovku a velikost obdélníku a velikost a tvar rovnoběžníku určují měřítko a zostření nakresleného obrázku.

Vzhledem k tomu, že tento příklad používá přetížení, které nepředá callBackData parametr, Graphics.DrawImageAbort zpětné volání vrátí true, což způsobí DrawImage , že metoda skončí, a kód zpracování výjimek zahrnutý v příkladu místo vykreslení obrázku vytiskne text výjimky.

  // Define DrawImageAbort callback method.
private:
  bool DrawImageCallback1( IntPtr callBackData )
  {
   // Test for call that passes callBackData parameter.
   if ( callBackData == IntPtr::Zero )
   {
     // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
     return true;
   }
   else
   {
     // If callBackData passed, continue DrawImage method.
     return false;
   }
  }

private:
  void DrawImageParaRectAttribAbort( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create callback method.
   Graphics::DrawImageAbort^ imageCallback = gcnew Graphics::DrawImageAbort( this, &Form1::DrawImageCallback1 );

   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create parallelogram for drawing original image.
   Point ulCorner = Point(100,100);
   Point urCorner = Point(550,100);
   Point llCorner = Point(150,250);
   array<Point>^ destPara1 = {ulCorner,urCorner,llCorner};

   // Create rectangle for source image.
   Rectangle srcRect = Rectangle(50,50,150,150);
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw original image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara1, srcRect, units );

   // Create parallelogram for drawing adjusted image.
   Point ulCorner2 = Point(325,100);
   Point urCorner2 = Point(550,100);
   Point llCorner2 = Point(375,250);
   array<Point>^ destPara2 = {ulCorner2,urCorner2,llCorner2};

   // Create image attributes and set large gamma.
   ImageAttributes^ imageAttr = gcnew ImageAttributes;
   imageAttr->SetGamma( 4.0F );
   try
   {
     // Draw image to screen.
     e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara2, srcRect, units, imageAttr, imageCallback );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     e->Graphics->DrawString( ex->ToString(), gcnew System::Drawing::Font( "Arial",8 ), Brushes::Black, PointF(0,0) );
   }
  }

// Define DrawImageAbort callback method.
private bool DrawImageCallback1(IntPtr callBackData)
{
       
  // Test for call that passes callBackData parameter.
  if(callBackData==IntPtr.Zero)
  {
       
    // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    return true;
  }
  else
  {
       
    // If callBackData passed, continue DrawImage method.
    return false;
  }
}
private void DrawImageParaRectAttribAbort(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create callback method.
  Graphics.DrawImageAbort imageCallback
    = new Graphics.DrawImageAbort(DrawImageCallback1);
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create parallelogram for drawing original image.
  Point ulCorner = new Point(100, 100);
  Point urCorner = new Point(550, 100);
  Point llCorner = new Point(150, 250);
  Point[] destPara1 = {ulCorner, urCorner, llCorner};
       
  // Create rectangle for source image.
  Rectangle srcRect = new Rectangle(50, 50, 150, 150);
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara1, srcRect, units);
       
  // Create parallelogram for drawing adjusted image.
  Point ulCorner2 = new Point(325, 100);
  Point urCorner2 = new Point(550, 100);
  Point llCorner2 = new Point(375, 250);
  Point[] destPara2 = {ulCorner2, urCorner2, llCorner2};
       
  // Create image attributes and set large gamma.
  ImageAttributes imageAttr = new ImageAttributes();
  imageAttr.SetGamma(4.0F);
  try
  {
    checked
    {
       
      // Draw image to screen.
      e.Graphics.DrawImage(
        newImage,
        destPara2,
        srcRect,
        units,
        imageAttr,
        imageCallback);
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    e.Graphics.DrawString(
      ex.ToString(),
      new Font("Arial", 8),
      Brushes.Black,
      new PointF(0, 0));
  }
}
Private Function DrawImageCallback1(ByVal callBackData As IntPtr) As Boolean

  ' Test for call that passes callBackData parameter.
  If callBackData.Equals(IntPtr.Zero) Then

    ' If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    Return True
  Else

    ' If callBackData passed, continue DrawImage method.
    Return False
  End If
End Function
Private Sub DrawImageParaRectAttribAbort(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create callback method.
  Dim imageCallback As New _
  Graphics.DrawImageAbort(AddressOf DrawImageCallback1)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create parallelogram for drawing original image.
  Dim ulCorner As New Point(100, 100)
  Dim urCorner As New Point(550, 100)
  Dim llCorner As New Point(150, 250)
  Dim destPara1 As Point() = {ulCorner, urCorner, llCorner}

  ' Create rectangle for source image.
  Dim srcRect As New Rectangle(50, 50, 150, 150)
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara1, srcRect, units)

  ' Create parallelogram for drawing adjusted image.
  Dim ulCorner2 As New Point(325, 100)
  Dim urCorner2 As New Point(550, 100)
  Dim llCorner2 As New Point(375, 250)
  Dim destPara2 As Point() = {ulCorner2, urCorner2, llCorner2}

  ' Create image attributes and set large gamma.
  Dim imageAttr As New ImageAttributes
  imageAttr.SetGamma(4.0F)
  Try

    ' Draw image to screen.
    e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara2, srcRect, units, _
    imageAttr, imageCallback)
  Catch ex As Exception
    e.Graphics.DrawString(ex.ToString(), New Font("Arial", 8), _
    Brushes.Black, New PointF(0, 0))
  End Try
End Sub

Poznámky

Parametr destPoints určuje tři body paralelogramu. PointF Tři struktury představují levý horní, pravý horní a levý dolní roh paralelogramu. Čtvrtý bod je extrapolován z prvních tří, aby vytvořil rovnoběžník.

Parametr srcRect určuje obdélníkovou část objektu, který image se má nakreslit. Tato část se škáluje a vysychá tak, aby se vešla do paralelogramu určeného parametrem destPoints .

Toto přetížení s parametrem callback poskytuje prostředky k zastavení kreslení obrázku, jakmile se spustí podle kritérií určených aplikací. Aplikace může například začít kreslit velký obrázek a uživatel může obrázek posunout mimo obrazovku. V takovém případě aplikace může kreslení zastavit.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, cli::array <System::Drawing::PointF> ^ destPoints, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr, System::Drawing::Graphics::DrawImageAbort ^ callback);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort callback);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort? callback);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.PointF[] * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes * System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destPoints As PointF(), srcRect As RectangleF, srcUnit As GraphicsUnit, imageAttr As ImageAttributes, callback As Graphics.DrawImageAbort)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destPoints
PointF[]

Pole tří PointF struktur, které definují paralelogram.

srcRect
RectangleF

RectangleF určuje část objektu image , který má být nakreslený.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky používané parametrem srcRect .

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes , který určuje přebarvení a informace o gama objektu image .

callback
Graphics.DrawImageAbort

Graphics.DrawImageAbort delegát, který určuje metodu volání během kreslení obrázku. Tato metoda je volána často ke kontrole, zda zastavit provádění DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort) metody podle kritérií určených aplikací.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód nejprve definuje metodu zpětného volání pro Graphics.DrawImageAbort delegáta; definice je zjednodušená a pouze testuje, zda DrawImage ji metoda volá s parametrem null callBackData . Hlavní tělo příkladu provádí následující akce:

 • Vytvoří instanci metody zpětného Graphics.DrawImageAbort volání.

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří body, které definují paralelogram, do kterého chcete nakreslit obrázek.

 • Vytvoří obdélník pro výběr části obrázku, která se má nakreslit.

 • Nastaví grafickou kreslicí jednotku na pixel.

 • Nakreslí na obrazovku původní obrázek.

 • Vytvoří další rovnoběžník, ve kterém chcete nakreslit upravený obrázek.

 • Vytvoří a nastaví atributy upraveného obrázku tak, aby měly větší než obvyklou hodnotu gama.

 • Nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

U původního, neupraveného rovnoběžníku, umístění umístí obrázek na obrazovku a velikost obdélníku a velikost a tvar rovnoběžníku určují měřítko a zostření nakresleného obrázku.

Vzhledem k tomu, že tento příklad používá přetížení, které nepředá callBackData parametr, Graphics.DrawImageAbort zpětné volání vrátí true, což způsobí DrawImage , že metoda skončí, a kód zpracování výjimek zahrnutý v příkladu místo vykreslení obrázku vytiskne text výjimky.

  // Define DrawImageAbort callback method.
private:
  bool DrawImageCallback3( IntPtr callBackData )
  {
   // Test for call that passes callBackData parameter.
   if ( callBackData == IntPtr::Zero )
   {
     // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
     return true;
   }
   else
   {
     // If callBackData passed, continue DrawImage method.
     return false;
   }
  }

private:
  void DrawImageParaFRectAttribAbort( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create callback method.
   Graphics::DrawImageAbort^ imageCallback = gcnew Graphics::DrawImageAbort( this, &Form1::DrawImageCallback3 );

   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create parallelogram for drawing original image.
   PointF ulCorner1 = PointF(100.0F,100.0F);
   PointF urCorner1 = PointF(325.0F,100.0F);
   PointF llCorner1 = PointF(150.0F,250.0F);
   array<PointF>^ destPara1 = {ulCorner1,urCorner1,llCorner1};

   // Create rectangle for source image.
   RectangleF srcRect = RectangleF(50.0F,50.0F,150.0F,150.0F);
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Create parallelogram for drawing adjusted image.
   PointF ulCorner2 = PointF(325.0F,100.0F);
   PointF urCorner2 = PointF(550.0F,100.0F);
   PointF llCorner2 = PointF(375.0F,250.0F);
   array<PointF>^ destPara2 = {ulCorner2,urCorner2,llCorner2};

   // Draw original image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara1, srcRect, units );

   // Create image attributes and set large gamma.
   ImageAttributes^ imageAttr = gcnew ImageAttributes;
   imageAttr->SetGamma( 4.0F );
   try
   {
     // Draw adjusted image to screen.
     e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara2, srcRect, units, imageAttr, imageCallback );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     e->Graphics->DrawString( ex->ToString(), gcnew System::Drawing::Font( "Arial",8 ), Brushes::Black, PointF(0,0) );
   }
  }

// Define DrawImageAbort callback method.
private bool DrawImageCallback3(IntPtr callBackData)
{
       
  // Test for call that passes callBackData parameter.
  if(callBackData==IntPtr.Zero)
  {
       
    // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    return true;
  }
  else
  {
       
    // If callBackData passed, continue DrawImage method.
    return false;
  }
}
private void DrawImageParaFRectAttribAbort(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create callback method.
  Graphics.DrawImageAbort imageCallback
    = new Graphics.DrawImageAbort(DrawImageCallback3);
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create parallelogram for drawing original image.
  PointF ulCorner1 = new PointF(100.0F, 100.0F);
  PointF urCorner1 = new PointF(325.0F, 100.0F);
  PointF llCorner1 = new PointF(150.0F, 250.0F);
  PointF[] destPara1 = {ulCorner1, urCorner1, llCorner1};
       
  // Create rectangle for source image.
  RectangleF srcRect = new RectangleF(50.0F, 50.0F, 150.0F, 150.0F);
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Create parallelogram for drawing adjusted image.
  PointF ulCorner2 = new PointF(325.0F, 100.0F);
  PointF urCorner2 = new PointF(550.0F, 100.0F);
  PointF llCorner2 = new PointF(375.0F, 250.0F);
  PointF[] destPara2 = {ulCorner2, urCorner2, llCorner2};
       
  // Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara1, srcRect, units);
       
  // Create image attributes and set large gamma.
  ImageAttributes imageAttr = new ImageAttributes();
  imageAttr.SetGamma(4.0F);
  try
  {
    checked
    {
       
      // Draw adjusted image to screen.
      e.Graphics.DrawImage(
        newImage,
        destPara2,
        srcRect,
        units,
        imageAttr,
        imageCallback);
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    e.Graphics.DrawString(
      ex.ToString(),
      new Font("Arial", 8),
      Brushes.Black,
      new PointF(0, 0));
  }
}
Private Function DrawImageCallback3(ByVal callBackData As IntPtr) As Boolean

  ' Test for call that passes callBackData parameter.
  If callBackData.Equals(IntPtr.Zero) Then

    ' If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    Return True
  Else

    ' If callBackData passed, continue DrawImage method.
    Return False
  End If
End Function
Private Sub DrawImageParaFRectAttribAbort(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create callback method.
  Dim imageCallback As New _
  Graphics.DrawImageAbort(AddressOf DrawImageCallback3)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create parallelogram for drawing original image.
  Dim ulCorner1 As New PointF(100.0F, 100.0F)
  Dim urCorner1 As New PointF(325.0F, 100.0F)
  Dim llCorner1 As New PointF(150.0F, 250.0F)
  Dim destPara1 As PointF() = {ulCorner1, urCorner1, llCorner1}

  ' Create rectangle for source image.
  Dim srcRect As New RectangleF(50.0F, 50.0F, 150.0F, 150.0F)
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Create parallelogram for drawing adjusted image.
  Dim ulCorner2 As New PointF(325.0F, 100.0F)
  Dim urCorner2 As New PointF(550.0F, 100.0F)
  Dim llCorner2 As New PointF(375.0F, 250.0F)
  Dim destPara2 As PointF() = {ulCorner2, urCorner2, llCorner2}

  ' Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara1, srcRect, units)

  ' Create image attributes and set large gamma.
  Dim imageAttr As New ImageAttributes
  imageAttr.SetGamma(4.0F)
  Try

    ' Draw adjusted image to screen.
    e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara2, srcRect, units, _
    imageAttr, imageCallback)
  Catch ex As Exception
    e.Graphics.DrawString(ex.ToString(), New Font("Arial", 8), _
    Brushes.Black, New PointF(0, 0))
  End Try
End Sub

Poznámky

Parametr destPoints určuje tři body paralelogramu. PointF Tři struktury představují levý horní, pravý horní a levý dolní roh paralelogramu. Čtvrtý bod je extrapolován z prvních tří, aby vytvořil rovnoběžník.

Parametr srcRect určuje obdélníkovou část objektu, který image se má nakreslit. Tato část se škáluje a vysychá tak, aby se vešla do paralelogramu určeného parametrem destPoints .

Toto přetížení s parametrem callback poskytuje prostředky k zastavení kreslení obrázku, jakmile se spustí podle kritérií určených aplikací. Aplikace může například začít kreslit velký obrázek a uživatel může obrázek posunout mimo obrazovku. V takovém případě aplikace může kreslení zastavit.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, Int32)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, cli::array <System::Drawing::PointF> ^ destPoints, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr, System::Drawing::Graphics::DrawImageAbort ^ callback, int callbackData);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort callback, int callbackData);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort? callback, int callbackData);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.PointF[] * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes * System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort * int -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destPoints As PointF(), srcRect As RectangleF, srcUnit As GraphicsUnit, imageAttr As ImageAttributes, callback As Graphics.DrawImageAbort, callbackData As Integer)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destPoints
PointF[]

Pole tří PointF struktur, které definují paralelogram.

srcRect
RectangleF

RectangleF určuje část objektu image , který má být nakreslený.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky používané parametrem srcRect .

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes , který určuje přebarvení a informace o gama objektu image .

callback
Graphics.DrawImageAbort

Graphics.DrawImageAbort delegát, který určuje metodu volání během kreslení obrázku. Tato metoda je volána často ke kontrole, zda zastavit provádění DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, Int32) metody podle kritérií určených aplikací.

callbackData
Int32

Hodnota určující další data pro delegáta Graphics.DrawImageAbort , který se má použít při kontrole, zda se má zastavit provádění DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, Int32) metody.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny PaPaint události. Kód nejprve definuje metodu zpětného volání pro Graphics.DrawImageAbort delegáta; definice je zjednodušená a pouze testuje, zda DrawImage ji metoda volá s parametrem null callBackData . Hlavní tělo příkladu provádí následující akce:

 • Vytvoří instanci metody zpětného Graphics.DrawImageAbort volání.

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří body, které definují paralelogram, do kterého chcete nakreslit obrázek.

 • Vytvoří obdélník pro výběr části obrázku, která se má nakreslit.

 • Nastaví grafickou kreslicí jednotku na pixel.

 • Nakreslí na obrazovku původní obrázek.

 • Vytvoří další rovnoběžník, ve kterém chcete nakreslit upravený obrázek.

 • Vytvoří a nastaví atributy upraveného obrázku tak, aby měly větší než obvyklou hodnotu gama.

 • Nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

U původního, neupraveného rovnoběžníku, umístění umístí obrázek na obrazovku a velikost obdélníku a velikost a tvar rovnoběžníku určují měřítko a zostření nakresleného obrázku.

Vzhledem k tomu, že tento příklad používá přetížení, které předává callBackData parametr, Graphics.DrawImageAbort zpětné volání vrátí false, což způsobí DrawImage , že metoda bude pokračovat, a příklad nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

  // Define DrawImageAbort callback method.
private:
  bool DrawImageCallback4( IntPtr callBackData )
  {
   // Test for call that passes callBackData parameter.
   if ( callBackData == IntPtr::Zero )
   {
     // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
     return true;
   }
   else
   {
     // If callBackData passed, continue DrawImage method.
     return false;
   }
  }

private:
  void DrawImageParaFRectAttribAbortData( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create callback method.
   Graphics::DrawImageAbort^ imageCallback = gcnew Graphics::DrawImageAbort( this, &Form1::DrawImageCallback4 );
   int imageCallbackData = 1;

   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create parallelogram for drawing original image.
   PointF ulCorner1 = PointF(100.0F,100.0F);
   PointF urCorner1 = PointF(325.0F,100.0F);
   PointF llCorner1 = PointF(150.0F,250.0F);
   array<PointF>^ destPara1 = {ulCorner1,urCorner1,llCorner1};

   // Create rectangle for source image.
   RectangleF srcRect = RectangleF(50.0F,50.0F,150.0F,150.0F);
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Create parallelogram for drawing adjusted image.
   PointF ulCorner2 = PointF(325.0F,100.0F);
   PointF urCorner2 = PointF(550.0F,100.0F);
   PointF llCorner2 = PointF(375.0F,250.0F);
   array<PointF>^ destPara2 = {ulCorner2,urCorner2,llCorner2};

   // Draw original image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara1, srcRect, units );

   // Create image attributes and set large gamma.
   ImageAttributes^ imageAttr = gcnew ImageAttributes;
   imageAttr->SetGamma( 4.0F );
   try
   {
     // Draw adjusted image to screen.
     e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara2, srcRect, units, imageAttr, imageCallback, imageCallbackData );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     e->Graphics->DrawString( ex->ToString(), gcnew System::Drawing::Font( "Arial",8 ), Brushes::Black, PointF(0,0) );
   }
  }

// Define DrawImageAbort callback method.
private bool DrawImageCallback4(IntPtr callBackData)
{
       
  // Test for call that passes callBackData parameter.
  if(callBackData==IntPtr.Zero)
  {
       
    // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    return true;
  }
  else
  {
       
    // If callBackData passed, continue DrawImage method.
    return false;
  }
}
private void DrawImageParaFRectAttribAbortData(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create callback method.
  Graphics.DrawImageAbort imageCallback
    = new Graphics.DrawImageAbort(DrawImageCallback4);
  int imageCallbackData = 1;
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create parallelogram for drawing original image.
  PointF ulCorner1 = new PointF(100.0F, 100.0F);
  PointF urCorner1 = new PointF(325.0F, 100.0F);
  PointF llCorner1 = new PointF(150.0F, 250.0F);
  PointF[] destPara1 = {ulCorner1, urCorner1, llCorner1};
       
  // Create rectangle for source image.
  RectangleF srcRect = new RectangleF(50.0F, 50.0F, 150.0F, 150.0F);
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Create parallelogram for drawing adjusted image.
  PointF ulCorner2 = new PointF(325.0F, 100.0F);
  PointF urCorner2 = new PointF(550.0F, 100.0F);
  PointF llCorner2 = new PointF(375.0F, 250.0F);
  PointF[] destPara2 = {ulCorner2, urCorner2, llCorner2};
       
  // Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara1, srcRect, units);
       
  // Create image attributes and set large gamma.
  ImageAttributes imageAttr = new ImageAttributes();
  imageAttr.SetGamma(4.0F);
  try
  {
    checked
    {
       
      // Draw adjusted image to screen.
      e.Graphics.DrawImage(
        newImage,
        destPara2,
        srcRect,
        units,
        imageAttr,
        imageCallback,
        imageCallbackData);
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    e.Graphics.DrawString(
      ex.ToString(),
      new Font("Arial", 8),
      Brushes.Black,
      new PointF(0, 0));
  }
}
Private Function DrawImageCallback4(ByVal callBackData As IntPtr) As Boolean

  ' Test for call that passes callBackData parameter.
  If callBackData.Equals(IntPtr.Zero) Then

    ' If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    Return True
  Else

    ' If callBackData passed, continue DrawImage method.
    Return False
  End If
End Function
Private Sub DrawImageParaFRectAttribAbortData(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create callback method.
  Dim imageCallback As New _
  Graphics.DrawImageAbort(AddressOf DrawImageCallback4)
  Dim imageCallbackData As Integer = 1

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create parallelogram for drawing original image.
  Dim ulCorner1 As New PointF(100.0F, 100.0F)
  Dim urCorner1 As New PointF(325.0F, 100.0F)
  Dim llCorner1 As New PointF(150.0F, 250.0F)
  Dim destPara1 As PointF() = {ulCorner1, urCorner1, llCorner1}

  ' Create rectangle for source image.
  Dim srcRect As New RectangleF(50.0F, 50.0F, 150.0F, 150.0F)
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Create parallelogram for drawing adjusted image.
  Dim ulCorner2 As New PointF(325.0F, 100.0F)
  Dim urCorner2 As New PointF(550.0F, 100.0F)
  Dim llCorner2 As New PointF(375.0F, 250.0F)
  Dim destPara2 As PointF() = {ulCorner2, urCorner2, llCorner2}

  ' Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara1, srcRect, units)

  ' Create image attributes and set large gamma.
  Dim imageAttr As New ImageAttributes
  imageAttr.SetGamma(4.0F)
  Try

    ' Draw adjusted image to screen.
    e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara2, srcRect, units, _
    imageAttr, imageCallback, imageCallbackData)
  Catch ex As Exception
    e.Graphics.DrawString(ex.ToString(), New Font("Arial", 8), _
    Brushes.Black, New PointF(0, 0))
  End Try
End Sub

Poznámky

Parametr destPoints určuje tři body paralelogramu. PointF Tři struktury představují levý horní, pravý horní a levý dolní roh paralelogramu. Čtvrtý bod je extrapolován z prvních tří, aby vytvořil rovnoběžník.

Parametr srcRect určuje obdélníkovou část objektu, který image se má nakreslit. Tato část se škáluje a vysychá tak, aby se vešla do paralelogramu určeného parametrem destPoints .

Toto přetížení s callback parametry a callbackData poskytuje prostředky k zastavení kreslení obrázku, jakmile se spustí podle kritérií a dat určených aplikací. Aplikace může například začít kreslit velký obrázek a uživatel může obrázek posunout mimo obrazovku. V takovém případě aplikace může kreslení zastavit.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Rectangle, Single, Single, Single, Single, GraphicsUnit)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, System::Drawing::Rectangle destRect, float srcX, float srcY, float srcWidth, float srcHeight, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, float srcX, float srcY, float srcWidth, float srcHeight, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Rectangle * single * single * single * single * System.Drawing.GraphicsUnit -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destRect As Rectangle, srcX As Single, srcY As Single, srcWidth As Single, srcHeight As Single, srcUnit As GraphicsUnit)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destRect
Rectangle

Rectangle , která určuje umístění a velikost nakresleného obrázku. Velikost obrázku se přizpůsobí obdélníku.

srcX
Single

Souřadnice x levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcY
Single

Souřadnice y levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcWidth
Single

Šířka části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcHeight
Single

Výška části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky použité k určení zdrojového obdélníku.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří souřadnice cílového obdélníku, do kterého chcete obrázek nakreslit.

 • Vytvoří zdrojový obdélník, ze kterého chcete extrahovat část obrázku.

 • Nastaví měrnou jednotku zdrojového obdélníku na pixely.

 • Nakreslí obrázek na obrazovku.

Umístění cílového obdélníku určuje umístění obrázku na obrazovce, velikosti zdrojového a cílového obdélníku určují měřítko nakresleného obrázku a velikost zdrojového obdélníku určuje, jaká část původního obrázku je nakreslena na obrazovku.

private:
  void DrawImageRect4Float( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create rectangle for displaying image.
   Rectangle destRect = Rectangle(100,100,450,150);

   // Create coordinates of rectangle for source image.
   float x = 50.0F;
   float y = 50.0F;
   float width = 150.0F;
   float height = 150.0F;
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect, x, y, width, height, units );
  }
private void DrawImageRect4Float(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create rectangle for displaying image.
  Rectangle destRect = new Rectangle(100, 100, 450, 150);
       
  // Create coordinates of rectangle for source image.
  float x = 50.0F;
  float y = 50.0F;
  float width = 150.0F;
  float height = 150.0F;
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect, x, y, width, height, units);
}
Private Sub DrawImageRect4Float(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create rectangle for displaying image.
  Dim destRect As New Rectangle(100, 100, 450, 150)

  ' Create coordinates of rectangle for source image.
  Dim x As Single = 50.0F
  Dim y As Single = 50.0F
  Dim width As Single = 150.0F
  Dim height As Single = 150.0F
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect, x, y, width, height, _
  units)
End Sub

Poznámky

Parametry srcX, srcY, srcWidtha srcHeight určují obdélníkovou část objektu, který image chcete nakreslit. Obdélník je relativní vzhledem k levému hornímu rohu zdrojového obrázku. Velikost této části se přizpůsobí obdélníku určenému parametrem destRect .

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Single, Single, RectangleF, GraphicsUnit)

Nakreslí část obrázku na zadané místo.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, float x, float y, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, float x, float y, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * single * single * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, x As Single, y As Single, srcRect As RectangleF, srcUnit As GraphicsUnit)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

x
Single

Souřadnice x levého horního rohu nakresleného obrázku

y
Single

Souřadnice y levého horního rohu nakresleného obrázku

srcRect
RectangleF

RectangleF , která určuje část objektu, který Image se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky používané parametrem srcRect .

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří souřadnice, pro které chcete nakreslit levý horní roh obrázku.

 • Vytvoří zdrojový obdélník, ze kterého chcete extrahovat část obrázku.

 • Nastaví měrnou jednotku zdrojového obdélníku na pixely.

 • Nakreslí obrázek na obrazovku.

Velikost zdrojového obdélníku určuje, jaká část původního obrázku bez měřítka se nakreslí na obrazovku.

public:
  void DrawImage2FloatRectF( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create coordinates for upper-left corner of image.
   float x = 100.0F;
   float y = 100.0F;

   // Create rectangle for source image.
   RectangleF srcRect = RectangleF(50.0F,50.0F,150.0F,150.0F);
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, x, y, srcRect, units );
  }
public void DrawImage2FloatRectF(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create coordinates for upper-left corner of image.
  float x = 100.0F;
  float y = 100.0F;
       
  // Create rectangle for source image.
  RectangleF srcRect = new RectangleF(50.0F, 50.0F, 150.0F, 150.0F);
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, x, y, srcRect, units);
}
Public Sub DrawImage2FloatRectF(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create coordinates for upper-left corner of image.
  Dim x As Single = 100.0F
  Dim y As Single = 100.0F

  ' Create rectangle for source image.
  Dim srcRect As New RectangleF(50.0F, 50.0F, 150.0F, 150.0F)
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, x, y, srcRect, units)
End Sub

Poznámky

V objektu Image je uložena hodnota šířky pixelů a hodnota pro vodorovné rozlišení (body na paleci). Fyzická šířka obrázku měřená v palcích je šířka pixelů rozdělená vodorovným rozlišením. Například obrázek s pixelovou šířkou 360 a vodorovným rozlišením 72 bodů na paleč má fyzickou šířku 5 palců. Podobné poznámky platí pro výšku pixelů a fyzickou výšku.

Tato metoda nakreslí část obrázku pomocí fyzické velikosti, takže část obrázku bude mít správnou velikost v palcích bez ohledu na rozlišení (tečky na paleci) zobrazovacího zařízení. Předpokládejme například, že část obrázku má šířku 216 pixelů a vodorovné rozlišení 72 bodů na paleci. Pokud zavoláte tuto metodu pro kreslení této části obrázku na zařízení s rozlišením 96 bodů na paleci, bude šířka vykreslované části obrázku v pixelech (216/72)*96 = 288.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Rectangle, Single, Single, Single, Single, GraphicsUnit, ImageAttributes)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, System::Drawing::Rectangle destRect, float srcX, float srcY, float srcWidth, float srcHeight, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttrs);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, float srcX, float srcY, float srcWidth, float srcHeight, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttrs);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, float srcX, float srcY, float srcWidth, float srcHeight, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttrs);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Rectangle * single * single * single * single * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destRect As Rectangle, srcX As Single, srcY As Single, srcWidth As Single, srcHeight As Single, srcUnit As GraphicsUnit, imageAttrs As ImageAttributes)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destRect
Rectangle

Rectangle , která určuje umístění a velikost nakresleného obrázku. Velikost obrázku se přizpůsobí obdélníku.

srcX
Single

Souřadnice x levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcY
Single

Souřadnice y levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcWidth
Single

Šířka části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcHeight
Single

Výška části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky použité k určení zdrojového obdélníku.

imageAttrs
ImageAttributes

ImageAttributes , který určuje přebarvení a informace o gama objektu image .

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří cílový obdélník, do kterého chcete nakreslit obrázek.

 • Vytvoří souřadnice zdrojového obdélníku, ze kterého chcete extrahovat část obrázku.

 • Nastaví měrnou jednotku zdrojového obdélníku na pixely.

 • Nakreslí na obrazovku původní obrázek.

 • Vytvoří další obdélník, do kterého chcete nakreslit upravený obrázek.

 • Vytvoří a nastaví atributy upraveného obrázku tak, aby měly větší než obvyklou hodnotu gama.

 • Nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

V případě původního, neupraveného cílového obdélníku, umístění umístí obrázek na obrazovce a velikosti zdrojových a cílových obdélníků určují měřítko nakresleného obrázku a velikost zdrojového obdélníku určuje, jaká část původního obrázku je nakreslena na obrazovku.

private:
  void DrawImageRect4FloatAttrib( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create rectangle for displaying original image.
   Rectangle destRect1 = Rectangle(100,25,450,150);

   // Create coordinates of rectangle for source image.
   float x = 50.0F;
   float y = 50.0F;
   float width = 150.0F;
   float height = 150.0F;
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw original image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect1, x, y, width, height, units );

   // Create rectangle for adjusted image.
   Rectangle destRect2 = Rectangle(100,175,450,150);

   // Create image attributes and set large gamma.
   ImageAttributes^ imageAttr = gcnew ImageAttributes;
   imageAttr->SetGamma( 4.0F );

   // Draw adjusted image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect2, x, y, width, height, units, imageAttr );
  }
private void DrawImageRect4FloatAttrib(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create rectangle for displaying original image.
  Rectangle destRect1 = new Rectangle(100, 25, 450, 150);
       
  // Create coordinates of rectangle for source image.
  float x = 50.0F;
  float y = 50.0F;
  float width = 150.0F;
  float height = 150.0F;
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect1, x, y, width, height, units);
       
  // Create rectangle for adjusted image.
  Rectangle destRect2 = new Rectangle(100, 175, 450, 150);
       
  // Create image attributes and set large gamma.
  ImageAttributes imageAttr = new ImageAttributes();
  imageAttr.SetGamma(4.0F);
       
  // Draw adjusted image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect2, x, y, width, height, units, imageAttr);
}
Private Sub DrawImageRect4FloatAttrib(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create rectangle for displaying original image.
  Dim destRect1 As New Rectangle(100, 25, 450, 150)

  ' Create coordinates of rectangle for source image.
  Dim x As Single = 50.0F
  Dim y As Single = 50.0F
  Dim width As Single = 150.0F
  Dim height As Single = 150.0F
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect1, x, y, width, _
  height, units)

  ' Create rectangle for adjusted image.
  Dim destRect2 As New Rectangle(100, 175, 450, 150)

  ' Create image attributes and set large gamma.
  Dim imageAttr As New ImageAttributes
  imageAttr.SetGamma(4.0F)

  ' Draw adjusted image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect2, x, y, width, height, _
  units, imageAttr)
End Sub

Poznámky

Parametry srcX, srcY, srcWidtha srcHeight určují obdélníkovou část objektu, který image chcete nakreslit. Obdélník je relativní vzhledem k levému hornímu rohu zdrojového obrázku. Velikost této části se přizpůsobí obdélníku určenému parametrem destRect .

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Rectangle, Int32, Int32, Int32, Int32, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, System::Drawing::Rectangle destRect, int srcX, int srcY, int srcWidth, int srcHeight, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr, System::Drawing::Graphics::DrawImageAbort ^ callback);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, int srcX, int srcY, int srcWidth, int srcHeight, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort callback);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, int srcX, int srcY, int srcWidth, int srcHeight, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort? callback);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Rectangle * int * int * int * int * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes * System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destRect As Rectangle, srcX As Integer, srcY As Integer, srcWidth As Integer, srcHeight As Integer, srcUnit As GraphicsUnit, imageAttr As ImageAttributes, callback As Graphics.DrawImageAbort)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destRect
Rectangle

Rectangle , která určuje umístění a velikost nakresleného obrázku. Velikost obrázku se přizpůsobí obdélníku.

srcX
Int32

Souřadnice x levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcY
Int32

Souřadnice y levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcWidth
Int32

Šířka části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcHeight
Int32

Výška části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky použité k určení zdrojového obdélníku.

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes , který určuje přebarvení a informace o gama pro image.

callback
Graphics.DrawImageAbort

Graphics.DrawImageAbort delegát, který určuje metodu volání během kreslení obrázku. Tato metoda je volána často ke kontrole, zda zastavit provádění DrawImage(Image, Rectangle, Int32, Int32, Int32, Int32, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort) metody podle kritérií určených aplikací.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód nejprve definuje metodu zpětného volání pro Graphics.DrawImageAbort delegáta; definice je zjednodušená a pouze testuje, zda DrawImage ji metoda volá s parametrem null callBackData . Hlavní tělo příkladu provádí následující akce:

 • Vytvoří instanci metody zpětného Graphics.DrawImageAbort volání.

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří body, které definují cílový obdélník, do kterého chcete nakreslit obrázek.

 • Vytvoří zdrojový obdélník pro výběr části obrázku, která se má nakreslit.

 • Nastaví grafickou kreslicí jednotku na pixel.

 • Nakreslí na obrazovku původní obrázek.

 • Vytvoří další cílový obdélník, do kterého chcete nakreslit upravený obrázek.

 • Vytvoří a nastaví atributy upraveného obrázku tak, aby měly větší než obvyklou hodnotu gama.

 • Nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

V případě původního, neupraveného cílového obdélníku, umístění umístí obrázek na obrazovce a velikost zdrojového obdélníku a velikost a tvar cílového obdélníku určuje měřítko nakresleného obrázku.

Vzhledem k tomu, že tento příklad používá přetížení, které nepředá callBackData parametr, Graphics.DrawImageAbort zpětné volání vrátí true, což způsobí DrawImage , že metoda skončí, a kód zpracování výjimek zahrnutý v příkladu místo vykreslení obrázku vytiskne text výjimky.

  // Define DrawImageAbort callback method.
private:
  bool DrawImageCallback5( IntPtr callBackData )
  {
   // Test for call that passes callBackData parameter.
   if ( callBackData == IntPtr::Zero )
   {
     // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
     return true;
   }
   else
   {
     // If callBackData passed, continue DrawImage method.
     return false;
   }
  }

private:
  void DrawImageRect4IntAtrribAbort( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create callback method.
   Graphics::DrawImageAbort^ imageCallback = gcnew Graphics::DrawImageAbort( this, &Form1::DrawImageCallback5 );

   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create rectangle for displaying original image.
   Rectangle destRect1 = Rectangle(100,25,450,150);

   // Create coordinates of rectangle for source image.
   int x = 50;
   int y = 50;
   int width = 150;
   int height = 150;
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw original image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect1, x, y, width, height, units );

   // Create rectangle for adjusted image.
   Rectangle destRect2 = Rectangle(100,175,450,150);

   // Create image attributes and set large gamma.
   ImageAttributes^ imageAttr = gcnew ImageAttributes;
   imageAttr->SetGamma( 4.0F );
   try
   {
     // Draw adjusted image to screen.
     e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect2, x, y, width, height, units, imageAttr, imageCallback );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     e->Graphics->DrawString( ex->ToString(), gcnew System::Drawing::Font( "Arial",8 ), Brushes::Black, PointF(0,0) );
   }
  }

// Define DrawImageAbort callback method.
private bool DrawImageCallback5(IntPtr callBackData)
{
       
  // Test for call that passes callBackData parameter.
  if(callBackData==IntPtr.Zero)
  {
       
    // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    return true;
  }
  else
  {
       
    // If callBackData passed, continue DrawImage method.
    return false;
  }
}
private void DrawImageRect4IntAtrribAbort(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create callback method.
  Graphics.DrawImageAbort imageCallback
    = new Graphics.DrawImageAbort(DrawImageCallback5);
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create rectangle for displaying original image.
  Rectangle destRect1 = new Rectangle(100, 25, 450, 150);
       
  // Create coordinates of rectangle for source image.
  int x = 50;
  int y = 50;
  int width = 150;
  int height = 150;
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect1, x, y, width, height, units);
       
  // Create rectangle for adjusted image.
  Rectangle destRect2 = new Rectangle(100, 175, 450, 150);
       
  // Create image attributes and set large gamma.
  ImageAttributes imageAttr = new ImageAttributes();
  imageAttr.SetGamma(4.0F);
  try
  {
    checked
    {
       
      // Draw adjusted image to screen.
      e.Graphics.DrawImage(
        newImage,
        destRect2,
        x, y,
        width, height,
        units,
        imageAttr,
        imageCallback);
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    e.Graphics.DrawString(
      ex.ToString(),
      new Font("Arial", 8),
      Brushes.Black,
      new PointF(0, 0));
  }
}
Private Function DrawImageCallback5(ByVal callBackData As IntPtr) As Boolean

  ' Test for call that passes callBackData parameter.
  If callBackData.Equals(IntPtr.Zero) Then

    ' If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    Return True
  Else

    ' If callBackData passed, continue DrawImage method.
    Return False
  End If
End Function
Private Sub DrawImageRect4IntAtrribAbort(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create callback method.
  Dim imageCallback As New _
  Graphics.DrawImageAbort(AddressOf DrawImageCallback5)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create rectangle for displaying original image.
  Dim destRect1 As New Rectangle(100, 25, 450, 150)

  ' Create coordinates of rectangle for source image.
  Dim x As Integer = 50
  Dim y As Integer = 50
  Dim width As Integer = 150
  Dim height As Integer = 150
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect1, x, y, width, height, _
  units)

  ' Create rectangle for adjusted image.
  Dim destRect2 As New Rectangle(100, 175, 450, 150)

  ' Create image attributes and set large gamma.
  Dim imageAttr As New ImageAttributes
  imageAttr.SetGamma(4.0F)
  Try

    ' Draw adjusted image to screen.
    e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect2, x, y, width, _
    height, units, imageAttr, imageCallback)
  Catch ex As Exception
    e.Graphics.DrawString(ex.ToString(), New Font("Arial", 8), _
    Brushes.Black, New PointF(0, 0))
  End Try
End Sub

Poznámky

Parametry srcX, srcY, srcWidtha srcHeight určují obdélníkovou část objektu, který image chcete nakreslit. Obdélník je relativní vzhledem k levému hornímu rohu zdrojového obrázku. Velikost této části se přizpůsobí obdélníku určenému objektem destRect .

Toto přetížení s parametrem callback poskytuje prostředky k zastavení kreslení obrázku, jakmile se spustí podle kritérií určených aplikací. Aplikace může například začít kreslit velký obrázek a uživatel může obrázek posunout mimo obrazovku. V takovém případě aplikace může kreslení zastavit.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Rectangle, Single, Single, Single, Single, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, System::Drawing::Rectangle destRect, float srcX, float srcY, float srcWidth, float srcHeight, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttrs, System::Drawing::Graphics::DrawImageAbort ^ callback);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, float srcX, float srcY, float srcWidth, float srcHeight, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttrs, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort callback);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, float srcX, float srcY, float srcWidth, float srcHeight, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttrs, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort? callback);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Rectangle * single * single * single * single * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes * System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destRect As Rectangle, srcX As Single, srcY As Single, srcWidth As Single, srcHeight As Single, srcUnit As GraphicsUnit, imageAttrs As ImageAttributes, callback As Graphics.DrawImageAbort)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destRect
Rectangle

Rectangle , která určuje umístění a velikost nakresleného obrázku. Velikost obrázku se přizpůsobí obdélníku.

srcX
Single

Souřadnice x levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcY
Single

Souřadnice y levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcWidth
Single

Šířka části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcHeight
Single

Výška části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky použité k určení zdrojového obdélníku.

imageAttrs
ImageAttributes

ImageAttributes , který určuje přebarvení a informace o gama objektu image .

callback
Graphics.DrawImageAbort

Graphics.DrawImageAbort delegát, který určuje metodu volání během kreslení obrázku. Tato metoda je volána často ke kontrole, zda zastavit provádění DrawImage(Image, Rectangle, Single, Single, Single, Single, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort) metody podle kritérií určených aplikací.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód nejprve definuje metodu zpětného volání pro Graphics.DrawImageAbort delegáta; definice je zjednodušená a pouze testuje, zda DrawImage ji metoda volá s parametrem null callBackData . Hlavní tělo příkladu provádí následující akce:

 • Vytvoří instanci metody zpětného Graphics.DrawImageAbort volání.

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří body, které definují cílový obdélník, do kterého chcete nakreslit obrázek.

 • Vytvoří zdrojový obdélník pro výběr části obrázku, která se má nakreslit.

 • Nastaví grafickou kreslicí jednotku na pixel.

 • Nakreslí na obrazovku původní obrázek.

 • Vytvoří další cílový obdélník, do kterého chcete nakreslit upravený obrázek.

 • Vytvoří a nastaví atributy upraveného obrázku tak, aby měly větší než obvyklou hodnotu gama.

 • Nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

V případě původního, neupraveného cílového obdélníku, umístění umístí obrázek na obrazovce a velikost zdrojového obdélníku a velikost a tvar cílového obdélníku určuje měřítko nakresleného obrázku.

Vzhledem k tomu, že tento příklad používá přetížení, které nepředá callBackData parametr, Graphics.DrawImageAbort zpětné volání vrátí true, což způsobí DrawImage , že metoda skončí, a kód zpracování výjimek zahrnutý v příkladu místo vykreslení obrázku vytiskne text výjimky.

  // Define DrawImageAbort callback method.
private:
  bool DrawImageCallback7( IntPtr callBackData )
  {
   // Test for call that passes callBackData parameter.
   if ( callBackData == IntPtr::Zero )
   {
     // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
     return true;
   }
   else
   {
     // If callBackData passed, continue DrawImage method.
     return false;
   }
  }

private:
  void DrawImageRect4FloatAttribAbort( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create callback method.
   Graphics::DrawImageAbort^ imageCallback = gcnew Graphics::DrawImageAbort( this, &Form1::DrawImageCallback7 );

   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create rectangle for displaying original image.
   Rectangle destRect1 = Rectangle(100,25,450,150);

   // Create coordinates of rectangle for source image.
   float x = 50.0F;
   float y = 50.0F;
   float width = 150.0F;
   float height = 150.0F;
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw original image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect1, x, y, width, height, units );

   // Create rectangle for adjusted image.
   Rectangle destRect2 = Rectangle(100,175,450,150);

   // Create image attributes and set large gamma.
   ImageAttributes^ imageAttr = gcnew ImageAttributes;
   imageAttr->SetGamma( 4.0F );
   try
   {
     // Draw adjusted image to screen.
     e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect2, x, y, width, height, units, imageAttr, imageCallback );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     e->Graphics->DrawString( ex->ToString(), gcnew System::Drawing::Font( "Arial",8 ), Brushes::Black, PointF(0,0) );
   }
  }

// Define DrawImageAbort callback method.
private bool DrawImageCallback7(IntPtr callBackData)
{
       
  // Test for call that passes callBackData parameter.
  if(callBackData==IntPtr.Zero)
  {
       
    // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    return true;
  }
  else
  {
       
    // If callBackData passed, continue DrawImage method.
    return false;
  }
}
private void DrawImageRect4FloatAttribAbort(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create callback method.
  Graphics.DrawImageAbort imageCallback
    = new Graphics.DrawImageAbort(DrawImageCallback7);
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create rectangle for displaying original image.
  Rectangle destRect1 = new Rectangle(100, 25, 450, 150);
       
  // Create coordinates of rectangle for source image.
  float x = 50.0F;
  float y = 50.0F;
  float width = 150.0F;
  float height = 150.0F;
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect1, x, y, width, height, units);
       
  // Create rectangle for adjusted image.
  Rectangle destRect2 = new Rectangle(100, 175, 450, 150);
       
  // Create image attributes and set large gamma.
  ImageAttributes imageAttr = new ImageAttributes();
  imageAttr.SetGamma(4.0F);
  try
  {
    checked
    {
       
      // Draw adjusted image to screen.
      e.Graphics.DrawImage(
        newImage,
        destRect2,
        x, y,
        width, height,
        units,
        imageAttr,
        imageCallback);
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    e.Graphics.DrawString(
      ex.ToString(),
      new Font("Arial", 8),
      Brushes.Black,
      new PointF(0, 0));
  }
}
Private Function DrawImageCallback7(ByVal callBackData As IntPtr) As Boolean

  ' Test for call that passes callBackData parameter.
  If callBackData.Equals(IntPtr.Zero) Then

    ' If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    Return True
  Else

    ' If callBackData passed, continue DrawImage method.
    Return False
  End If
End Function
Private Sub DrawImageRect4FloatAttribAbort(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create callback method.
  Dim imageCallback As New _
  Graphics.DrawImageAbort(AddressOf DrawImageCallback7)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create rectangle for displaying original image.
  Dim destRect1 As New Rectangle(100, 25, 450, 150)

  ' Create coordinates of rectangle for source image.
  Dim x As Single = 50.0F
  Dim y As Single = 50.0F
  Dim width As Single = 150.0F
  Dim height As Single = 150.0F
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect1, x, y, width, _
  height, units)

  ' Create rectangle for adjusted image.
  Dim destRect2 As New Rectangle(100, 175, 450, 150)

  ' Create image attributes and set large gamma.
  Dim imageAttr As New ImageAttributes
  imageAttr.SetGamma(4.0F)
  Try

    ' Draw adjusted image to screen.
    e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect2, x, y, width, _
    height, units, imageAttr, imageCallback)
  Catch ex As Exception
    e.Graphics.DrawString(ex.ToString(), New Font("Arial", 8), _
    Brushes.Black, New PointF(0, 0))
  End Try
End Sub

Poznámky

Parametry srcX, srcY, srcWidtha srcHeight určují obdélníkovou část objektu, který image chcete nakreslit. Obdélník je relativní vzhledem k levému hornímu rohu zdrojového obrázku. Velikost této části se přizpůsobí obdélníku určenému parametrem destRect .

Toto přetížení s parametrem callback poskytuje prostředky k zastavení kreslení obrázku, jakmile se spustí podle kritérií určených aplikací. Aplikace může například začít kreslit velký obrázek a uživatel může obrázek posunout mimo obrazovku. V takovém případě aplikace může kreslení zastavit.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Rectangle, Int32, Int32, Int32, Int32, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, IntPtr)

Vykreslí zadanou část zadaného Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, System::Drawing::Rectangle destRect, int srcX, int srcY, int srcWidth, int srcHeight, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttrs, System::Drawing::Graphics::DrawImageAbort ^ callback, IntPtr callbackData);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, int srcX, int srcY, int srcWidth, int srcHeight, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttrs, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort callback, IntPtr callbackData);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, int srcX, int srcY, int srcWidth, int srcHeight, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttrs, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort? callback, IntPtr callbackData);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Rectangle * int * int * int * int * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes * System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort * nativeint -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destRect As Rectangle, srcX As Integer, srcY As Integer, srcWidth As Integer, srcHeight As Integer, srcUnit As GraphicsUnit, imageAttrs As ImageAttributes, callback As Graphics.DrawImageAbort, callbackData As IntPtr)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destRect
Rectangle

Rectangle , která určuje umístění a velikost nakresleného obrázku. Velikost obrázku se přizpůsobí obdélníku.

srcX
Int32

Souřadnice x levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcY
Int32

Souřadnice y levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcWidth
Int32

Šířka části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcHeight
Int32

Výška části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky použité k určení zdrojového obdélníku.

imageAttrs
ImageAttributes

ImageAttributes , který určuje přebarvení a informace o gama objektu image .

callback
Graphics.DrawImageAbort

Graphics.DrawImageAbort delegát, který určuje metodu volání během kreslení obrázku. Tato metoda je volána často ke kontrole, zda zastavit provádění DrawImage(Image, Rectangle, Int32, Int32, Int32, Int32, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, IntPtr) metody podle kritérií určených aplikací.

callbackData
IntPtr

nativeint

Hodnota určující další data pro delegáta Graphics.DrawImageAbort , který se má použít při kontrole, zda se má zastavit provádění DrawImage metody.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód nejprve definuje metodu zpětného volání pro Graphics.DrawImageAbort delegáta; definice je zjednodušená a pouze testuje, zda DrawImage ji metoda volá s parametrem null callBackData . Hlavní tělo příkladu provádí následující akce:

 • Vytvoří instanci metody zpětného Graphics.DrawImageAbort volání.

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří body, které definují cílový obdélník, do kterého chcete nakreslit obrázek.

 • Vytvoří zdrojový obdélník pro výběr části obrázku, která se má nakreslit.

 • Nastaví grafickou kreslicí jednotku na pixel.

 • Nakreslí na obrazovku původní obrázek.

 • Vytvoří další cílový obdélník, do kterého chcete nakreslit upravený obrázek.

 • Vytvoří a nastaví atributy upraveného obrázku tak, aby měly větší než obvyklou hodnotu gama.

 • Nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

V případě původního, neupraveného cílového obdélníku, umístění umístí obrázek na obrazovce a velikost zdrojového obdélníku a velikost a tvar cílového obdélníku určuje měřítko nakresleného obrázku.

Vzhledem k tomu, že tento příklad používá přetížení, které předává callBackData parametr, Graphics.DrawImageAbort zpětné volání vrátí false, což způsobí DrawImage , že metoda bude pokračovat, a příklad nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

  // Define DrawImageAbort callback method.
private:
  bool DrawImageCallback6( IntPtr callBackData )
  {
   // Test for call that passes callBackData parameter.
   if ( callBackData == IntPtr::Zero )
   {
     // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
     return true;
   }
   else
   {
     // If callBackData passed, continue DrawImage method.
     return false;
   }
  }

private:
  void DrawImageRect4IntAtrribAbortData( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create callback method.
   Graphics::DrawImageAbort^ imageCallback = gcnew Graphics::DrawImageAbort( this, &Form1::DrawImageCallback6 );
   IntPtr imageCallbackData = IntPtr(1);

   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create rectangle for displaying original image.
   Rectangle destRect1 = Rectangle(100,25,450,150);

   // Create coordinates of rectangle for source image.
   int x = 50;
   int y = 50;
   int width = 150;
   int height = 150;
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw original image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect1, x, y, width, height, units );

   // Create rectangle for adjusted image.
   Rectangle destRect2 = Rectangle(100,175,450,150);

   // Create image attributes and set large gamma.
   ImageAttributes^ imageAttr = gcnew ImageAttributes;
   imageAttr->SetGamma( 4.0F );
   try
   {
     // Draw adjusted image to screen.
     e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect2, x, y, width, height, units, imageAttr, imageCallback, imageCallbackData );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     e->Graphics->DrawString( ex->ToString(), gcnew System::Drawing::Font( "Arial",8 ), Brushes::Black, PointF(0,0) );
   }
  }

// Define DrawImageAbort callback method.
private bool DrawImageCallback6(IntPtr callBackData)
{
       
  // Test for call that passes callBackData parameter.
  if(callBackData==IntPtr.Zero)
  {
       
    // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    return true;
  }
  else
  {
       
    // If callBackData passed, continue DrawImage method.
    return false;
  }
}
private void DrawImageRect4IntAtrribAbortData(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create callback method.
  Graphics.DrawImageAbort imageCallback
    = new Graphics.DrawImageAbort(DrawImageCallback6);
  IntPtr imageCallbackData = new IntPtr(1);
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create rectangle for displaying original image.
  Rectangle destRect1 = new Rectangle(100, 25, 450, 150);
       
  // Create coordinates of rectangle for source image.
  int x = 50;
  int y = 50;
  int width = 150;
  int height = 150;
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect1, x, y, width, height, units);
       
  // Create rectangle for adjusted image.
  Rectangle destRect2 = new Rectangle(100, 175, 450, 150);
       
  // Create image attributes and set large gamma.
  ImageAttributes imageAttr = new ImageAttributes();
  imageAttr.SetGamma(4.0F);
  try
  {
    checked
    {
       
      // Draw adjusted image to screen.
      e.Graphics.DrawImage(
        newImage,
        destRect2,
        x, y,
        width, height,
        units,
        imageAttr,
        imageCallback,
        imageCallbackData);
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    e.Graphics.DrawString(
      ex.ToString(),
      new Font("Arial", 8),
      Brushes.Black,
      new PointF(0, 0));
  }
}
Private Function DrawImageCallback6(ByVal callBackData As IntPtr) As Boolean

  ' Test for call that passes callBackData parameter.
  If callBackData.Equals(IntPtr.Zero) Then

    ' If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    Return True
  Else

    ' If callBackData passed, continue DrawImage method.
    Return False
  End If
End Function
Private Sub DrawImageRect4IntAtrribAbortData(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create callback method.
  Dim imageCallback As New _
  Graphics.DrawImageAbort(AddressOf DrawImageCallback6)
  Dim imageCallbackData As New IntPtr(1)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create rectangle for displaying original image.
  Dim destRect1 As New Rectangle(100, 25, 450, 150)

  ' Create coordinates of rectangle for source image.
  Dim x As Integer = 50
  Dim y As Integer = 50
  Dim width As Integer = 150
  Dim height As Integer = 150
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect1, x, y, width, height, _
  units)

  ' Create rectangle for adjusted image.
  Dim destRect2 As New Rectangle(100, 175, 450, 150)

  ' Create image attributes and set large gamma.
  Dim imageAttr As New ImageAttributes
  imageAttr.SetGamma(4.0F)
  Try

    ' Draw adjusted image to screen.
    e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect2, x, y, width, _
    height, units, imageAttr, imageCallback, imageCallbackData)
  Catch ex As Exception
    e.Graphics.DrawString(ex.ToString(), New Font("Arial", 8), _
    Brushes.Black, New PointF(0, 0))
  End Try
End Sub

Poznámky

Parametry srcX, srcY, srcWidtha srcHeight určují obdélníkovou část objektu, který image chcete nakreslit. Obdélník je relativní vzhledem k levému hornímu rohu zdrojového obrázku. Velikost této části se přizpůsobí obdélníku určenému parametrem destRect .

Toto přetížení s callback parametry a callbackData poskytuje prostředky k zastavení kreslení obrázku, jakmile se spustí podle kritérií a dat určených aplikací. Aplikace může například začít kreslit velký obrázek a uživatel může obrázek posunout mimo obrazovku. V takovém případě aplikace může kreslení zastavit.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Rectangle, Single, Single, Single, Single, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, IntPtr)

Vykreslí zadanou část zadaného Image místa a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, System::Drawing::Rectangle destRect, float srcX, float srcY, float srcWidth, float srcHeight, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttrs, System::Drawing::Graphics::DrawImageAbort ^ callback, IntPtr callbackData);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, float srcX, float srcY, float srcWidth, float srcHeight, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttrs, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort callback, IntPtr callbackData);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, float srcX, float srcY, float srcWidth, float srcHeight, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttrs, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort? callback, IntPtr callbackData);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Rectangle * single * single * single * single * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes * System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort * nativeint -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destRect As Rectangle, srcX As Single, srcY As Single, srcWidth As Single, srcHeight As Single, srcUnit As GraphicsUnit, imageAttrs As ImageAttributes, callback As Graphics.DrawImageAbort, callbackData As IntPtr)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destRect
Rectangle

Rectangle , která určuje umístění a velikost nakresleného obrázku. Velikost obrázku se přizpůsobí obdélníku.

srcX
Single

Souřadnice x levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcY
Single

Souřadnice y levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcWidth
Single

Šířka části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcHeight
Single

Výška části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky použité k určení zdrojového obdélníku.

imageAttrs
ImageAttributes

ImageAttributes , který určuje přebarvení a informace o gama objektu image .

callback
Graphics.DrawImageAbort

Graphics.DrawImageAbort delegát, který určuje metodu volání během kreslení obrázku. Tato metoda je volána často ke kontrole, zda zastavit provádění DrawImage(Image, Rectangle, Single, Single, Single, Single, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, IntPtr) metody podle kritérií určených aplikací.

callbackData
IntPtr

nativeint

Hodnota určující další data pro delegáta Graphics.DrawImageAbort , který se má použít při kontrole, zda se má zastavit provádění DrawImage metody.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód nejprve definuje metodu zpětného volání pro Graphics.DrawImageAbort delegáta; definice je zjednodušená a pouze testuje, zda DrawImage ji metoda volá s parametrem null callBackData . Hlavní tělo příkladu provádí následující akce:

 • Vytvoří instanci metody zpětného Graphics.DrawImageAbort volání.

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří body, které definují cílový obdélník, do kterého chcete nakreslit obrázek.

 • Vytvoří zdrojový obdélník pro výběr části obrázku, která se má nakreslit.

 • Nastaví grafickou kreslicí jednotku na pixel.

 • Nakreslí na obrazovku původní obrázek.

 • Vytvoří další cílový obdélník, do kterého chcete nakreslit upravený obrázek.

 • Vytvoří a nastaví atributy upraveného obrázku tak, aby měly větší než obvyklou hodnotu gama.

 • Nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

V případě původního, neupraveného cílového obdélníku, umístění umístí obrázek na obrazovce a velikost zdrojového obdélníku a velikost a tvar cílového obdélníku určuje měřítko nakresleného obrázku.

Vzhledem k tomu, že tento příklad používá přetížení, které předává callBackData parametr, Graphics.DrawImageAbort zpětné volání vrátí false, což způsobí DrawImage , že metoda bude pokračovat, a příklad nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

  // Define DrawImageAbort callback method.
private:
  bool DrawImageCallback8( IntPtr callBackData )
  {
   // Test for call that passes callBackData parameter.
   if ( callBackData == IntPtr::Zero )
   {
     
     // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
     return true;
   }
   else
   {
     
     // If callBackData passed, continue DrawImage method.
     return false;
   }
  }

public:
  void DrawImageRect4FloatAttribAbortData( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create callback method.
   Graphics::DrawImageAbort^ imageCallback = gcnew Graphics::DrawImageAbort( this, &Form1::DrawImageCallback8 );
   IntPtr imageCallbackData = IntPtr(1);

   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create rectangle for displaying original image.
   Rectangle destRect1 = Rectangle(100,25,450,150);

   // Create coordinates of rectangle for source image.
   float x = 50.0F;
   float y = 50.0F;
   float width = 150.0F;
   float height = 150.0F;
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw original image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect1, x, y, width, height, units );

   // Create rectangle for adjusted image.
   Rectangle destRect2 = Rectangle(100,175,450,150);

   // Create image attributes and set large gamma.
   ImageAttributes^ imageAttr = gcnew ImageAttributes;
   imageAttr->SetGamma( 4.0F );

   // Draw adjusted image to screen.
   try
   {
     // Draw adjusted image to screen.
     e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect2, x, y, width, height, units, imageAttr, imageCallback, imageCallbackData );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     e->Graphics->DrawString( ex->ToString(), gcnew System::Drawing::Font( "Arial",8 ), Brushes::Black, PointF(0,0) );
   }
  }

// Define DrawImageAbort callback method.
private bool DrawImageCallback8(IntPtr callBackData)
{
       
  // Test for call that passes callBackData parameter.
  if(callBackData==IntPtr.Zero)
  {
       
    // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    return true;
  }
  else
  {
       
    // If callBackData passed, continue DrawImage method.
    return false;
  }
}
public void DrawImageRect4FloatAttribAbortData(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create callback method.
  Graphics.DrawImageAbort imageCallback
    = new Graphics.DrawImageAbort(DrawImageCallback8);
  IntPtr imageCallbackData = new IntPtr(1);
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create rectangle for displaying original image.
  Rectangle destRect1 = new Rectangle(100, 25, 450, 150);
       
  // Create coordinates of rectangle for source image.
  float x = 50.0F;
  float y = 50.0F;
  float width = 150.0F;
  float height = 150.0F;
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect1, x, y, width, height, units);
       
  // Create rectangle for adjusted image.
  Rectangle destRect2 = new Rectangle(100, 175, 450, 150);
       
  // Create image attributes and set large gamma.
  ImageAttributes imageAttr = new ImageAttributes();
  imageAttr.SetGamma(4.0F);
       
  // Draw adjusted image to screen.
  try
  {
    checked
    {
       
      // Draw adjusted image to screen.
      e.Graphics.DrawImage(
        newImage,
        destRect2,
        x, y,
        width, height,
        units,
        imageAttr,
        imageCallback,
        imageCallbackData);
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    e.Graphics.DrawString(
      ex.ToString(),
      new Font("Arial", 8),
      Brushes.Black,
      new PointF(0, 0));
  }
}
Private Function DrawImageCallback8(ByVal callBackData As IntPtr) As Boolean

  ' Test for call that passes callBackData parameter.
  If callBackData.Equals(IntPtr.Zero) Then

    ' If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    Return True
  Else

    ' If callBackData passed, continue DrawImage method.
    Return False
  End If
End Function
Public Sub DrawImageRect4FloatAttribAbortData(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create callback method.
  Dim imageCallback As New _
  Graphics.DrawImageAbort(AddressOf DrawImageCallback8)
  Dim imageCallbackData As New IntPtr(1)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create rectangle for displaying original image.
  Dim destRect1 As New Rectangle(100, 25, 450, 150)

  ' Create coordinates of rectangle for source image.
  Dim x As Single = 50.0F
  Dim y As Single = 50.0F
  Dim width As Single = 150.0F
  Dim height As Single = 150.0F
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect1, x, y, width, _
  height, units)

  ' Create rectangle for adjusted image.
  Dim destRect2 As New Rectangle(100, 175, 450, 150)

  ' Create image attributes and set large gamma.
  Dim imageAttr As New ImageAttributes
  imageAttr.SetGamma(4.0F)

  ' Draw adjusted image to screen.
  Try

    ' Draw adjusted image to screen.
    e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect2, x, y, width, _
    height, units, imageAttr, imageCallback, imageCallbackData)
  Catch ex As Exception
    e.Graphics.DrawString(ex.ToString(), New Font("Arial", 8), _
    Brushes.Black, New PointF(0, 0))
  End Try
End Sub

Poznámky

Parametry srcX, srcY, srcWidtha srcHeight určují obdélníkovou část objektu, který image chcete nakreslit. Obdélník je relativní vzhledem k levému hornímu rohu zdrojového obrázku. Velikost této části se přizpůsobí obdélníku určenému parametrem destRect .

Toto přetížení s callback parametry a callbackData poskytuje prostředky k zastavení kreslení obrázku, jakmile se spustí podle kritérií a dat určených aplikací. Aplikace může například začít kreslit velký obrázek a uživatel může obrázek posunout mimo obrazovku. V takovém případě aplikace může kreslení zastavit.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Rectangle, Int32, Int32, Int32, Int32, GraphicsUnit, ImageAttributes)

Vykreslí zadanou část zadaného Image místa a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, System::Drawing::Rectangle destRect, int srcX, int srcY, int srcWidth, int srcHeight, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, int srcX, int srcY, int srcWidth, int srcHeight, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, int srcX, int srcY, int srcWidth, int srcHeight, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Rectangle * int * int * int * int * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destRect As Rectangle, srcX As Integer, srcY As Integer, srcWidth As Integer, srcHeight As Integer, srcUnit As GraphicsUnit, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destRect
Rectangle

Rectangle určuje umístění a velikost nakresleného obrázku. Velikost obrázku se přizpůsobí obdélníku.

srcX
Int32

Souřadnice x levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcY
Int32

Souřadnice y levého horního rohu části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcWidth
Int32

Šířka části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcHeight
Int32

Výška části zdrojového obrázku, která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky použité k určení zdrojového obdélníku.

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes určuje přebarvení a informace o gama objektu image .

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je určen pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce příkladu.

 • Vytvoří cílový obdélník, do kterého chcete obrázek nakreslit.

 • Vytvoří souřadnice zdrojového obdélníku, ze kterého se má extrahovat část obrázku.

 • Nastaví měrnou jednotku zdrojového obdélníku na pixely.

 • Nakreslí původní obrázek na obrazovku.

 • Vytvoří další obdélník, do kterého chcete nakreslit upravený obrázek.

 • Vytvoří a nastaví atributy upraveného obrázku tak, aby měly větší než obvyklou hodnotu gama.

 • Nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

U původního, neupraveného cílového obdélníku umístění na obrazovce se obrázek nachází na obrazovce a velikost zdrojového a cílového obdélníku určuje měřítko nakresleného obrázku a velikost zdrojového obdélníku určuje, jaká část původního obrázku se nakreslí na obrazovku.

void DrawImageRect4IntAtrrib( PaintEventArgs^ e )
{
  // Create image.
  Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

  // Create rectangle for displaying original image.
  Rectangle destRect1 = Rectangle(100,25,450,150);

  // Create coordinates of rectangle for source image.
  int x = 50;
  int y = 50;
  int width = 150;
  int height = 150;
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

  // Draw original image to screen.
  e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect1, x, y, width, height, units );

  // Create rectangle for adjusted image.
  Rectangle destRect2 = Rectangle(100,175,450,150);

  // Create image attributes and set large gamma.
  ImageAttributes^ imageAttr = gcnew ImageAttributes;
  imageAttr->SetGamma( 4.0F );

  // Draw adjusted image to screen.
  e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect2, x, y, width, height, units, imageAttr );
}
private void DrawImageRect4IntAtrrib(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create rectangle for displaying original image.
  Rectangle destRect1 = new Rectangle(100, 25, 450, 150);
       
  // Create coordinates of rectangle for source image.
  int x = 50;
  int y = 50;
  int width = 150;
  int height = 150;
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect1, x, y, width, height, units);
       
  // Create rectangle for adjusted image.
  Rectangle destRect2 = new Rectangle(100, 175, 450, 150);
       
  // Create image attributes and set large gamma.
  ImageAttributes imageAttr = new ImageAttributes();
  imageAttr.SetGamma(4.0F);
       
  // Draw adjusted image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect2, x, y, width, height, units, imageAttr);
}
Private Sub DrawImageRect4IntAtrrib(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create rectangle for displaying original image.
  Dim destRect1 As New Rectangle(100, 25, 450, 150)

  ' Create coordinates of rectangle for source image.
  Dim x As Integer = 50
  Dim y As Integer = 50
  Dim width As Integer = 150
  Dim height As Integer = 150
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect1, x, y, width, height, _
  units)

  ' Create rectangle for adjusted image.
  Dim destRect2 As New Rectangle(100, 175, 450, 150)

  ' Create image attributes and set large gamma.
  Dim imageAttr As New ImageAttributes
  imageAttr.SetGamma(4.0F)

  ' Draw adjusted image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect2, x, y, width, height, _
  units, imageAttr)
End Sub

Poznámky

Parametry srcX, srcY, srcWidtha srcHeight určují obdélníkovou část objektu, který image chcete nakreslit. Obdélník je relativní vzhledem k levému hornímu rohu zdrojového obrázku. Velikost této části se přizpůsobí obdélníku určenému parametrem destRect .

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Int32, Int32, Int32, Int32)

Vykreslí zadanou Image hodnotu na zadaném místě a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, int x, int y, int width, int height);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, int x, int y, int width, int height);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * int * int * int * int -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, x As Integer, y As Integer, width As Integer, height As Integer)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

x
Int32

Souřadnice x levého horního rohu nakresleného obrázku

y
Int32

Souřadnice y levého horního rohu nakresleného obrázku

width
Int32

Šířka nakresleného obrázku.

height
Int32

Výška nakresleného obrázku

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je určen pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce příkladu.

 • Vytvoří pozici a velikost obdélníku, do kterého chcete obrázek nakreslit.

 • Nakreslí obrázek na obrazovku.

Umístění obdélníku vyhledá obrázek na obrazovce a velikost původního obrázku a velikost obdélníku určuje měřítko nakresleného obrázku.

public:
  void DrawImage4Int( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create coordinates for upper-left corner.
   // of image and for size of image.
   int x = 100;
   int y = 100;
   int width = 450;
   int height = 150;

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, x, y, width, height );
  }
public void DrawImage4Int(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create coordinates for upper-left corner.
       
  // of image and for size of image.
  int x = 100;
  int y = 100;
  int width = 450;
  int height = 150;
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, x, y, width, height);
}
Public Sub DrawImage4Int(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create coordinates for upper-left corner

  ' of image and for size of image.
  Dim x As Integer = 100
  Dim y As Integer = 100
  Dim width As Integer = 450
  Dim height As Integer = 150

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, x, y, width, height)
End Sub

Poznámky

Obdélník definovaný xparametry , y, widtha height určuje pozici a velikost nakresleného obrázku.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, Int32)

Vykreslí zadanou část zadaného Image místa a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, cli::array <System::Drawing::Point> ^ destPoints, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr, System::Drawing::Graphics::DrawImageAbort ^ callback, int callbackData);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort callback, int callbackData);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr, System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort? callback, int callbackData);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Point[] * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes * System.Drawing.Graphics.DrawImageAbort * int -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destPoints As Point(), srcRect As Rectangle, srcUnit As GraphicsUnit, imageAttr As ImageAttributes, callback As Graphics.DrawImageAbort, callbackData As Integer)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destPoints
Point[]

Pole tří PointF struktur, které definují paralelogram.

srcRect
Rectangle

Rectangle určuje část objektu image , která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky používané parametrem srcRect .

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes určuje přebarvení a informace o gama objektu image .

callback
Graphics.DrawImageAbort

Graphics.DrawImageAbort delegát určující metodu, která se má volat během kreslení obrázku. Tato metoda se často volá ke kontrole, zda se má zastavit provádění metody podle kritérií určených DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, Int32) aplikací.

callbackData
Int32

Hodnota určující další data pro delegáta Graphics.DrawImageAbort , který se má použít při kontrole, zda se má zastavit provádění DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, ImageAttributes, Graphics+DrawImageAbort, Int32) metody.

Příklady

Následující příklad kódu je určen pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód nejprve definuje metodu zpětného volání pro Graphics.DrawImageAbort delegáta; definice je zjednodušená a pouze testuje, zda DrawImage ji metoda volá s parametrem null callBackData . Hlavní text příkladu provádí následující akce:

 • Vytvoří instanci metody zpětného Graphics.DrawImageAbort volání.

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce příkladu.

 • Vytvoří body, které definují paralelogram, ve kterém se má obrázek nakreslit.

 • Vytvoří obdélník pro výběr části obrázku, která se má nakreslit.

 • Nastaví kreslicí jednotku grafiky na pixel.

 • Nakreslí původní obrázek na obrazovku.

 • Vytvoří další paralelogram, ve kterém chcete nakreslit upravený obrázek.

 • Vytvoří a nastaví atributy upraveného obrázku tak, aby měly větší než obvyklou hodnotu gama.

 • Nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

V případě původního, neupraveného paralelogramu pozice vyhledá obrázek na obrazovce a velikost obdélníku a velikost a tvar paralelogramu určuje měřítko a smyk nakresleného obrázku.

Vzhledem k tomu, že tento příklad používá přetížení, které předává callBackData parametr, Graphics.DrawImageAbort vrátí falsezpětné volání , což způsobí DrawImage , že metoda bude pokračovat, a příklad nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

  // Define DrawImageAbort callback method.
private:
  bool DrawImageCallback2( IntPtr callBackData )
  {
   // Test for call that passes callBackData parameter.
   if ( callBackData == IntPtr::Zero )
   {
     // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
     return true;
   }
   else
   {
     // If callBackData passed, continue DrawImage method.
     return false;
   }
  }

private:
  void DrawImageParaRectAttribAbortData( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create callback method.
   Graphics::DrawImageAbort^ imageCallback = gcnew Graphics::DrawImageAbort( this, &Form1::DrawImageCallback2 );
   int imageCallbackData = 1;

   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create parallelogram for drawing original image.
   Point ulCorner = Point(100,100);
   Point urCorner = Point(550,100);
   Point llCorner = Point(150,250);
   array<Point>^ destPara1 = {ulCorner,urCorner,llCorner};

   // Create rectangle for source image.
   Rectangle srcRect = Rectangle(50,50,150,150);
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw original image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara1, srcRect, units );

   // Create parallelogram for drawing adjusted image.
   Point ulCorner2 = Point(325,100);
   Point urCorner2 = Point(550,100);
   Point llCorner2 = Point(375,250);
   array<Point>^ destPara2 = {ulCorner2,urCorner2,llCorner2};

   // Create image attributes and set large gamma.
   ImageAttributes^ imageAttr = gcnew ImageAttributes;
   imageAttr->SetGamma( 4.0F );
   try
   {
     // Draw image to screen.
     e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara2, srcRect, units, imageAttr, imageCallback, imageCallbackData );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     e->Graphics->DrawString( ex->ToString(), gcnew System::Drawing::Font( "Arial",8 ), Brushes::Black, PointF(0,0) );
   }
  }

// Define DrawImageAbort callback method.
private bool DrawImageCallback2(IntPtr callBackData)
{
       
  // Test for call that passes callBackData parameter.
  if(callBackData==IntPtr.Zero)
  {
       
    // If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    return true;
  }
  else
  {
       
    // If callBackData passed, continue DrawImage method.
    return false;
  }
}
private void DrawImageParaRectAttribAbortData(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create callback method.
  Graphics.DrawImageAbort imageCallback
    = new Graphics.DrawImageAbort(DrawImageCallback2);
  int imageCallbackData = 1;
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create parallelogram for drawing original image.
  Point ulCorner = new Point(100, 100);
  Point urCorner = new Point(550, 100);
  Point llCorner = new Point(150, 250);
  Point[] destPara1 = {ulCorner, urCorner, llCorner};
       
  // Create rectangle for source image.
  Rectangle srcRect = new Rectangle(50, 50, 150, 150);
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara1, srcRect, units);
       
  // Create parallelogram for drawing adjusted image.
  Point ulCorner2 = new Point(325, 100);
  Point urCorner2 = new Point(550, 100);
  Point llCorner2 = new Point(375, 250);
  Point[] destPara2 = {ulCorner2, urCorner2, llCorner2};
       
  // Create image attributes and set large gamma.
  ImageAttributes imageAttr = new ImageAttributes();
  imageAttr.SetGamma(4.0F);
  try
  {
    checked
    {
       
      // Draw image to screen.
      e.Graphics.DrawImage(
        newImage,
        destPara2,
        srcRect,
        units,
        imageAttr,
        imageCallback,
        imageCallbackData);
    }
  }
  catch (Exception ex)
  {
    e.Graphics.DrawString(
      ex.ToString(),
      new Font("Arial", 8),
      Brushes.Black,
      new PointF(0, 0));
  }
}
Private Function DrawImageCallback2(ByVal callBackData As IntPtr) As Boolean

  ' Test for call that passes callBackData parameter.
  If callBackData.Equals(IntPtr.Zero) Then

    ' If no callBackData passed, abort DrawImage method.
    Return True
  Else

    ' If callBackData passed, continue DrawImage method.
    Return False
  End If
End Function
Private Sub DrawImageParaRectAttribAbortData(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create callback method.
  Dim imageCallback As New _
  Graphics.DrawImageAbort(AddressOf DrawImageCallback2)
  Dim imageCallbackData As Integer = 1

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create parallelogram for drawing original image.
  Dim ulCorner As New Point(100, 100)
  Dim urCorner As New Point(550, 100)
  Dim llCorner As New Point(150, 250)
  Dim destPara1 As Point() = {ulCorner, urCorner, llCorner}

  ' Create rectangle for source image.
  Dim srcRect As New Rectangle(50, 50, 150, 150)
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara1, srcRect, units)

  ' Create parallelogram for drawing adjusted image.
  Dim ulCorner2 As New Point(325, 100)
  Dim urCorner2 As New Point(550, 100)
  Dim llCorner2 As New Point(375, 250)
  Dim destPara2 As Point() = {ulCorner2, urCorner2, llCorner2}

  ' Create image attributes and set large gamma.
  Dim imageAttr As New ImageAttributes
  imageAttr.SetGamma(4.0F)
  Try

    ' Draw image to screen.
    e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara2, srcRect, units, _
    imageAttr, imageCallback, imageCallbackData)
  Catch ex As Exception
    e.Graphics.DrawString(ex.ToString(), New Font("Arial", 8), _
    Brushes.Black, New PointF(0, 0))
  End Try
End Sub

Poznámky

Parametr destPoints určuje tři body paralelogramu. Tři PointF struktury představují levý horní, pravý horní a levý dolní roh paralelogramu. Čtvrtý bod je extrapolován z prvních tří, aby vytvořil paralelogram.

Parametr srcRect určuje obdélníkovou část objektu, který image se má nakreslit. Tato část je škálována a smykována tak, aby se vešla do paralelogramu určeného parametrem destPoints .

Toto přetížení s callback parametry a callbackData poskytuje prostředky k zastavení výkresu obrázku, jakmile začne podle kritérií a dat určených aplikací. Aplikace může například začít kreslit velký obrázek a uživatel může obrázek posunout mimo obrazovku, v takovém případě aplikace může výkres zastavit.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit, ImageAttributes)

Vykreslí zadanou část zadaného Image místa a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, cli::array <System::Drawing::PointF> ^ destPoints, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.PointF[] * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destPoints As PointF(), srcRect As RectangleF, srcUnit As GraphicsUnit, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destPoints
PointF[]

Pole tří PointF struktur, které definují paralelogram.

srcRect
RectangleF

RectangleF určuje část objektu image , která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky používané parametrem srcRect .

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes určuje přebarvení a informace o gama objektu image .

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je určen pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce příkladu.

 • Vytvoří body, které definují cílový paralelogram, ve kterém se má obrázek nakreslit.

 • Vytvoří zdrojový obdélník, ze kterého se má extrahovat část obrázku.

 • Nastaví měrnou jednotku zdrojového obdélníku na pixely.

 • Nakreslí původní obrázek na obrazovku.

 • Vytvoří další paralelogram, ve kterém chcete nakreslit upravený obrázek.

 • Vytvoří a nastaví atributy upraveného obrázku tak, aby měly větší než obvyklou hodnotu gama.

 • Nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

U původního, neupraveného cílového paralelogramu pozice vyhledá obrázek na obrazovce, velikost zdrojového obdélníku a velikost a tvar cílového paralelogramu určuje měřítko a smyk nakresleného obrázku a velikost obdélníku určuje, jaká část původního obrázku je nakreslena na obrazovku.

void DrawImageParaFRectFAttrib( PaintEventArgs^ e )
{
  // Create image.
  Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

  // Create parallelogram for drawing original image.
  PointF ulCorner1 = PointF(100.0F,100.0F);
  PointF urCorner1 = PointF(325.0F,100.0F);
  PointF llCorner1 = PointF(150.0F,250.0F);
  array<PointF>^ destPara1 = {ulCorner1,urCorner1,llCorner1};

  // Create rectangle for source image.
  RectangleF srcRect = RectangleF(50.0F,50.0F,150.0F,150.0F);
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

  // Create parallelogram for drawing adjusted image.
  PointF ulCorner2 = PointF(325.0F,100.0F);
  PointF urCorner2 = PointF(550.0F,100.0F);
  PointF llCorner2 = PointF(375.0F,250.0F);
  array<PointF>^ destPara2 = {ulCorner2,urCorner2,llCorner2};

  // Draw original image to screen.
  e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara1, srcRect, units );

  // Create image attributes and set large gamma.
  ImageAttributes^ imageAttr = gcnew ImageAttributes;
  imageAttr->SetGamma( 4.0F );

  // Draw adjusted image to screen.
  e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara2, srcRect, units, imageAttr );
}
private void DrawImageParaFRectFAttrib(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create parallelogram for drawing original image.
  PointF ulCorner1 = new PointF(100.0F, 100.0F);
  PointF urCorner1 = new PointF(325.0F, 100.0F);
  PointF llCorner1 = new PointF(150.0F, 250.0F);
  PointF[] destPara1 = {ulCorner1, urCorner1, llCorner1};
       
  // Create rectangle for source image.
  RectangleF srcRect = new RectangleF(50.0F, 50.0F, 150.0F, 150.0F);
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Create parallelogram for drawing adjusted image.
  PointF ulCorner2 = new PointF(325.0F, 100.0F);
  PointF urCorner2 = new PointF(550.0F, 100.0F);
  PointF llCorner2 = new PointF(375.0F, 250.0F);
  PointF[] destPara2 = {ulCorner2, urCorner2, llCorner2};
       
  // Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara1, srcRect, units);
       
  // Create image attributes and set large gamma.
  ImageAttributes imageAttr = new ImageAttributes();
  imageAttr.SetGamma(4.0F);
       
  // Draw adjusted image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara2, srcRect, units, imageAttr);
}
Private Sub DrawImageParaFRectFAttrib(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create parallelogram for drawing original image.
  Dim ulCorner1 As New PointF(100.0F, 100.0F)
  Dim urCorner1 As New PointF(325.0F, 100.0F)
  Dim llCorner1 As New PointF(150.0F, 250.0F)
  Dim destPara1 As PointF() = {ulCorner1, urCorner1, llCorner1}

  ' Create rectangle for source image.
  Dim srcRect As New RectangleF(50.0F, 50.0F, 150.0F, 150.0F)
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Create parallelogram for drawing adjusted image.
  Dim ulCorner2 As New PointF(325.0F, 100.0F)
  Dim urCorner2 As New PointF(550.0F, 100.0F)
  Dim llCorner2 As New PointF(375.0F, 250.0F)
  Dim destPara2 As PointF() = {ulCorner2, urCorner2, llCorner2}

  ' Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara1, srcRect, units)

  ' Create image attributes and set large gamma.
  Dim imageAttr As New ImageAttributes
  imageAttr.SetGamma(4.0F)

  ' Draw adjusted image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara2, srcRect, units, _
  imageAttr)
End Sub

Poznámky

Parametr destPoints určuje tři body paralelogramu. Tři PointF struktury představují levý horní, pravý horní a levý dolní roh paralelogramu. Čtvrtý bod je extrapolován z prvních tří, aby vytvořil paralelogram.

Parametr srcRect určuje obdélníkovou část objektu, který image se má nakreslit. Tato část je škálována a smykována tak, aby se vešla do paralelogramu určeného parametrem destPoints .

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Point)

Vykreslí zadaný Imageobjekt pomocí původní fyzické velikosti v zadaném umístění.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, System::Drawing::Point point);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Point point);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Point -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, point As Point)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

point
Point

Point struktury, která představuje umístění levého horního rohu nakresleného obrázku.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je určen pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce příkladu.

 • Vytvoří bod, do kterého chcete nakreslit levý horní roh obrázku.

 • Nakreslí obrázek bez měřítka na obrazovku.

private:
  void DrawImagePoint( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create Point for upper-left corner of image.
   Point ulCorner = Point(100,100);

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, ulCorner );
  }
private void DrawImagePoint(PaintEventArgs e)
{     
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create Point for upper-left corner of image.
  Point ulCorner = new Point(100, 100);
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, ulCorner);
}
Private Sub DrawImagePoint(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create Point for upper-left corner of image.
  Dim ulCorner As New Point(100, 100)

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, ulCorner)
End Sub

Poznámky

V objektu Image je uložena hodnota šířky pixelů a hodnota pro vodorovné rozlišení (body na paleci). Fyzická šířka obrázku měřená v palcích je šířka pixelů rozdělená vodorovným rozlišením. Například obrázek s pixelovou šířkou 216 a horizontálním rozlišením 72 bodů na paleci má fyzickou šířku 3 palce. Podobné poznámky platí pro výšku pixelů a fyzickou výšku.

Tato metoda nakreslí obrázek pomocí fyzické velikosti, takže obrázek bude mít správnou velikost v palcích bez ohledu na rozlišení (tečky na paleci) zobrazovacího zařízení. Předpokládejme například, že obrázek má šířku pixelu 216 a vodorovné rozlišení 72 bodů na paleci. Pokud zavoláte tuto metodu pro vykreslení obrázku na zařízení s rozlišením 96 bodů na paleč, bude šířka vykresleného obrázku v pixelech (216/72)*96 = 288.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Point[])

Nakreslí zadaný Image na zadaném místě a se zadaným tvarem a velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, cli::array <System::Drawing::Point> ^ destPoints);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Point[] destPoints);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Point[] -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destPoints As Point())

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destPoints
Point[]

Pole tří Point struktur, které definují paralelogram.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří body, které definují paralelogram, do kterého chcete nakreslit obrázek.

 • Nakreslí obrázek na obrazovku.

Pozice rovnoběžogramu vyhledá obrázek na obrazovce a velikost původního obrázku a velikost a tvar rovnoběžogramu určují měřítko a ztvarování nakresleného obrázku.

private:
  void DrawImagePara( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create parallelogram for drawing image.
   Point ulCorner = Point(100,100);
   Point urCorner = Point(550,100);
   Point llCorner = Point(150,250);
   array<Point>^ destPara = {ulCorner,urCorner,llCorner};

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara );
  }
private void DrawImagePara(PaintEventArgs e)
{
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create parallelogram for drawing image.
  Point ulCorner = new Point(100, 100);
  Point urCorner = new Point(550, 100);
  Point llCorner = new Point(150, 250);
  Point[] destPara = {ulCorner, urCorner, llCorner};
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara);
}
Private Sub DrawImagePara(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create parallelogram for drawing image.
  Dim ulCorner As New Point(100, 100)
  Dim urCorner As New Point(550, 100)
  Dim llCorner As New Point(150, 250)
  Dim destPara As Point() = {ulCorner, urCorner, llCorner}

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara)
End Sub

Poznámky

Parametr destPoints určuje tři body paralelogramu. Point Tři struktury představují levý horní, pravý horní a levý dolní roh paralelogramu. Čtvrtý bod je extrapolován z prvních tří, aby vytvořil rovnoběžník.

Obrázek reprezentovaný parametrem image se škáluje a ztvaruje tak, aby odpovídal tvaru paralelogramu určenému destPoints parametry.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, PointF)

Vykreslí zadaný Imageobjekt pomocí původní fyzické velikosti v zadaném umístění.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, System::Drawing::PointF point);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.PointF point);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.PointF -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, point As PointF)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

point
PointF

PointF , která představuje levý horní roh nakresleného obrázku.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří bod, do kterého chcete nakreslit levý horní roh obrázku.

 • Nakreslí obrázek bez měřítka na obrazovku.

private:
  void DrawImagePointF( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create point for upper-left corner of image.
   PointF ulCorner = PointF(100.0F,100.0F);

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, ulCorner );
  }
private void DrawImagePointF(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create point for upper-left corner of image.
  PointF ulCorner = new PointF(100.0F, 100.0F);
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, ulCorner);
}
Private Sub DrawImagePointF(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create point for upper-left corner of image.
  Dim ulCorner As New PointF(100.0F, 100.0F)

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, ulCorner)
End Sub

Poznámky

V objektu Image je uložena hodnota šířky pixelů a hodnota pro vodorovné rozlišení (body na paleci). Fyzická šířka obrázku měřená v palcích je šířka pixelů rozdělená vodorovným rozlišením. Například obrázek s pixelovou šířkou 216 a horizontálním rozlišením 72 bodů na paleci má fyzickou šířku 3 palce. Podobné poznámky platí pro výšku pixelů a fyzickou výšku.

Tato metoda nakreslí obrázek pomocí fyzické velikosti, takže obrázek bude mít správnou velikost v palcích bez ohledu na rozlišení (tečky na paleci) zobrazovacího zařízení. Předpokládejme například, že obrázek má šířku pixelu 216 a vodorovné rozlišení 72 bodů na paleci. Pokud zavoláte tuto metodu pro vykreslení obrázku na zařízení s rozlišením 96 bodů na paleč, bude šířka vykresleného obrázku v pixelech (216/72)*96 = 288.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, PointF[])

Nakreslí zadaný Image na zadaném místě a se zadaným tvarem a velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, cli::array <System::Drawing::PointF> ^ destPoints);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.PointF[] destPoints);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.PointF[] -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destPoints As PointF())

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destPoints
PointF[]

Pole tří PointF struktur, které definují paralelogram.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří body, které definují paralelogram, do kterého chcete nakreslit obrázek.

 • Nakreslí obrázek na obrazovku.

Pozice rovnoběžogramu vyhledá obrázek na obrazovce a velikost původního obrázku a velikost a tvar rovnoběžogramu určují měřítko a ztvarování nakresleného obrázku.

private:
  void DrawImageParaF( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create parallelogram for drawing image.
   PointF ulCorner = PointF(100.0F,100.0F);
   PointF urCorner = PointF(550.0F,100.0F);
   PointF llCorner = PointF(150.0F,250.0F);
   array<PointF>^ destPara = {ulCorner,urCorner,llCorner};

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara );
  }
private void DrawImageParaF(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create parallelogram for drawing image.
  PointF ulCorner = new PointF(100.0F, 100.0F);
  PointF urCorner = new PointF(550.0F, 100.0F);
  PointF llCorner = new PointF(150.0F, 250.0F);
  PointF[] destPara = {ulCorner, urCorner, llCorner};
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara);
}
Private Sub DrawImageParaF(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create parallelogram for drawing image.
  Dim ulCorner As New PointF(100.0F, 100.0F)
  Dim urCorner As New PointF(550.0F, 100.0F)
  Dim llCorner As New PointF(150.0F, 250.0F)
  Dim destPara As PointF() = {ulCorner, urCorner, llCorner}

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara)
End Sub

Poznámky

Parametr destPoints určuje tři body paralelogramu. PointF Tři struktury představují levý horní, pravý horní a levý dolní roh paralelogramu. Čtvrtý bod je extrapolován z prvních tří, aby vytvořil rovnoběžník.

Obrázek reprezentovaný objektem image je škálován a kopírovaný tak, aby odpovídal tvaru paralelogramu určenému parametrem destPoints .

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Rectangle)

Nakreslí zadaný Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, System::Drawing::Rectangle rect);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle rect);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Rectangle -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, rect As Rectangle)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

rect
Rectangle

Rectangle , která určuje umístění a velikost nakresleného obrázku.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří obdélník, do kterého chcete nakreslit obrázek.

 • Nakreslí obrázek na obrazovku.

Pozice obdélníku umístí obrázek na obrazovku a velikost původního obrázku a velikost obdélníku určuje měřítko nakresleného obrázku.

private:
  void DrawImageRect( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create rectangle for displaying image.
   Rectangle destRect = Rectangle(100,100,450,150);

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect );
  }
private void DrawImageRect(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create rectangle for displaying image.
  Rectangle destRect = new Rectangle(100, 100, 450, 150);
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect);
}
Private Sub DrawImageRect(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create rectangle for displaying image.
  Dim destRect As New Rectangle(100, 100, 450, 150)

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect)
End Sub

Poznámky

Obrázek reprezentovaný objektem image je škálován na rozměry obdélníku rect .

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, RectangleF)

Nakreslí zadaný Image v zadaném umístění a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, System::Drawing::RectangleF rect);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.RectangleF rect);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.RectangleF -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, rect As RectangleF)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

rect
RectangleF

RectangleF , která určuje umístění a velikost nakresleného obrázku.

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří obdélník, do kterého chcete nakreslit obrázek.

 • Nakreslí obrázek na obrazovku.

Pozice obdélníku umístí obrázek na obrazovku a původní velikost obrázku a velikost obdélníku určuje měřítko nakresleného obrázku.

public:
  void DrawImageRectF( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create rectangle for displaying image.
   RectangleF rect = RectangleF(100.0F,100.0F,450.0F,150.0F);

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, rect );
  }
public void DrawImageRectF(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create rectangle for displaying image.
  RectangleF rect = new RectangleF(100.0F, 100.0F, 450.0F, 150.0F);
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, rect);
}
Public Sub DrawImageRectF(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create rectangle for displaying image.
  Dim rect As New RectangleF(100.0F, 100.0F, 450.0F, 150.0F)

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, rect)
End Sub

Poznámky

Obrázek reprezentovaný objektem image je škálován na rozměry obdélníku rect .

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Int32, Int32)

Nakreslí zadaný obrázek pomocí původní fyzické velikosti v umístění určeném dvojicí souřadnic.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, int x, int y);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, int x, int y);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * int * int -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, x As Integer, y As Integer)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

x
Int32

Souřadnice x levého horního rohu nakresleného obrázku

y
Int32

Souřadnice y levého horního rohu nakresleného obrázku

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je navržený pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce ukázkové SampImag.jpg ve složce v příkladu.

 • Vytvoří souřadnice bodu, ve kterém chcete nakreslit levý horní roh obrázku.

 • Nakreslí obrázek bez měřítka.

public:
  void DrawImage2Int( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create coordinates for upper-left corner of image.
   int x = 100;
   int y = 100;

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, x, y );
  }
public void DrawImage2Int(PaintEventArgs e)
{
        
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
        
  // Create coordinates for upper-left corner of image.
  int x = 100;
  int y = 100;
        
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, x, y);
}
Public Sub DrawImage2Int(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create coordinates for upper-left corner of image.
  Dim x As Integer = 100
  Dim y As Integer = 100

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, x, y)
End Sub

Poznámky

V objektu Image je uložena hodnota šířky pixelů a hodnota pro vodorovné rozlišení (body na paleci). Fyzická šířka obrázku měřená v palcích je šířka pixelů rozdělená vodorovným rozlišením. Například obrázek s pixelovou šířkou 216 a horizontálním rozlišením 72 bodů na paleci má fyzickou šířku 3 palce. Podobné poznámky platí pro výšku pixelů a fyzickou výšku.

Metoda DrawImage nakreslí obrázek pomocí fyzické velikosti, takže bude mít správnou velikost v palcích bez ohledu na rozlišení (tečky na paleci) zobrazovacího zařízení. Předpokládejme například, že obrázek má šířku pixelu 216 a vodorovné rozlišení 72 bodů na paleci. Pokud zavoláte DrawImage , abyste nakreslili tento obrázek na zařízení s rozlišením 96 bodů na palecí, šířka vykresleného obrázku bude (216/72)*96 = 288.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Int32, Int32, Rectangle, GraphicsUnit)

Nakreslí část obrázku na zadané místo.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, int x, int y, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, int x, int y, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * int * int * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, x As Integer, y As Integer, srcRect As Rectangle, srcUnit As GraphicsUnit)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

x
Int32

Souřadnice x levého horního rohu nakresleného obrázku

y
Int32

Souřadnice y levého horního rohu nakresleného obrázku

srcRect
Rectangle

Rectangle určuje část objektu image , která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky používané parametrem srcRect .

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je určen pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce příkladu.

 • Vytvoří souřadnice, na které chcete nakreslit levý horní roh obrázku.

 • Vytvoří zdrojový obdélník, ze kterého se má extrahovat část obrázku.

 • Nastaví měrnou jednotku zdrojového obdélníku na pixely.

 • Nakreslí obrázek na obrazovku.

Velikost zdrojového obdélníku určuje, jaká část původního obrázku bez měřítka se nakreslí na obrazovku.

public:
  void DrawImage2IntRect( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create coordinates for upper-left corner of image.
   int x = 100;
   int y = 100;

   // Create rectangle for source image.
   Rectangle srcRect = Rectangle(50,50,150,150);
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, x, y, srcRect, units );
  }
public void DrawImage2IntRect(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create coordinates for upper-left corner of image.
  int x = 100;
  int y = 100;
       
  // Create rectangle for source image.
  Rectangle srcRect = new Rectangle(50, 50, 150, 150);
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, x, y, srcRect, units);
}
Public Sub DrawImage2IntRect(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create coordinates for upper-left corner of image.
  Dim x As Integer = 100
  Dim y As Integer = 100

  ' Create rectangle for source image.
  Dim srcRect As New Rectangle(50, 50, 150, 150)
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, x, y, srcRect, units)
End Sub

Poznámky

Ukládá Image hodnotu pro šířku pixelů a hodnotu pro vodorovné rozlišení (body na paleč). Fyzická šířka obrázku měřená v palcích je šířka pixelů dělená vodorovným rozlišením. Například obrázek s pixelovou šířkou 360 a vodorovným rozlišením 72 bodů na paleček má fyzickou šířku 5 palců. Podobné poznámky platí pro výšku pixelů a fyzickou výšku.

Tato metoda nakreslí část obrázku pomocí fyzické velikosti, takže část obrázku bude mít správnou velikost v palcích bez ohledu na rozlišení (tečky na paleci) zobrazovacího zařízení. Předpokládejme například, že část obrázku má šířku pixelů 216 a vodorovné rozlišení 72 bodů na palecí. Pokud zavoláte tuto metodu pro vykreslení této části obrázku na zařízení s rozlišením 96 bodů na paleč, bude šířka vykreslené části obrázku v pixelech (216/72)*96 = 288.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit)

Vykreslí zadanou část zadaného Image místa a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, cli::array <System::Drawing::Point> ^ destPoints, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Point[] * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destPoints As Point(), srcRect As Rectangle, srcUnit As GraphicsUnit)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destPoints
Point[]

Pole tří Point struktur, které definují paralelogram.

srcRect
Rectangle

Rectangle určuje část objektu image , která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky používané parametrem srcRect .

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je určen pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce příkladu.

 • Vytvoří body, které definují paralelogram, ve kterém se má obrázek nakreslit.

 • Vytvoří obdélník pro výběr části obrázku, která se má nakreslit.

 • Nastaví kreslicí jednotku grafiky na pixel.

 • Nakreslí obrázek na obrazovku.

Pozice paralelogramu vyhledá obrázek na obrazovce a velikost obdélníku a velikost a tvar paralelogramu určují měřítko a smyk nakresleného obrázku.

private:
  void DrawImageParaRect( PaintEventArgs^ e )
  {

   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create parallelogram for drawing image.
   Point ulCorner = Point(100,100);
   Point urCorner = Point(325,100);
   Point llCorner = Point(150,250);
   array<Point>^ destPara = {ulCorner,urCorner,llCorner};

   // Create rectangle for source image.
   Rectangle srcRect = Rectangle(50,50,150,150);
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara, srcRect, units );
  }
private void DrawImageParaRect(PaintEventArgs e)
{
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create parallelogram for drawing image.
  Point ulCorner = new Point(100, 100);
  Point urCorner = new Point(325, 100);
  Point llCorner = new Point(150, 250);
  Point[] destPara = {ulCorner, urCorner, llCorner};
       
  // Create rectangle for source image.
  Rectangle srcRect = new Rectangle(50, 50, 150, 150);
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara, srcRect, units);
}
Private Sub DrawImageParaRect(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create parallelogram for drawing image.
  Dim ulCorner As New Point(100, 100)
  Dim urCorner As New Point(325, 100)
  Dim llCorner As New Point(150, 250)
  Dim destPara As Point() = {ulCorner, urCorner, llCorner}

  ' Create rectangle for source image.
  Dim srcRect As New Rectangle(50, 50, 150, 150)
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara, srcRect, units)
End Sub

Poznámky

Parametr destPoints určuje tři body paralelogramu. Tři Point struktury představují levý horní, pravý horní a levý dolní roh paralelogramu. Čtvrtý bod je extrapolován z prvních tří, aby vytvořil paralelogram.

Parametr srcRect určuje obdélníkovou část objektu, který image se má nakreslit. Tato část je škálována a smykována tak, aby se vešla do paralelogramu určeného parametrem destPoints .

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Single, Single)

Vykreslí zadaný Imageobjekt pomocí původní fyzické velikosti v zadaném umístění.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, float x, float y);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, float x, float y);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * single * single -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, x As Single, y As Single)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

x
Single

Souřadnice x levého horního rohu nakresleného obrázku

y
Single

Souřadnice y levého horního rohu nakresleného obrázku

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je určen pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce příkladu.

 • Vytvoří souřadnice bodu, do kterého chcete nakreslit levý horní roh obrázku.

 • Nakreslí obrázek bez měřítka na obrazovku.

public:
  void DrawImage2Float( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create coordinates for upper-left corner of image.
   float x = 100.0F;
   float y = 100.0F;

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, x, y );
  }
public void DrawImage2Float(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create coordinates for upper-left corner of image.
  float x = 100.0F;
  float y = 100.0F;
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, x, y);
}
Public Sub DrawImage2Float(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create coordinates for upper-left corner of image.
  Dim x As Single = 100.0F
  Dim y As Single = 100.0F

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, x, y)
End Sub

Poznámky

Ukládá Image hodnotu pro šířku pixelů a hodnotu pro vodorovné rozlišení (body na paleč). Fyzická šířka obrázku měřená v palcích je šířka pixelů dělená vodorovným rozlišením. Například obrázek s pixelovou šířkou 216 a vodorovným rozlišením 72 bodů na paleček má fyzickou šířku 3 palce. Podobné poznámky platí pro výšku pixelů a fyzickou výšku.

Tato metoda nakreslí obrázek pomocí fyzické velikosti, takže obrázek bude mít správnou velikost v palcích bez ohledu na rozlišení (tečky na paleci) zobrazovacího zařízení. Předpokládejme například, že obrázek má šířku pixelů 216 a vodorovné rozlišení 72 bodů na paleci. Pokud zavoláte tuto metodu pro vykreslení obrázku na zařízení s rozlišením 96 bodů na palecí, šířka vykresleného obrázku bude (216/72)*96 = 288.

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, PointF[], RectangleF, GraphicsUnit)

Vykreslí zadanou část zadaného Image místa a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, cli::array <System::Drawing::PointF> ^ destPoints, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.PointF[] destPoints, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.PointF[] * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destPoints As PointF(), srcRect As RectangleF, srcUnit As GraphicsUnit)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destPoints
PointF[]

Pole tří PointF struktur, které definují paralelogram.

srcRect
RectangleF

RectangleF určuje část objektu image , která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky používané parametrem srcRect .

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je určen pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce příkladu.

 • Vytvoří body, které definují cílový paralelogram, ve kterém se má obrázek nakreslit.

 • Vytvoří zdrojový obdélník, ze kterého se má extrahovat část obrázku.

 • Nastaví měrnou jednotku zdrojového obdélníku na pixely.

 • Nakreslí obrázek na obrazovku.

Umístění cílového paralelogramu vyhledá obrázek na obrazovce, velikost zdrojového obdélníku a velikost a tvar cílového paralelogramu určuje měřítko a smyk nakresleného obrázku a velikost obdélníku určuje, jaká část původního obrázku je nakreslena na obrazovku.

private:
  void DrawImageParaFRectF( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create parallelogram for drawing image.
   PointF ulCorner = PointF(100.0F,100.0F);
   PointF urCorner = PointF(550.0F,100.0F);
   PointF llCorner = PointF(150.0F,250.0F);
   array<PointF>^ destPara = {ulCorner,urCorner,llCorner};

   // Create rectangle for source image.
   RectangleF srcRect = RectangleF(50.0F,50.0F,150.0F,150.0F);
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara, srcRect, units );
  }
private void DrawImageParaFRectF(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create parallelogram for drawing image.
  PointF ulCorner = new PointF(100.0F, 100.0F);
  PointF urCorner = new PointF(550.0F, 100.0F);
  PointF llCorner = new PointF(150.0F, 250.0F);
  PointF[] destPara = {ulCorner, urCorner, llCorner};
       
  // Create rectangle for source image.
  RectangleF srcRect = new RectangleF(50.0F, 50.0F, 150.0F, 150.0F);
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara, srcRect, units);
}
Private Sub DrawImageParaFRectF(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create parallelogram for drawing image.
  Dim ulCorner As New PointF(100.0F, 100.0F)
  Dim urCorner As New PointF(550.0F, 100.0F)
  Dim llCorner As New PointF(150.0F, 250.0F)
  Dim destPara As PointF() = {ulCorner, urCorner, llCorner}

  ' Create rectangle for source image.
  Dim srcRect As New RectangleF(50.0F, 50.0F, 150.0F, 150.0F)
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara, srcRect, units)
End Sub

Poznámky

Parametr destPoints určuje tři body paralelogramu. Tři PointF struktury představují levý horní, pravý horní a levý dolní roh paralelogramu. Čtvrtý bod je extrapolován z prvních tří, aby vytvořil paralelogram.

Parametr srcRect určuje obdélníkovou část objektu, který image se má nakreslit. Tato část je škálována a smykována tak, aby se vešla do paralelogramu určeného parametrem destPoints .

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Rectangle, Rectangle, GraphicsUnit)

Vykreslí zadanou část zadaného Image místa a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, System::Drawing::Rectangle destRect, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Rectangle destRect, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destRect As Rectangle, srcRect As Rectangle, srcUnit As GraphicsUnit)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destRect
Rectangle

Rectangle určuje umístění a velikost nakresleného obrázku. Velikost obrázku se přizpůsobí obdélníku.

srcRect
Rectangle

Rectangle určuje část objektu image , která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky používané parametrem srcRect .

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je určen pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce příkladu.

 • Vytvoří cílový obdélník, do kterého chcete obrázek nakreslit.

 • Vytvoří zdrojový obdélník, ze kterého se má extrahovat část obrázku.

 • Nastaví měrnou jednotku zdrojového obdélníku na pixely.

 • Nakreslí obrázek na obrazovku.

Umístění cílového obdélníku vyhledá obrázek na obrazovce, velikost zdrojového a cílového obdélníku určuje měřítko nakresleného obrázku a velikost zdrojového obdélníku určuje, jaká část původního obrázku je nakreslena na obrazovku.

private:
  void DrawImageRectRect( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create rectangle for displaying image.
   Rectangle destRect = Rectangle(100,100,450,150);

   // Create rectangle for source image.
   Rectangle srcRect = Rectangle(50,50,150,150);
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect, srcRect, units );
  }
private void DrawImageRectRect(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create rectangle for displaying image.
  Rectangle destRect = new Rectangle(100, 100, 450, 150);
       
  // Create rectangle for source image.
  Rectangle srcRect = new Rectangle(50, 50, 150, 150);
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect, srcRect, units);
}
Private Sub DrawImageRectRect(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create rectangle for displaying image.
  Dim destRect As New Rectangle(100, 100, 450, 150)

  ' Create rectangle for source image.
  Dim srcRect As New Rectangle(50, 50, 150, 150)
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect, srcRect, units)
End Sub

Poznámky

Parametr srcRect určuje obdélníkovou část objektu, který image se má nakreslit. Velikost této části se přizpůsobí obdélníku určenému parametrem destRect .

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, RectangleF, RectangleF, GraphicsUnit)

Vykreslí zadanou část zadaného Image místa a se zadanou velikostí.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, System::Drawing::RectangleF destRect, System::Drawing::RectangleF srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.RectangleF destRect, System.Drawing.RectangleF srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.RectangleF * System.Drawing.GraphicsUnit -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destRect As RectangleF, srcRect As RectangleF, srcUnit As GraphicsUnit)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destRect
RectangleF

RectangleF určuje umístění a velikost nakresleného obrázku. Velikost obrázku se přizpůsobí obdélníku.

srcRect
RectangleF

RectangleF určuje část objektu image , která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky používané parametrem srcRect .

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je určen pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce příkladu.

 • Vytvoří cílový obdélník, do kterého chcete obrázek nakreslit.

 • Vytvoří zdrojový obdélník, ze kterého se má extrahovat část obrázku.

 • Nastaví měrnou jednotku zdrojového obdélníku na pixely.

 • Nakreslí obrázek na obrazovku.

Umístění cílového obdélníku vyhledá obrázek na obrazovce, velikost zdrojového a cílového obdélníku určuje měřítko nakresleného obrázku a velikost zdrojového obdélníku určuje, jaká část původního obrázku je nakreslena na obrazovku.

public:
  void DrawImageRectFRectF( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create rectangle for displaying image.
   RectangleF destRect = RectangleF(100.0F,100.0F,450.0F,150.0F);

   // Create rectangle for source image.
   RectangleF srcRect = RectangleF(50.0F,50.0F,150.0F,150.0F);
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destRect, srcRect, units );
  }
public void DrawImageRectFRectF(PaintEventArgs e)
{
       
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create rectangle for displaying image.
  RectangleF destRect = new RectangleF(100.0F, 100.0F, 450.0F, 150.0F);
       
  // Create rectangle for source image.
  RectangleF srcRect = new RectangleF(50.0F, 50.0F, 150.0F, 150.0F);
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect, srcRect, units);
}
Public Sub DrawImageRectFRectF(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create rectangle for displaying image.
  Dim destRect As New RectangleF(100.0F, 100.0F, 450.0F, 150.0F)

  ' Create rectangle for source image.
  Dim srcRect As New RectangleF(50.0F, 50.0F, 150.0F, 150.0F)
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destRect, srcRect, units)
End Sub

Poznámky

Parametr srcRect určuje obdélníkovou část objektu, který image se má nakreslit. Velikost této části se přizpůsobí obdélníku určenému parametrem destRect .

Viz také

Platí pro

DrawImage(Image, Point[], Rectangle, GraphicsUnit, ImageAttributes)

Vykreslí zadanou část zadaného Image místa.

public:
 void DrawImage(System::Drawing::Image ^ image, cli::array <System::Drawing::Point> ^ destPoints, System::Drawing::Rectangle srcRect, System::Drawing::GraphicsUnit srcUnit, System::Drawing::Imaging::ImageAttributes ^ imageAttr);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes imageAttr);
public void DrawImage (System.Drawing.Image image, System.Drawing.Point[] destPoints, System.Drawing.Rectangle srcRect, System.Drawing.GraphicsUnit srcUnit, System.Drawing.Imaging.ImageAttributes? imageAttr);
member this.DrawImage : System.Drawing.Image * System.Drawing.Point[] * System.Drawing.Rectangle * System.Drawing.GraphicsUnit * System.Drawing.Imaging.ImageAttributes -> unit
Public Sub DrawImage (image As Image, destPoints As Point(), srcRect As Rectangle, srcUnit As GraphicsUnit, imageAttr As ImageAttributes)

Parametry

image
Image

Image a kreslit.

destPoints
Point[]

Pole tří Point struktur, které definují paralelogram.

srcRect
Rectangle

Rectangle určuje část objektu image , která se má nakreslit.

srcUnit
GraphicsUnit

Člen výčtu GraphicsUnit , který určuje měrné jednotky používané parametrem srcRect .

imageAttr
ImageAttributes

ImageAttributes určuje přebarvení a informace o gama objektu image .

Výjimky

image je null.

Příklady

Následující příklad kódu je určen pro použití s model Windows Forms a vyžaduje PaintEventArgse, což je parametr obslužné rutiny Paint události. Kód provede následující akce:

 • Vytvoří obrázek ze souboru JPEG SampImag.jpg ve složce příkladu.

 • Vytvoří body, které definují paralelogram, ve kterém se má obrázek nakreslit.

 • Vytvoří obdélník pro výběr části obrázku, která se má nakreslit.

 • Nastaví kreslicí jednotku grafiky na pixel.

 • Nakreslí původní obrázek na obrazovku.

 • Vytvoří další paralelogram, ve kterém chcete nakreslit upravený obrázek.

 • Vytvoří a nastaví atributy upraveného obrázku tak, aby měly větší než obvyklou hodnotu gama.

 • Nakreslí upravený obrázek na obrazovku.

V případě původního, neupraveného paralelogramu pozice vyhledá obrázek na obrazovce a velikost obdélníku a velikost a tvar paralelogramu určuje měřítko a smyk nakresleného obrázku.

private:
  void DrawImageParaRectAttrib( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create image.
   Image^ newImage = Image::FromFile( "SampImag.jpg" );

   // Create parallelogram for drawing image.
   Point ulCorner1 = Point(100,100);
   Point urCorner1 = Point(325,100);
   Point llCorner1 = Point(150,250);
   array<Point>^ destPara1 = {ulCorner1,urCorner1,llCorner1};

   // Create rectangle for source image.
   Rectangle srcRect = Rectangle(50,50,150,150);
   GraphicsUnit units = GraphicsUnit::Pixel;

   // Draw original image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara1, srcRect, units );

   // Create parallelogram for drawing adjusted image.
   Point ulCorner2 = Point(325,100);
   Point urCorner2 = Point(550,100);
   Point llCorner2 = Point(375,250);
   array<Point>^ destPara2 = {ulCorner2,urCorner2,llCorner2};

   // Create image attributes and set large gamma.
   ImageAttributes^ imageAttr = gcnew ImageAttributes;
   imageAttr->SetGamma( 4.0F );

   // Draw adjusted image to screen.
   e->Graphics->DrawImage( newImage, destPara2, srcRect, units, imageAttr );
  }
private void DrawImageParaRectAttrib(PaintEventArgs e)
{
  // Create image.
  Image newImage = Image.FromFile("SampImag.jpg");
       
  // Create parallelogram for drawing image.
  Point ulCorner1 = new Point(100, 100);
  Point urCorner1 = new Point(325, 100);
  Point llCorner1 = new Point(150, 250);
  Point[] destPara1 = {ulCorner1, urCorner1, llCorner1};
       
  // Create rectangle for source image.
  Rectangle srcRect = new Rectangle(50, 50, 150, 150);
  GraphicsUnit units = GraphicsUnit.Pixel;
       
  // Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara1, srcRect, units);
       
  // Create parallelogram for drawing adjusted image.
  Point ulCorner2 = new Point(325, 100);
  Point urCorner2 = new Point(550, 100);
  Point llCorner2 = new Point(375, 250);
  Point[] destPara2 = {ulCorner2, urCorner2, llCorner2};
       
  // Create image attributes and set large gamma.
  ImageAttributes imageAttr = new ImageAttributes();
  imageAttr.SetGamma(4.0F);
       
  // Draw adjusted image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara2, srcRect, units, imageAttr);
}
Private Sub DrawImageParaRectAttrib(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create image.
  Dim newImage As Image = Image.FromFile("SampImag.jpg")

  ' Create parallelogram for drawing image.
  Dim ulCorner1 As New Point(100, 100)
  Dim urCorner1 As New Point(325, 100)
  Dim llCorner1 As New Point(150, 250)
  Dim destPara1 As Point() = {ulCorner1, urCorner1, llCorner1}

  ' Create rectangle for source image.
  Dim srcRect As New Rectangle(50, 50, 150, 150)
  Dim units As GraphicsUnit = GraphicsUnit.Pixel

  ' Draw original image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara1, srcRect, units)

  ' Create parallelogram for drawing adjusted image.
  Dim ulCorner2 As New Point(325, 100)
  Dim urCorner2 As New Point(550, 100)
  Dim llCorner2 As New Point(375, 250)
  Dim destPara2 As Point() = {ulCorner2, urCorner2, llCorner2}

  ' Create image attributes and set large gamma.
  Dim imageAttr As New ImageAttributes
  imageAttr.SetGamma(4.0F)

  ' Draw adjusted image to screen.
  e.Graphics.DrawImage(newImage, destPara2, srcRect, units, _
  imageAttr)
End Sub

Poznámky

Parametr destPoints určuje tři body paralelogramu. Tři Point struktury představují levý horní, pravý horní a levý dolní roh paralelogramu. Čtvrtý bod je extrapolován z prvních tří, aby vytvořil paralelogram.

Parametr srcRect určuje obdélníkovou část objektu, kterýimage se má nakreslit. Tato část je škálována a smykována tak, aby se vešla do paralelogramu určeného parametrem destPoints .

Viz také

Platí pro