Environment.UserDomainName Vlastnost

Definice

Získá název síťové domény přidružené k aktuálnímu uživateli.

public:
 static property System::String ^ UserDomainName { System::String ^ get(); };
public static string UserDomainName { get; }
member this.UserDomainName : string
Public Shared ReadOnly Property UserDomainName As String

Hodnota vlastnosti

String

Název domény sítě přidružený aktuálnímu uživateli.

Výjimky

Operační systém nepodporuje načtení názvu síťové domény.

Název síťové domény nelze načíst.

Poznámky

Přihlašovací údaje k účtu domény pro uživatele jsou formátovány jako název domény uživatele, znak '\' a uživatelské jméno. UserDomainName Vlastnost slouží k získání názvu domény uživatele bez uživatelského jména a UserName vlastnosti k získání uživatelského jména bez názvu domény. Pokud je například název domény a uživatelské jméno uživatele CORPORATENETWORK\john, UserDomainName vrátí vlastnost "CORPORATENETWORK".

Vlastnost UserDomainName se nejprve pokusí získat komponentu názvu domény názvu účtu Windows pro aktuálního uživatele. Pokud se tento pokus nezdaří, tato vlastnost se pokusí získat název domény přidružený k uživatelskému jménu poskytnutému UserName vlastností. Pokud se tento pokus nezdaří, protože hostitelský počítač není připojený k doméně, vrátí se název hostitelského počítače.

Platí pro

Viz také