IAppDomainSetup.ShadowCopyFiles Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví řetězec, který určuje, jestli je stínové kopírování zapnuté nebo vypnuté.

public:
 property System::String ^ ShadowCopyFiles { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ShadowCopyFiles { get; set; }
member this.ShadowCopyFiles : string with get, set
Public Property ShadowCopyFiles As String

Hodnota vlastnosti

String

StringObjekt obsahující hodnotu "true", která označuje, že je zapnuté stínové kopírování, nebo hodnotu false, která označuje, že stínové kopírování je vypnuté.

Poznámky

Tuto vlastnost nelze po dokončení první AppDomain vazby změnit.

Platí pro