ClaimsPrincipalPermissionAttribute.Operation Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví operaci, pro kterou má být aktuální objekt zabezpečení autorizovaný pro zadaný prostředek.

public:
 property System::String ^ Operation { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Operation { get; set; }
member this.Operation : string with get, set
Public Property Operation As String

Hodnota vlastnosti

String

Akce, pro kterou má být aktuální objekt zabezpečení autorizovaný.

Poznámky

Operace je akce, pro kterou by měl být aktuální objekt zabezpečení autorizovaný pro zadaný prostředek. Vlastnost musíte nastavit Operation v ClaimsPrincipalPermissionAttribute deklaraci nebo dojde k výjimce CreatePermission při volání metody k vytvoření oprávnění.

Platí pro