PipeWriter.AsStream(Boolean) Metoda

Definice

Stream Vrátí reprezentaci PipeWriter.

public virtual System.IO.Stream AsStream (bool leaveOpen = false);
abstract member AsStream : bool -> System.IO.Stream
override this.AsStream : bool -> System.IO.Stream
Public Overridable Function AsStream (Optional leaveOpen As Boolean = false) As Stream

Parametry

leaveOpen
Boolean

Volitelný příznak, který označuje, jestli se vrácené Stream listy PipeReader otevřou (true) nebo dokončí PipeReader (false).

Návraty

Stream

Datový proud, který představuje PipeWriter.

Platí pro