PipeWriter.WriteAsync(ReadOnlyMemory<Byte>, CancellationToken) Metoda

Definice

Zapíše zadaný rozsah paměti bajtů do kanálu a zpřístupní data pro PipeReader.

public virtual System.Threading.Tasks.ValueTask<System.IO.Pipelines.FlushResult> WriteAsync (ReadOnlyMemory<byte> source, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member WriteAsync : ReadOnlyMemory<byte> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.ValueTask<System.IO.Pipelines.FlushResult>
override this.WriteAsync : ReadOnlyMemory<byte> * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.ValueTask<System.IO.Pipelines.FlushResult>
Public Overridable Function WriteAsync (source As ReadOnlyMemory(Of Byte), Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As ValueTask(Of FlushResult)

Parametry

source
ReadOnlyMemory<Byte>

Oblast bajtové paměti jen pro čtení, která se má zapisovat.

cancellationToken
CancellationToken

Token, který se má monitorovat pro žádosti o zrušení. Výchozí hodnota je None.

Návraty

ValueTask<FlushResult>

Úloha, která představuje asynchronní operaci zápisu a zabalí asynchronní operaci vyprázdnění.

Platí pro