EnumerableExecutor Třída

Definice

Představuje strom výrazů a poskytuje funkce pro spuštění stromu výrazů po jeho přepsání.

public ref class EnumerableExecutor abstract
public abstract class EnumerableExecutor
type EnumerableExecutor = class
Public MustInherit Class EnumerableExecutor
Dědičnost
EnumerableExecutor
Odvozené

Konstruktory

EnumerableExecutor()

Inicializuje novou instanci EnumerableExecutor třídy.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí hashovací funkce.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá aktuální Type instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Platí pro