ObsoleteAttribute Třída

Definice

Označí prvky programu, které se už nepoužívají. Tuto třídu nelze dědit.

public ref class ObsoleteAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Interface | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)]
public sealed class ObsoleteAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Interface | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)]
[System.Serializable]
public sealed class ObsoleteAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Interface | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public sealed class ObsoleteAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Interface | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)>]
type ObsoleteAttribute = class
  inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Interface | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)>]
[<System.Serializable>]
type ObsoleteAttribute = class
  inherit Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Delegate | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Interface | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.Struct, Inherited=false)>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ObsoleteAttribute = class
  inherit Attribute
Public NotInheritable Class ObsoleteAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
ObsoleteAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad definuje třídu, která obsahuje vlastnost a metodu, která jsou označena atributem ObsoleteAttribute . Přístup k hodnotě OldProperty vlastnosti v kódu generuje upozornění kompilátoru, ale volání CallOldMethod metody generuje chybu kompilátoru. Příklad také ukazuje výstup, který se zobrazí při pokusu o kompilaci zdrojového kódu.

using System;
using System.Reflection;

public class Example
{
  // Mark OldProperty As Obsolete.
  [ObsoleteAttribute("This property is obsolete. Use NewProperty instead.", false)]
  public static string OldProperty
  { get { return "The old property value."; } }

  public static string NewProperty
  { get { return "The new property value."; } }

  // Mark CallOldMethod As Obsolete.
  [ObsoleteAttribute("This method is obsolete. Call CallNewMethod instead.", true)]
  public static string CallOldMethod()
  {
   return "You have called CallOldMethod.";
  }

  public static string CallNewMethod()
  {
   return "You have called CallNewMethod.";
  }

  public static void Main()
  {
   Console.WriteLine(OldProperty);
   Console.WriteLine();
   Console.WriteLine(CallOldMethod());
  }
}
// The attempt to compile this example produces output like the following output:
//  Example.cs(31,25): error CS0619: 'Example.CallOldMethod()' is obsolete:
//      'This method is obsolete. Call CallNewMethod instead.'
//  Example.cs(29,25): warning CS0618: 'Example.OldProperty' is obsolete:
//      'This property is obsolete. Use NewProperty instead.'
open System

// Mark oldValue As Obsolete.
[<ObsoleteAttribute("This value is obsolete. Use newValue instead.", false)>]
let oldValue =
  "The old property value."

let newValue =
  "The new property value."

// Mark callOldFunction As Obsolete.
[<ObsoleteAttribute("This function is obsolete. Call callNewFunction instead.", true)>]
let callOldFunction () =
  "You have called CallOldMethod."

let callNewFunction () =
  "You have called CallNewMethod."

printfn $"{oldValue}"
printfn ""
printfn $"{callOldFunction ()}"
// The attempt to compile this example produces output like the following output:
//  Example.fs(23,12): error FS0101: This construct is deprecated. This function is obsolete. Call callNewFunction instead.
//  Example.fs(21,12): warning FS0044: This construct is deprecated. This value is obsolete. Use newValue instead.
Imports System.Reflection

Public Module Example
  ' Mark OldProperty As Obsolete.
  <ObsoleteAttribute("This property is obsolete. Use NewProperty instead.", False)> 
  Public ReadOnly Property OldProperty As String
   Get
     Return "The old property value."
   End Get
  End Property
  
  Public ReadOnly Property NewProperty As String
   Get
     Return "The new property value."
   End Get
  End Property
  
  ' Mark OldMethod As Obsolete.
  <ObsoleteAttribute("This method is obsolete. Call CallNewMethod instead.", True)> 
  Public Function CallOldMethod() As String
   Return "You have called CallOldMethod."
  End Function
   
  Public Function CallNewMethod() As String  
   Return "You have called NewMethod."
  End Function  
  
  Public Sub Main()
   Console.WriteLine(OldProperty)
   Console.WriteLine()
   Console.WriteLine(CallOldMethod())
  End Sub 
End Module
' The attempt to compile this example produces output like the following:
'  Example.vb(30) : warning BC40000: 'Public ReadOnly Property OldProperty As String' is obsolete: 
'           'This property is obsolete. Use NewProperty instead.'.
'  
'     Console.WriteLine(OldProperty)
'              ~~~~~~~~~~~
'  Example.vb(32) : error BC30668: 'Public Function CallOldMethod() As String' is obsolete: 
'           'This method is obsolete. Call CallNewMethod instead.'.
'  
'     Console.WriteLine(CallOldMethod())
'              ~~~~~~~~~~~~~

Poznámky

ObsoleteAttribute platí pro všechny prvky programu kromě sestavení, modulů, parametrů a návratových hodnot. Označení prvku jako zastaralé informuje uživatele, že prvek může být odebrán v budoucí verzi produktu.

Řetězec přiřazený vlastnosti Message se vygeneruje kompilátorem při použití cíle atributu v kódu. V ideálním případě by měl řetězec poskytnout alternativní řešení nebo programovou alternativu.

IsError Vlastnost použijte k označení kompilátoru, zda má použití atributu ObsoleteAttribute způsobit, aby vygeneroval chybu (IsError je true) nebo upozornění (IsError je false).

Další informace o používání atributů najdete v tématu Atributy.

aplikace pro Windows 8.x Store

Když vytvoříte knihovnu metadat Windows (soubor.winmd), ObsoleteAttribute exportuje se jako ObsoleteAttribute atribut i Windows. Atribut Foundation.Metadata.DeprecatedAttribute, pokud se nachází pouze ObsoleteAttribute ve zdrojovém kódu. Transformuje ObsoleteAttribute se na DeprecatedAttribute následující:

 • Pokud jsou oba message argumenty k dispozici, message přiřadí se argumentu DeprecatedAttribute message.error Chybová hodnota true map na DeprecationType.Remove a error hodnota false map na VyřazeníType.Deprecate.

 • message Pokud argument není zadán v ObsoleteAttributesouboru , jeho výchozí hodnota je DeprecatedAttribute"element_name je zastaralá", kde element_name je název cílového prvku programu, na který se atribut použije.

 • error Pokud argument není v argumentu ObsoleteAttribute, je jeho výchozí hodnota v souboru DeprecatedAttribute DeprecationType.Deprecate.

Důležité

Přímo použijete Windows. Atribut Foundation.Metadata.DeprecatedAttribute spravovanému kódu se nedoporučuje, protože k tomuto exportu dochází automaticky.

Konstruktory

ObsoleteAttribute()

Inicializuje novou instanci ObsoleteAttribute třídy s výchozími vlastnostmi.

ObsoleteAttribute(String)

Inicializuje novou instanci ObsoleteAttribute třídy se zadanou alternativní zprávou.

ObsoleteAttribute(String, Boolean)

Inicializuje novou instanci ObsoleteAttribute třídy se zprávou alternativního řešení a logickou hodnotou označující, jestli se zastaralé použití elementu považuje za chybu.

Vlastnosti

DiagnosticId

Získá nebo nastaví ID, které kompilátor použije při vytváření sestav použití rozhraní API.

IsError

Získá hodnotu, která označuje, zda kompilátor bude zacházet s použitím zastaralého program elementu jako chyby.

Message

Získá zprávu alternativního řešení.

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor pro tento Attribute.

(Zděděno od Attribute)
UrlFormat

Získá nebo nastaví adresu URL pro odpovídající dokumentaci. Rozhraní API přijímá formátovací řetězec místo skutečné adresy URL a vytváří obecnou adresu URL, která obsahuje id diagnostiky.

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě určuje, zda hodnota této instance je výchozí hodnotou odvozené třídy.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda se tato instance rovná zadanému objektu.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu objektu, který lze použít k získání informací o typu rozhraní.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také