X509Certificate2Enumerator.Reset Metoda

Definice

Nastaví enumerátor na počáteční pozici, která je před prvním prvkem v objektu X509Certificate2Collection .

public:
 void Reset();
public void Reset ();
member this.Reset : unit -> unit
Public Sub Reset ()

Výjimky

Kolekce byla změněna po vytvoření enumerátoru.

Poznámky

Enumerátor zůstane platný, dokud kolekce zůstane beze změny. Pokud jsou provedeny změny v kolekci, například přidání, úprava nebo odstranění prvků, je výčet nenávratně zneplatněný a další volání MoveNext metody nebo Reset vyvolá InvalidOperationException.

Platí pro