GacIdentityPermission.Copy Metoda

Definice

Vytvoří a vrátí identickou kopii aktuálního oprávnění.

public:
 override System::Security::IPermission ^ Copy();
public override System.Security.IPermission Copy ();
override this.Copy : unit -> System.Security.IPermission
Public Overrides Function Copy () As IPermission

Návraty

IPermission

Kopie aktuálního oprávnění.

Poznámky

Kopie oprávnění představuje stejný přístup k prostředkům jako původní oprávnění.

Platí pro