AllMembershipCondition.Check(Evidence) Metoda

Definice

Určuje, zda zadaný důkaz splňuje podmínku členství.

public:
 virtual bool Check(System::Security::Policy::Evidence ^ evidence);
public bool Check (System.Security.Policy.Evidence evidence);
abstract member Check : System.Security.Policy.Evidence -> bool
override this.Check : System.Security.Policy.Evidence -> bool
Public Function Check (evidence As Evidence) As Boolean

Parametry

evidence
Evidence

Důkaz, proti kterému se má test provést.

Návraty

Boolean

Vždy hodnota true.

Implementuje

Poznámky

Veškerý kód je shoda pro AllMembershipCondition, takže Check vždy vrátí true.

Platí pro

Viz také