StrongName.Name Vlastnost

Definice

Získá jednoduchý název aktuálního StrongName.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Hodnota vlastnosti

String

Jednoduchá část StrongNamenázvu .

Platí pro