Type.ContainsGenericParameters Vlastnost

Definice

Získá hodnotu určující, zda má aktuální objekt parametry typu, které nebyly Type nahrazeny konkrétními typy.

public:
 virtual property bool ContainsGenericParameters { bool get(); };
public virtual bool ContainsGenericParameters { get; }
member this.ContainsGenericParameters : bool
Public Overridable ReadOnly Property ContainsGenericParameters As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true pokud je objekt sám parametrem obecného typu nebo má parametry typu, pro které nebyly zadány konkrétní Type typy, jinak false hodnota .

Příklady

Následující příklad definuje obecnou třídu se dvěma parametry typu a pak definuje druhou obecnou třídu odvozenou z první třídy. Základní třída odvozené třídy má dva argumenty typu: první je a druhá je parametr typu Int32 odvozeného typu. Příklad zobrazí informace o těchto obecných třídách, včetně pozic hlášených GenericParameterPosition vlastností.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;
using namespace System::Collections::Generic;

// Define a base class with two type parameters.
generic< class T,class U >
public ref class Base {};

// Define a derived class. The derived class inherits from a constructed
// class that meets the following criteria:
//  (1) Its generic type definition is Base<T, U>.
//  (2) It specifies int for the first type parameter.
//  (3) For the second type parameter, it uses the same type that is used
//    for the type parameter of the derived class.
// Thus, the derived class is a generic type with one type parameter, but
// its base class is an open constructed type with one type argument and
// one type parameter.
generic<class V>
public ref class Derived : Base<int,V> {};

public ref class Test
{
public:
  static void Main()
  {
    Console::WriteLine( 
      L"\r\n--- Display a generic type and the open constructed");
    Console::WriteLine(L"  type from which it is derived.");
   
    // Create a Type object representing the generic type definition
    // for the Derived type. Note the absence of type arguments.
    //
    Type^ derivedType = Derived::typeid;
    DisplayGenericTypeInfo(derivedType);
   
    // Display its open constructed base type.
    DisplayGenericTypeInfo(derivedType->BaseType);
  }


private:
  static void DisplayGenericTypeInfo(Type^ t)
  {
    Console::WriteLine(L"\r\n{0}", t);
    Console::WriteLine(L"\tIs this a generic type definition? {0}",
      t->IsGenericTypeDefinition);
    Console::WriteLine(L"\tIs it a generic type? {0}", t->IsGenericType);
    Console::WriteLine(L"\tDoes it have unassigned generic parameters? {0}",
      t->ContainsGenericParameters);
    if (t->IsGenericType)
    {
     
      // If this is a generic type, display the type arguments.
      //
      array<Type^>^typeArguments = t->GetGenericArguments();
      Console::WriteLine(L"\tList type arguments ({0}):",
        typeArguments->Length);
      System::Collections::IEnumerator^ myEnum = 
        typeArguments->GetEnumerator();
      while (myEnum->MoveNext())
      {
        Type^ tParam = safe_cast<Type^>(myEnum->Current);
      
        // IsGenericParameter is true only for generic type
        // parameters.
        //
        if (tParam->IsGenericParameter)
        {
          Console::WriteLine( 
            L"\t\t{0} (unassigned - parameter position {1})", 
            tParam, tParam->GenericParameterPosition);
        }
        else
        {
          Console::WriteLine(L"\t\t{0}", tParam);
        }
      }
    }
  }
};

int main()
{
  Test::Main();
}

/* This example produces the following output:

--- Display a generic type and the open constructed
  type from which it is derived.

Derived`1[V]
    Is this a generic type definition? True
    Is it a generic type? True
    Does it have unassigned generic parameters? True
    List type arguments (1):
        V (unassigned - parameter position 0)

Base`2[System.Int32,V]
    Is this a generic type definition? False
    Is it a generic type? True
    Does it have unassigned generic parameters? True
    List type arguments (2):
        System.Int32
        V (unassigned - parameter position 0)
 */
using System;
using System.Reflection;
using System.Collections.Generic;

// Define a base class with two type parameters.
public class Base<T, U> { }

// Define a derived class. The derived class inherits from a constructed
// class that meets the following criteria:
//  (1) Its generic type definition is Base<T, U>.
//  (2) It specifies int for the first type parameter.
//  (3) For the second type parameter, it uses the same type that is used
//    for the type parameter of the derived class.
// Thus, the derived class is a generic type with one type parameter, but
// its base class is an open constructed type with one type argument and
// one type parameter.
public class Derived<V> : Base<int, V> { }

public class Test
{
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine(
      "\r\n--- Display a generic type and the open constructed");
    Console.WriteLine("  type from which it is derived.");

    // Create a Type object representing the generic type definition 
    // for the Derived type, by omitting the type argument. (For
    // types with multiple type parameters, supply the commas but
    // omit the type arguments.) 
    //
    Type derivedType = typeof(Derived<>);
    DisplayGenericTypeInfo(derivedType);

    // Display its open constructed base type.
    DisplayGenericTypeInfo(derivedType.BaseType);
  }

  private static void DisplayGenericTypeInfo(Type t)
  {
    Console.WriteLine("\r\n{0}", t);

    Console.WriteLine("\tIs this a generic type definition? {0}", 
      t.IsGenericTypeDefinition);

    Console.WriteLine("\tIs it a generic type? {0}", 
      t.IsGenericType);

    Console.WriteLine("\tDoes it have unassigned generic parameters? {0}", 
      t.ContainsGenericParameters);

    if (t.IsGenericType)
    {
      // If this is a generic type, display the type arguments.
      //
      Type[] typeArguments = t.GetGenericArguments();

      Console.WriteLine("\tList type arguments ({0}):", 
        typeArguments.Length);

      foreach (Type tParam in typeArguments)
      {
        // IsGenericParameter is true only for generic type
        // parameters.
        //
        if (tParam.IsGenericParameter)
        {
          Console.WriteLine(
            "\t\t{0} (unassigned - parameter position {1})",
            tParam,
            tParam.GenericParameterPosition);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("\t\t{0}", tParam);
        }
      }
    }
  }
}

/* This example produces the following output:

--- Display a generic type and the open constructed
  type from which it is derived.

Derived`1[V]
    Is this a generic type definition? True
    Is it a generic type? True
    Does it have unassigned generic parameters? True
    List type arguments (1):
        V (unassigned - parameter position 0)

Base`2[System.Int32,V]
    Is this a generic type definition? False
    Is it a generic type? True
    Does it have unassigned generic parameters? True
    List type arguments (2):
        System.Int32
        V (unassigned - parameter position 0)
 */
Imports System.Reflection
Imports System.Collections.Generic

' Define a base class with two type parameters.
Public Class Base(Of T, U)
End Class

' Define a derived class. The derived class inherits from a constructed
' class that meets the following criteria:
'  (1) Its generic type definition is Base<T, U>.
'  (2) It uses int for the first type parameter.
'  (3) For the second type parameter, it uses the same type that is used
'    for the type parameter of the derived class.
' Thus, the derived class is a generic type with one type parameter, but
' its base class is an open constructed type with one assigned type
' parameter and one unassigned type parameter.
Public Class Derived(Of V)
  Inherits Base(Of Integer, V)
End Class

Public Class Test
  
  Public Shared Sub Main() 
    Console.WriteLine(vbCrLf _
      & "--- Display a generic type and the open constructed")
    Console.WriteLine("  type from which it is derived.")
    
    ' Create a Type object representing the generic type definition 
    ' for the Derived type, by omitting the type argument. (For
    ' types with multiple type parameters, supply the commas but
    ' omit the type arguments.) 
    '
    Dim derivedType As Type = GetType(Derived(Of ))
    DisplayGenericTypeInfo(derivedType)
    
    ' Display its open constructed base type.
    DisplayGenericTypeInfo(derivedType.BaseType)
  
  End Sub
  
  Private Shared Sub DisplayGenericTypeInfo(ByVal t As Type) 
    Console.WriteLine(vbCrLf & "{0}", t)
    
    Console.WriteLine(vbTab & "Is this a generic type definition? " _
      & t.IsGenericTypeDefinition)
    
    Console.WriteLine(vbTab & "Is it a generic type? " _
      & t.IsGenericType)
    
    Console.WriteLine(vbTab _
      & "Does it have unassigned generic parameters? " _
      & t.ContainsGenericParameters)
    
    If t.IsGenericType Then
      ' If this is a generic type, display the type arguments.
      '
      Dim typeArguments As Type() = t.GetGenericArguments()
      
      Console.WriteLine(vbTab & "List type arguments (" _
        & typeArguments.Length & "):")
      
      For Each tParam As Type In typeArguments
        ' IsGenericParameter is true only for generic type
        ' parameters.
        '
        If tParam.IsGenericParameter Then
          Console.WriteLine(vbTab & vbTab & tParam.ToString() _
            & " (unassigned - parameter position " _
            & tParam.GenericParameterPosition & ")")
        Else
          Console.WriteLine(vbTab & vbTab & tParam.ToString())
        End If
      Next tParam
    End If
  
  End Sub
End Class

' This example produces the following output:
'
'--- Display a generic type and the open constructed
'  type from which it is derived.
'
'Derived`1[V]
'    Is this a generic type definition? True
'    Is it a generic type? True
'    Does it have unassigned generic parameters? True
'    List type arguments (1):
'        V (unassigned - parameter position 0)
'
'Base`2[System.Int32,V]
'    Is this a generic type definition? False
'    Is it a generic type? True
'    Does it have unassigned generic parameters? True
'    List type parameters (2):
'        System.Int32
'        V (unassigned - parameter position 0)
'

Poznámky

Aby bylo možné vytvořit instanci typu, nesmí být k dispozici žádné definice obecných typů nebo otevřené konstruované typy v argumentech typu samotného typu, v libovolných nadřazených obecných typech nebo v libovolných prvcích typu. Dalším způsobem, jak to říct, je, že při rekurzivním prozkoumání musí typ obsahovat žádné parametry obecného typu.

Vzhledem k tomu, že typy mohou být libovolně složité, je toto určení obtížné. Pro usnadnění a pro snížení pravděpodobnosti chyby poskytuje vlastnost standardní způsob, jak rozlišovat mezi uzavřenými vytvořenými typy, které lze vytvořit instance, a otevřenými vytvořenými typy, které ContainsGenericParameters nelze. Pokud ContainsGenericParameters vlastnost vrátí true hodnotu , nelze vytvořit instanci typu.

Vlastnost ContainsGenericParameters rekurzivně vyhledá parametry typu. Například vrátí pro pole, jehož prvky jsou typu ( v Visual Basic), i když pole true A<T> není samotné A(Of T) obecné. Porovnejte to s chováním IsGenericType vlastnosti , která vrací false pole.

Sadu příkladových tříd a tabulku zobrazující hodnoty ContainsGenericParameters vlastnosti najdete v tématu IsGenericType .

Platí pro

Viz také