CollectionView.Count Vlastnost

Definice

Získá počet záznamů v zobrazení.

public:
 virtual property int Count { int get(); };
public virtual int Count { get; }
member this.Count : int
Public Overridable ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet záznamů v zobrazení nebo -1, pokud je počet záznamů neznámý.

Poznámky

Pokud je filtr nastavený, tato hodnota vlastnosti obsahuje pouze položky, které filtr předávají. Pokud je podkladová kolekce typu IEnumerable, jedná se o operaci O(N). Tato hodnota se ukládá do mezipaměti, dokud se kolekce nezmění.

Poznámky pro dědice

Při odvození z CollectionView, přepsat tuto vlastnost poskytnout efektivnější implementaci.

Platí pro