DataSourceProvider.Error Vlastnost

Definice

Získá chybu poslední operace dotazu.

public:
 property Exception ^ Error { Exception ^ get(); };
public Exception Error { get; }
member this.Error : Exception
Public ReadOnly Property Error As Exception

Hodnota vlastnosti

Exception

Hodnota typu Exception , která je chybou poslední operace dotazu nebo null pokud nedošlo k žádné chybě.

Platí pro