ShellItem Třída

Definice

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Never)]
[Xamarin.Forms.ContentProperty("Items")]
public class ShellItem : Xamarin.Forms.ShellGroupItem, Xamarin.Forms.IElementConfiguration<Xamarin.Forms.ShellItem>, Xamarin.Forms.IShellItemController
type ShellItem = class
    inherit ShellGroupItem
    interface IShellItemController
    interface IElementController
    interface IElementConfiguration<ShellItem>
Dědičnost
Odvozené
Atributy
Implementuje

Konstruktory

ShellItem()

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

Pole

CurrentItemProperty

Záložní úložiště pro CurrentItem pole.

ItemsProperty

Záložní úložiště pro Items pole.

Vlastnosti

AutomationId

Získá nebo nastaví hodnotu, která umožňuje rozhraní automatizace najít a pracovat s tímto prvkem.

(Zděděno od Element)
BindingContext

Získá nebo nastaví objekt, který obsahuje vlastnosti, které budou cílit vázané vlastnosti, které patří k tomuto BindableObject.

(Zděděno od BindableObject)
class

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od NavigableElement)
ClassId

Získá nebo nastaví hodnotu sloužící k identifikaci kolekce sémanticky podobných prvků.

(Zděděno od Element)
CurrentItem

Aktuálně vybraná hodnota Tab nebo ShellSection.

Dispatcher

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od BindableObject)
EffectControlProvider

Pro interní použití platformou Xamarin.Forms.

(Zděděno od Element)
Effects

Seznam efektů, které jsou použity pro tuto položku.

(Zděděno od Element)
FlyoutDisplayOptions

AsSingleItem (výchozí) zobrazí v informačním rámečku jenom název této položky. AsMultipleItems vytvoří samostatnou možnost informačního rámečku pro každou podřízenou položku a MenuItem.

(Zděděno od ShellGroupItem)
FlyoutIcon

Ikona, která se má použít pro položku. Pokud je tato vlastnost nenasaděná, použije se hodnota Icon vlastnosti .

(Zděděno od BaseShellItem)
Icon

Definuje ikonu, která se má zobrazit v částech chromu, které nejsou vysouvacím rámečkem.

(Zděděno od BaseShellItem)
Id

Získá hodnotu, která lze použít k jedinečné identifikaci prvku prostřednictvím spuštění aplikace.

(Zděděno od Element)
IsChecked

Definuje, jestli je položka aktuálně zvýrazněná v informačním rámečku.

(Zděděno od BaseShellItem)
IsEnabled

Definuje, jestli se položka dá vybrat v chromu.

(Zděděno od BaseShellItem)
IsTabStop

Určuje, jestli je položka FlyoutItem zahrnutá v navigaci na kartě.

(Zděděno od BaseShellItem)
IsVisible

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od BaseShellItem)
Items

Kolekce objektů spravovaných ShellSection nástrojem thisShellItem.

LogicalChildren

Pro interní použití platformou Xamarin.Forms.

(Zděděno od Element)
Navigation

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od NavigableElement)
NavigationProxy

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od NavigableElement)
Parent

Získá nebo nastaví nadřazený prvek elementu.

(Zděděno od Element)
ParentView
Zastaralé.

Získá element, který je nejbližším nadřazeným prvkem VisualElementtohoto prvku, který je .

(Zděděno od Element)
Platform
Zastaralé.

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od Element)
RealParent

Pro interní použití platformou Xamarin.Forms.

(Zděděno od Element)
Route

Řetězec použitý k vyřešení položky.

(Zděděno od BaseShellItem)
Style

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od NavigableElement)
StyleClass

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od NavigableElement)
StyleId

Získá nebo nastaví uživatelem definovanou hodnotu pro jedinečnou identifikaci elementu.

(Zděděno od Element)
TabIndex

Určuje pořadí, ve kterém objekty FlyoutItem obdrží fokus, když uživatel prochází položky stisknutím klávesy Tab.

(Zděděno od BaseShellItem)
Title

Název, který se má zobrazit v uživatelském rozhraní.

(Zděděno od BaseShellItem)

Metody

ApplyBindings()

Použijte vazby na BindingContext.

(Zděděno od BindableObject)
ClearValue(BindableProperty)

Vymaže všechny hodnoty nastavené parametrem SetValue pro property.

(Zděděno od BindableObject)
ClearValue(BindablePropertyKey)

Vymaže všechny hodnoty nastavené parametrem SetValue pro vlastnost, která je identifikovaná parametrem propertyKey.

(Zděděno od BindableObject)
CoerceValue(BindableProperty)

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od BindableObject)
CoerceValue(BindablePropertyKey)

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od BindableObject)
Descendants()

Pro interní použití platformou Xamarin.Forms.

(Zděděno od Element)
EffectIsAttached(String)

Pro interní použití platformou Xamarin.Forms.

(Zděděno od Element)
FindByName(String)

Vrátí prvek, který má zadaný název.

(Zděděno od Element)
GetValue(BindableProperty)

Vrátí hodnotu, která je obsažena v BindableProperty.

(Zděděno od BindableObject)
GetValues(BindableProperty, BindableProperty)
Zastaralé.

Pro interní použití platformou Xamarin.Forms.

(Zděděno od BindableObject)
GetValues(BindableProperty, BindableProperty, BindableProperty)
Zastaralé.

Pro interní použití platformou Xamarin.Forms.

(Zděděno od BindableObject)
IsSet(BindableProperty)

Vrátí hodnotu true , pokud vlastnost cíle existuje a byla nastavena.

(Zděděno od BindableObject)
On<T>()

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

OnAppearing()

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od BaseShellItem)
OnBindingContextChanged()

Vyvoláno vždy, když se kontext vazby elementu změní. Implementací této metody přidáte zpracování třídy pro tuto událost.

(Zděděno od Element)
OnChildAdded(Element)

Vývojáři mohou přepsat tuto metodu přizpůsobit chování při přidání nového Element .

OnChildRemoved(Element)
Zastaralé.

Vývojáři mohou přepsat tuto metodu přizpůsobit chování při odebrání podřízené Element .

OnChildRemoved(Element, Int32)

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

OnDisappearing()

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od BaseShellItem)
OnParentSet()

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od NavigableElement)
OnPropertyChanged(String)

Volá se při každé změně vlastnosti.

(Zděděno od BaseShellItem)
OnPropertyChanging(String)

Voláním této metody z podřízené třídy oznámíte, že u vlastnosti dojde ke změně.

(Zděděno od BindableObject)
OnTabIndexPropertyChanged(Int32, Int32)

Volá se při každé změně vlastnosti TabIndex.

(Zděděno od BaseShellItem)
OnTabStopPropertyChanged(Boolean, Boolean)

Volá se při každé změně vlastnosti IsTabStop.

(Zděděno od BaseShellItem)
RemoveBinding(BindableProperty)

Odebere dříve nastavenou vazbu.

(Zděděno od BindableObject)
RemoveDynamicResource(BindableProperty)

Odebere dříve nastavený dynamický prostředek.

(Zděděno od Element)
SetBinding(BindableProperty, BindingBase)

Přiřadí vazbu vlastnosti.

(Zděděno od BindableObject)
SetDynamicResource(BindableProperty, String)

Nastaví vlastnost BindableProperty tohoto prvku tak, aby byla aktualizována prostřednictvím DynamicResource se zadaným klíčem.

(Zděděno od Element)
SetValue(BindableProperty, Object)

Nastaví hodnotu zadané vlastnosti.

(Zděděno od BindableObject)
SetValue(BindablePropertyKey, Object)

Nastaví hodnotu propertyKey.

(Zděděno od BindableObject)
SetValueCore(BindableProperty, Object, SetValueFlags)

Pro interní použití platformou Xamarin.Forms.

(Zděděno od BindableObject)
SetValueFromRenderer(BindableProperty, Object)

Pro interní použití platformou Xamarin.Forms.

(Zděděno od Element)
SetValueFromRenderer(BindablePropertyKey, Object)

Pro interní použití platformou Xamarin.Forms.

(Zděděno od Element)
TabIndexDefaultValueCreator()

Volána k nastavení výchozí hodnoty Vlastnosti TabIndex.

(Zděděno od BaseShellItem)
TabStopDefaultValueCreator()

Volána k nastavení výchozí hodnoty Vlastnosti TabStop.

(Zděděno od BaseShellItem)
UnapplyBindings()

Zruší použití všech dříve nastavených vazeb.

(Zděděno od BindableObject)

Operátory

Implicit(MenuItem to ShellItem)

Používá se primárně xaml k implicitnímu MenuItem vytvoření z .ShellSection

Implicit(ShellContent to ShellItem)

Používá se primárně xaml k implicitnímu ShellItem vytvoření z .ShellContent

Implicit(ShellSection to ShellItem)

Používá se primárně xaml k implicitnímu ShellItem vytvoření z .ShellSection

Implicit(TemplatedPage to ShellItem)

Používá se primárně xaml k implicitnímu ShellItem vytvoření z .TemplatedPage

událost

Appearing

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od BaseShellItem)
BindingContextChanged

Vyvolá se BindingContext při každé změně vlastnosti.

(Zděděno od BindableObject)
ChildAdded

Vyvolá se vždy, když je do elementu přidán podřízený prvek.

(Zděděno od Element)
ChildRemoved

Vyvolá se při každém odebrání podřízeného elementu z elementu.

(Zděděno od Element)
DescendantAdded

Vyvolá se při každém přidání podřízeného elementu do podstromu elementů.

(Zděděno od Element)
DescendantRemoved

Vyvolá se při každém odebrání podřízeného elementu z podstromu prvků.

(Zděděno od Element)
Disappearing

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od BaseShellItem)
PlatformSet
Zastaralé.

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

(Zděděno od Element)
PropertyChanged

Vyvolá se při změně vlastnosti.

(Zděděno od BindableObject)
PropertyChanging

Vyvolá se, když se vlastnost změní.

(Zděděno od BindableObject)

Explicitní implementace rozhraní

IDynamicResourceHandler.SetDynamicResource(BindableProperty, String)

Pro interní použití platformou Xamarin.Forms.

(Zděděno od BindableObject)
IElementController.SetValueFromRenderer(BindableProperty, Object)

Pro interní použití platformou Xamarin.Forms.

(Zděděno od Element)
INameScope.RegisterName(String, Object)

Pouze pro interní použití.

(Zděděno od Element)
IShellItemController.GetItems()

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

IShellItemController.ItemsCollectionChanged

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

IShellItemController.ProposeSection(ShellSection, Boolean)

Pro interní použití platformou Xamarin.Forms.

IShellItemController.ShowTabs

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

Metody rozšíření

GetPropertyIfSet<T>(BindableObject, BindableProperty, T)

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

SetAppThemeColor(BindableObject, BindableProperty, Color, Color)

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

SetBinding(BindableObject, BindableProperty, String, BindingMode, IValueConverter, String)

Vytvoří a použije vazbu na vlastnost.

SetBinding<TSource>(BindableObject, BindableProperty, Expression<Func<TSource,Object>>, BindingMode, IValueConverter, String)
Zastaralé.

Vytvoří a použije vazbu z výrazu.

SetOnAppTheme<T>(BindableObject, BindableProperty, T, T)

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

FindByName<T>(Element, String)

Vrátí instanci typu T , která má název name v oboru, který zahrnuje element.

FindNextElement(ITabStopElement, Boolean, IDictionary<Int32,List<ITabStopElement>>, Int32)

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

GetTabIndexesOnParentPage(ITabStopElement, Int32)

Jedna nebo více položek v informačním rámečku Obsažené v objektu Shell.

Platí pro