Deklarace atributu ValidateLength

Atribut ValidateLength určuje minimální a maximální počet znaků pro argument parametru rutiny. tento atribut lze také použít funkcemi Windows PowerShell.

Syntaxe

[ValidateLength(int minLength, int maxlength)]

Parametry

MinLength (System. Int32) požadováno. Určuje minimální povolený počet znaků.

MaxLength (System. Int32) požadováno. Určuje maximální povolený počet znaků.

Poznámky

  • Další informace o tom, jak deklarovat tento atribut, naleznete v tématu jak deklarovat vstupní ověřovací pravidla.

  • Pokud se tento atribut nepoužívá, může mít odpovídající argument parametru jakoukoli délku.

  • modul runtime Windows PowerShell vyvolá chybu za následujících podmínek:

    • Je-li hodnota MaxLength parametru atributu menší než hodnota MinLength parametru atributu.

    • Když MaxLength je parametr atributu nastavený na 0.

    • Když argument není řetězec.

  • Atribut ValidateLength je definován třídou System. Management. Automation. Validatelengthattribute .

Viz také

System. Management. Automation. Validatelengthattribute

Vytvoření rutiny Windows PowerShellu