Element TypeName pro EntrySelectedBy pro EnumerableExpansion

Určuje typ .NET, který je rozšířen pomocí této definice. Tento prvek se používá při definování výchozího nastavení.

Schéma

  • Konfigurační element
  • Element DefaultSettings
  • Element EnumerableExpansions
  • Element EnumerableExpansion
  • Element EntrySelectedBy
  • TypeName – element

Syntax

<TypeName>Nameof.NetType</TypeName>

Atributy a elementy

Následující části popisují atributy, podřízené prvky a nadřazený element TypeName elementu.

Atributy

Žádné

Podřízené elementy

Žádné

Nadřazené elementy

Element Popis
Element EntrySelectedBy pro EnumerableExpansion Definuje typy .NET, které používají tuto definici, nebo podmínku, která musí existovat, aby se tato definice mohla použít.

Textová hodnota

Zadejte plně kvalifikovaný název typu .NET, například System.IO.DirectoryInfo .

Poznámky

Viz také

Element EntrySelectedBy pro EnumerableExpansion

Vytvoření formátovacího souboru PowerShellu