Ukázka kódu Runspace03 (VB.NET)

Zde je zdrojový kód VB.NET pro konzolovou aplikaci popsanou v tématu "Vytvoření konzolové aplikace, která spouští zadaný skript". Tato ukázka používá třídu System. Management. Automation. Runspaceinvoke ke spuštění skriptu, který načte informace o procesu pro seznam názvů procesů předaných do skriptu. Ukazuje, jak předat vstupní objekty skriptu a jak načíst objekty chyb i výstupní objekty.

Poznámka

zdrojový soubor VB.NET (runspace03. VB) pro tuto ukázku si můžete stáhnout pomocí sady Windows Software Development Kit pro komponenty Windows Vista a Microsoft .NET Framework 3,0 Runtime. pokyny ke stažení najdete v tématu jak nainstalovat Windows PowerShell a stáhnout sadu Windows PowerShell SDK. Stažené zdrojové soubory jsou k dispozici v <PowerShell Samples> adresáři.

Vzorek kódu

Imports System
Imports System.Collections
Imports System.Collections.Generic
Imports System.Collections.ObjectModel
Imports System.Text
Imports Microsoft.VisualBasic
Imports System.Management.Automation
Imports System.Management.Automation.Host
Imports System.Management.Automation.Runspaces

Namespace Microsoft.Samples.PowerShell.Runspaces

  Class Runspace03

    ''' <summary>
    ''' This sample uses the RunspaceInvoke class to execute
    ''' a script that retrieves process information for the
    ''' list of process names passed into the script.
    ''' It shows how to pass input objects to a script and
    ''' how to retrieve error objects as well as the output objects.
    ''' </summary>
    ''' <param name="args">Unused</param>
    ''' <remarks>
    ''' This sample demonstrates the following:
    ''' 1. Creating an instance of the RunspaceInvoke class.
    ''' 2. Using this instance to execute a string as a PowerShell script.
    ''' 3. Passing input objects to the script from the calling program.
    ''' 4. Using PSObject to extract and display properties from the objects
    '''  returned by this command.
    ''' 5. Retrieving and displaying error records that were generated
    '''  during the execution of that script.
    ''' </remarks>
    Shared Sub Main(ByVal args() As String)
      ' Define a list of processes to look for
      Dim processNames() As String = {"lsass", "nosuchprocess", _
        "services", "nosuchprocess2"}

      ' The script to run to get these processes. Input passed
      ' to the script will be available in the $input variable.
      Dim script As String = "$input | get-process -name {$_}"

      ' Create an instance of the RunspaceInvoke class.
      Dim invoker As New RunspaceInvoke()

      Console.WriteLine("Process       HandleCount")
      Console.WriteLine("--------------------------------")

      ' Now invoke the runspace and display the objects that are
      ' returned...
      Dim errors As System.Collections.IList = Nothing
      Dim result As PSObject
      For Each result In invoker.Invoke(script, processNames, errors)
        Console.WriteLine("{0,-20} {1}", _
        result.Members("ProcessName").Value, _
        result.Members("HandleCount").Value)
      Next result

      ' Now process any error records that were generated while
      ' running the script.
      Console.WriteLine(vbCrLf & _
        "The following non-terminating errors occurred:" & vbCrLf)
      If Not (errors Is Nothing) AndAlso errors.Count > 0 Then
        Dim err As PSObject
        For Each err In errors
          System.Console.WriteLine("  error: {0}", err.ToString())
        Next err
      End If
      System.Console.WriteLine(vbCRLF & "Hit any key to exit...")
      System.Console.ReadKey()

    End Sub 'Main

  End Class 'Runspace03

End Namespace

Viz také

Příručka programátora Windows PowerShellu

Sada SDK Windows PowerShellu