Příručka administrátora aplikace Help Viewer 2.1

Help Viewer umožňuje spravovat místní instalace nápovědy pro síťové prostředí s nebo bez přístupu k Internetu.Obsah místní nápovědy je konfigurován pro jednotlivé počítače.Ve výchozím nastavení uživatelé musí mít práva správce k aktualizaci jejich místní instalace nápovědy.

Pokud vaše síťové prostředí umožňuje klientům přístup k Internetu, Help Viewer umožňuje nasadit místní obsah nápovědy z Internetu pomocí skriptů příkazového řádku.

Pokud vaše síťové prostředí neumožňuje klientům přístup k Internetu, Help Viewer umožňuje nasadit místní obsah nápovědy z intranetu nebo sdílené síťové složky.Můžete také zakázat možnosti nápovědy Visual Studio IDE, například nápovědu online, offline, instalaci obsahu při prvním spuštění rozhraní IDE, určení obsahu služby intranetu a správu obsahu, pomocí přepisů klíče registru.

Základní syntaxe je následující:

<path to>\HlpCtntmgr.exe /operation <argument> /catalogname <name> /locale <locale> /sourceuri <.msha path or URL>

Další informace o syntaxi příkazového řádku HlpCtntMgr.exe naleznete zde: Argumenty příkazového řádku pro aplikaci Help Content Manager.

Další informace o vytváření obsahu, vytváření koncového bodu služby v intranetu a podobné typy aktivit naleznete v Help Viewer SDK.

Nasazení obsahu místní nápovědy z Internetu

Služba MSDN používá obsah balíčku MSDN k nasazení místního obsahu nápovědy z Internetu do klientských počítačů.Použijte následující syntaxi:

\<path to>\v2.1\HlpCtntmgr.exe /operation <name> /catalogname <catalog name> /locale <locale>

Další informace o syntaxi příkazového řádku HlpCtntMgr.exe naleznete zde: Argumenty příkazového řádku pro aplikaci Help Content Manager.

Požadavky:

 • Klientské počítače musí mít přístup k Internetu.

 • Uživatelé musí mít práva správce k aktualizaci, přidání nebo odebrání místního obsahu nápovědy po instalaci.

Upozornění:

 • Výchozí zdroj pro nápovědu bude stále online.

  Tip

  Výchozí zdroj nápovědy můžete změnit úpravou klíče registru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\VisualStudio\12.0\help\UseOnlineHelp.Další informace naleznete v tématu Přepsání voleb aplikace Help Content Manager.

 • Klienti budou vyzváni k instalaci základního obsahu nápovědy při prvním spuštění aplikace Visual Studio.Tuto výzvu můžete zakázat úpravou klíče registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\12.0\Help\DisableFirstRunHelpSelection.

Příklad

Následující příklad instaluje obsah v angličtině do klientského počítače pro Visual Studio.

Instalace anglického obsahu z Internetu

 1. Vyberte možnost Start a poté vyberte možnost Spustit.

 2. Zadejte následující:

  C:\Program Files (x86)\Microsoft Help Viewer\v2.1\hlpctntmgr.exe /operation install /catalogname VisualStudio12 /locale en-us

 3. Stiskněte tlačítko ENTER.

Nasazení předinstalovaného obsahu místní nápovědy v klientských počítačích

Můžete nainstalovat sadu obsahu z online stavu na jeden počítač a potom zkopírovat tuto nainstalovanou sadu obsahu do jiných počítačů.

Požadavky:

 • Počítač, který nainstaluje sadu obsahu musí mít přístup k Internetu.

 • Uživatelé musí mít práva správce k aktualizaci, přidání nebo odebrání místního obsahu nápovědy po instalaci.

  Tip

  Pokud uživatelé nemají práva správce, doporučujeme zakázat kartu Spravovat obsah v Help Viewer.Další informace naleznete v tématu Přepsání voleb aplikace Help Content Manager.

Upozornění:

Vytvoření sady obsahu

Než budete moci vytvořit základní sadu obsahu, musíte nejprve odinstalovat veškerý místní obsah sady Visual Studio na cílovém počítači.

Odinstalování místní nápovědy

 1. V programu Help Viewer zvolte kartu Správa obsahu.

 2. V části Dostupná dokumentace přejděte do sady dokumentů Visual Studio.

 3. Zvolte možnost Odebrat u každé podpoložky.

 4. Zvolte možnost Start, chcete-li zahájit odinstalaci

 5. Přejděte do umístění n:\ProgramData\Microsoft\HelpLibrary2\Catalogs\VisualStudio12 a ověřte, zda složka obsahuje pouze soubor catalogType.xml.

Po odstranění veškerého dříve nainstalovaného obsahu místní nápovědy sady Visual Studio budete připraveni stáhnout základní sadu obsahu.

Stažení obsahu

 1. V programu Help Viewer zvolte kartu Správa obsahu.

 2. V části Dostupná dokumentace přejděte do sad dokumentace, které chcete stáhnout, a pak zvolte možnost Přidat.

 3. Zvolte možnost Start.

Dále je třeba zabalit obsah balíčku, aby jej bylo možné nasadit do klientských počítačů.

Zabalení obsahu

 1. Vytvořte složku pro zkopírování obsahu pro pozdější nasazení.

  Například: c:\VS12Help.

 2. Otevřete Cmd.exe s oprávněními správce.

 3. Přejděte do složky, kterou jste vytvořili v kroku 1.

 4. Zadejte následující:

  Xcopy %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\Microsoft\HelpLibrary2 <foldername>\ /y /e /k /o

  Například: Xcopy %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\Microsoft\HelpLibrary2 c:\VS12Help\ /y /e /k /o

Nasazení obsahu

Nasazení obsahu

 1. Vytvořte sdílenou síťovou položku a zkopírujte obsah nápovědy do daného umístění.

  Například zkopírujte obsah v umístění c:\VS12Help \\myserver\VS12Help.

 2. Vytvořte soubor BAT obsahující skript nasazení pro obsah nápovědy.Vzhledem k tomu, že klient může mít případně zámek pro čtení na některé soubory, které jsou mazány jako součást řízení, měli byste vypnout klienta před řízením aktualizací klienta.

  Příklad:

  REM - copy pre-ripped content to ProgramData
  Xcopy %~dp0HelpLibrary2 %SYSTEMDRIVE%\ProgramData\Microsoft\HelpLibrary2\ /y /e /k /o
  if ERRORLEVEL 1 ECHO *** ERROR COPYING Help Library files to Programdata (%ERRORLEVEL%)
  
  
  REM - get processor type and create/run registry update file
  IF "%PROCESSOR_ARCHITECTURE%"=="AMD64" GOTO AMD64
  
  @echo Architecture type is x86
  
  ECHO Windows Registry Editor Version 5.00 > x86.reg
  
  ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Help\v2.1\Catalogs] >> x86.reg
  ECHO "ContentStore"="%SYSTEMDRIVE%\\ProgramData\\Microsoft\\HelpLibrary2\\Catalogs\\" >> x86.reg
  
  ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Help\v2.1\Catalogs\VisualStudio12] >> x86.reg
  ECHO "LocationPath"="%SYSTEMDRIVE%\\ProgramData\\Microsoft\\HelpLibrary2\\Catalogs\\VisualStudio12\\" >> x86.reg
  ECHO "FirstTimeRun"="False" >> x86.reg
  
  ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Help\v2.1\Catalogs\VisualStudio12\en-US] >> x86.reg
  ECHO "ContentStore"="%SYSTEMDRIVE%\\ProgramData\\Microsoft\\HelpLibrary2\\Catalogs\\VisualStudio12\\" >> x86.reg
  ECHO "catalogName"="Visual Studio version Help Documentation" >> x86.reg
  
  ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\VSWinExpress\12.0\help] >> x86.reg
  ECHO "UseOnlineHelp"=dword:00000000 >> x86.reg
  
  regedit.exe /s x86.reg
  if ERRORLEVEL 1 ECHO *** ERROR inserting the x86 reg (%ERRORLEVEL%)
  
  GOTO CONTINUE
  
  :AMD64
  @echo Architecture type is AMD64
  
  ECHO Windows Registry Editor Version 5.00 > x64.reg
  
  ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Help\v2.1\Catalogs] >> x64.reg
  ECHO "ContentStore"="%SYSTEMDRIVE%\\ProgramData\\Microsoft\\HelpLibrary2\\Catalogs\\" >> x64.reg
  
  ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Help\v2.1\Catalogs\VisualStudio12] >> x64.reg
  ECHO "LocationPath"="%SYSTEMDRIVE%\\ProgramData\\Microsoft\\HelpLibrary2\\Catalogs\\VisualStudio12\\" >> x64.reg
  ECHO "FirstTimeRun"="False" >> x64.reg
  
  ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Help\v2.1\Catalogs\VisualStudio12\en-US] >> x64.reg
  ECHO "ContentStore"="%SYSTEMDRIVE%\\ProgramData\\Microsoft\\HelpLibrary2\\Catalogs\\VisualStudio12\\en-US\\" >> x64.reg
  ECHO "catalogName"="Visual Studio version Help Documentation" >> x64.reg
  
  ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\VSWinExpress\12.0\help] >> x64.reg
  ECHO "UseOnlineHelp"=dword:00000000 >> x64.reg
  
  regedit.exe /s x64.reg
  if ERRORLEVEL 1 ECHO *** ERROR inserting the x64 reg (%ERRORLEVEL%)
  
  :CONTINUE
  
 3. Spusťte soubor bat v místních počítačích, na které je nutné nainstalovat obsah nápovědy.

Viz také

Koncepty

Argumenty příkazového řádku pro aplikaci Help Content Manager

Přepsání voleb aplikace Help Content Manager