Product Group - Delete

Odstraní přidružení mezi zadanou skupinou a produktem.

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.ApiManagement/service/{serviceName}/products/{productId}/groups/{groupId}?api-version=2021-08-01

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
groupId
path True
 • string

Identifikátor skupiny. V aktuální instanci služby API Management musí být jedinečné.

productId
path True
 • string

Identifikátor produktu. V aktuální instanci služby API Management musí být jedinečné.

resourceGroupName
path True
 • string

Název skupiny prostředků.

serviceName
path True
 • string

Název služby API Management.

Regex pattern: ^[a-zA-Z](?:[a-zA-Z0-9-]*[a-zA-Z0-9])?$

subscriptionId
path True
 • string

Přihlašovací údaje předplatného, které jednoznačně identifikují Microsoft Azure předplatné. ID předplatného tvoří součást identifikátoru URI pro každé volání služby.

api-version
query True
 • string

Verze rozhraní API, která se má použít s žádostí klienta.

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

Skupina se úspěšně oddružovala s produktem.

204 No Content

Skupina se úspěšně oddružovala s produktem.

Other Status Codes

Odpověď na chybu popisující, proč operace selhala.

Zabezpečení

azure_auth

Azure Active Directory Flow OAuth2.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation zosobnění uživatelského účtu

Příklady

ApiManagementDeleteProductGroup

Sample Request

DELETE https://management.azure.com/subscriptions/subid/resourceGroups/rg1/providers/Microsoft.ApiManagement/service/apimService1/products/testproduct/groups/templateGroup?api-version=2021-08-01

Sample Response

Definice

ErrorFieldContract

Kontrakt pole chyby.

ErrorResponse

Chybová odpověď.

ErrorFieldContract

Kontrakt pole chyby.

Name Type Description
code
 • string

Kód chyby na úrovni vlastnosti

message
 • string

Lidské čitelné znázornění chyby na úrovni vlastností

target
 • string

Název vlastnosti

ErrorResponse

Chybová odpověď.

Name Type Description
error.code
 • string

Kód chyby definovaný službou Tento kód slouží jako dílčí stav pro kód chyby HTTP zadaný v odpovědi.

error.details

Seznam neplatnýchpolích

error.message
 • string

Znázornění chyby čitelné člověkem