Sdílet prostřednictvím


Kube Environments - Create Or Update

Popis pro Vytvoření nebo aktualizace prostředí Kubernetes.

PUT https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Web/kubeEnvironments/{name}?api-version=2023-12-01

Parametry identifikátoru URI

Name V Vyžadováno Typ Description
name
path True

string

Název prostředí Kubernetes.

resourceGroupName
path True

string

Název skupiny prostředků, do které prostředek patří.

Vzor regulárního výrazu: ^[-\w\._\(\)]+[^\.]$

subscriptionId
path True

string

ID vašeho předplatného Azure Jedná se o řetězec ve formátu GUID (např. 00000000-0000-0000-0000-00000000000000000).

api-version
query True

string

Verze rozhraní API

Text požadavku

Name Vyžadováno Typ Description
location True

string

Umístění prostředku.

extendedLocation

ExtendedLocation

Rozšířené umístění.

kind

string

Druh prostředku.

properties.aksResourceID

string

properties.appLogsConfiguration

AppLogsConfiguration

Konfigurace clusteru, která umožňuje démonovi protokolu exportovat protokoly aplikace do cíle. V současné době se podporuje jenom log-analytics.

properties.arcConfiguration

ArcConfiguration

Konfigurace clusteru, která určuje typy komponent clusteru ARC. Například: Volba mezi typem BuildService, FrontEnd Service ArtifactsStorageType atd.

properties.containerAppsConfiguration

ContainerAppsConfiguration

Konfigurace clusteru pro prostředí aplikací kontejneru pro konfiguraci instrumentačního klíče Dapr a konfigurace virtuální sítě

properties.environmentType

string

Typ prostředí Kubernetes. Podporováno pouze pro prostředí aplikací kontejneru s hodnotou Spravované

properties.internalLoadBalancerEnabled

boolean

Viditelné pouze v rámci virtuální sítě nebo podsítě

properties.staticIp

string

Statická IP adresa prostředí KubeEnvironment

tags

object

Značky prostředků.

Odpovědi

Name Typ Description
200 OK

KubeEnvironment

OK

201 Created

KubeEnvironment

Vytvořeno

Other Status Codes

DefaultErrorResponse

App Service odpověď na chybu.

Zabezpečení

azure_auth

Tok Azure Active Directory OAuth2

Typ: oauth2
Tok: implicit
URL autorizace: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Rozsahy

Name Description
user_impersonation zosobnění uživatelského účtu

Příklady

Create kube environments

Ukázkový požadavek

PUT https://management.azure.com/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/examplerg/providers/Microsoft.Web/kubeEnvironments/testkubeenv?api-version=2023-12-01

{
 "location": "East US",
 "properties": {
  "staticIp": "1.2.3.4"
 }
}

Ukázková odpověď

{
 "id": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/examplerg/providers/Microsoft.Web/kubeEnvironments/testkubeenv",
 "name": "testkubeenv",
 "type": "Microsoft.Web/kubeEnvironments",
 "location": "East US",
 "extendedLocation": {
  "name": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/examplerg/providers/Microsoft.ExtendedLocation/customLocations/testcustomlocation",
  "type": "customLocation"
 },
 "tags": {},
 "properties": {
  "provisioningState": "Succeeded",
  "deploymentErrors": null,
  "internalLoadBalancerEnabled": false,
  "defaultDomain": "testkubeenv.k4apps.io",
  "staticIp": "1.2.3.4",
  "arcConfiguration": null,
  "appLogsConfiguration": null,
  "aksResourceID": "test"
 }
}
{
 "id": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/examplerg/providers/Microsoft.Web/kubeEnvironments/testkubeenv",
 "name": "testkubeenv",
 "type": "Microsoft.Web/kubeEnvironments",
 "location": "East US",
 "extendedLocation": {
  "name": "/subscriptions/34adfa4f-cedf-4dc0-ba29-b6d1a69ab345/resourceGroups/examplerg/providers/Microsoft.ExtendedLocation/customLocations/testcustomlocation",
  "type": "customLocation"
 },
 "tags": {},
 "properties": {
  "provisioningState": "InitializationInProgress",
  "deploymentErrors": null,
  "internalLoadBalancerEnabled": false,
  "defaultDomain": "testkubeenv.k4apps.io",
  "staticIp": "1.2.3.4",
  "arcConfiguration": null,
  "appLogsConfiguration": null,
  "aksResourceID": "test"
 }
}

Definice

Name Description
AppLogsConfiguration
ArcConfiguration
ContainerAppsConfiguration
DefaultErrorResponse

App Service odpověď na chybu.

Details
Error

Model chyb.

ExtendedLocation

Rozšířené umístění.

FrontEndConfiguration
FrontEndServiceType
KubeEnvironment

Cluster Kubernetes specializovaný na webové úlohy Azure App Service

KubeEnvironmentProvisioningState

Stav zřizování prostředí Kubernetes

LogAnalyticsConfiguration
StorageType

AppLogsConfiguration

Name Typ Description
destination

string

logAnalyticsConfiguration

LogAnalyticsConfiguration

ArcConfiguration

Name Typ Description
artifactStorageAccessMode

string

artifactStorageClassName

string

artifactStorageMountPath

string

artifactStorageNodeName

string

artifactsStorageType

StorageType

frontEndServiceConfiguration

FrontEndConfiguration

kubeConfig

string

ContainerAppsConfiguration

Name Typ Description
appSubnetResourceId

string

ID prostředku podsítě pro komponenty infrastruktury řídicí roviny Tato podsíť musí být ve stejné virtuální síti jako podsíť definovaná v appSubnetResourceId. Nesmí se překrývat s rozsahem IP adres definovaným v platformReservedCidr, pokud je definován.

controlPlaneSubnetResourceId

string

ID prostředku podsítě pro komponenty infrastruktury řídicí roviny Tato podsíť musí být ve stejné virtuální síti jako podsíť definovaná v appSubnetResourceId. Nesmí se překrývat s rozsahem IP adres definovaným v platformReservedCidr, pokud je definován.

daprAIInstrumentationKey

string

Instrumentační klíč služby Azure Monitor používaný nástrojem Dapr k exportu telemetrie komunikace mezi službami

dockerBridgeCidr

string

Rozsah IP adres notace CIDR přiřazený síti mostu Docker. Nesmí se překrývat s žádnými rozsahy IP adres podsítě nebo rozsahem IP adres definovaným v platformReservedCidr, pokud je definován.

platformReservedCidr

string

Rozsah IP adres v zápisu CIDR, který může být vyhrazen pro IP adresy infrastruktury prostředí. Nesmí se překrývat s jinými rozsahy IP adres podsítě.

platformReservedDnsIP

string

IP adresa z rozsahu IP adres definovaného platformReservedCidr, která bude vyhrazena pro interní server DNS.

DefaultErrorResponse

App Service odpověď na chybu.

Name Typ Description
error

Error

Model chyb.

Details

Name Typ Description
code

string

Standardizovaný řetězec pro programovou identifikaci chyby

message

string

Podrobný popis chyby a informace o ladění

target

string

Podrobný popis chyby a informace o ladění

Error

Model chyb.

Name Typ Description
code

string

Standardizovaný řetězec pro programovou identifikaci chyby

details

Details[]

Podrobné chyby.

innererror

string

Další informace o chybě ladění

message

string

Podrobný popis chyby a informace o ladění

target

string

Podrobný popis chyby a informace o ladění

ExtendedLocation

Rozšířené umístění.

Name Typ Description
name

string

Název rozšířeného umístění

type

string

Typ rozšířeného umístění

FrontEndConfiguration

Name Typ Description
kind

FrontEndServiceType

FrontEndServiceType

Name Typ Description
LoadBalancer

string

NodePort

string

KubeEnvironment

Cluster Kubernetes specializovaný na webové úlohy Azure App Service

Name Typ Description
extendedLocation

ExtendedLocation

Rozšířené umístění.

id

string

ID prostředku.

kind

string

Druh prostředku.

location

string

Umístění prostředku.

name

string

Název prostředku.

properties.aksResourceID

string

properties.appLogsConfiguration

AppLogsConfiguration

Konfigurace clusteru, která umožňuje démonovi protokolu exportovat protokoly aplikace do cíle. V současné době se podporuje jenom log-analytics.

properties.arcConfiguration

ArcConfiguration

Konfigurace clusteru, která určuje typy komponent clusteru ARC. Například: Volba mezi typem BuildService, FrontEnd Service ArtifactsStorageType atd.

properties.containerAppsConfiguration

ContainerAppsConfiguration

Konfigurace clusteru pro prostředí aplikací kontejneru pro konfiguraci instrumentačního klíče Dapr a konfigurace virtuální sítě

properties.defaultDomain

string

Výchozí název domény pro cluster

properties.deploymentErrors

string

Všechny chyby, ke kterým došlo během nasazení nebo ověřování nasazení

properties.environmentType

string

Typ prostředí Kubernetes. Podporováno pouze pro prostředí aplikací kontejneru s hodnotou Spravované

properties.internalLoadBalancerEnabled

boolean

Viditelné pouze v rámci virtuální sítě nebo podsítě

properties.provisioningState

KubeEnvironmentProvisioningState

Stav zřizování prostředí Kubernetes

properties.staticIp

string

Statická IP adresa prostředí KubeEnvironment

tags

object

Značky prostředků.

type

string

Typ prostředku.

KubeEnvironmentProvisioningState

Stav zřizování prostředí Kubernetes

Name Typ Description
Canceled

string

Failed

string

InfrastructureSetupComplete

string

InfrastructureSetupInProgress

string

InitializationInProgress

string

ScheduledForDelete

string

Succeeded

string

UpgradeFailed

string

UpgradeRequested

string

Waiting

string

LogAnalyticsConfiguration

Name Typ Description
customerId

string

sharedKey

string

StorageType

Name Typ Description
LocalNode

string

NetworkFileSystem

string