Scale Unit Nodes - List

Vrátí seznam všech uzlů jednotek škálování v umístění.

GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Fabric.Admin/fabricLocations/{location}/scaleUnitNodes?api-version=2016-05-01
GET https://management.azure.com/subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/Microsoft.Fabric.Admin/fabricLocations/{location}/scaleUnitNodes?api-version=2016-05-01&$filter={$filter}

Parametry identifikátoru URI

Name In Required Type Description
location
path True
 • string

Umístění prostředku.

resourceGroupName
path True
 • string

Název skupiny prostředků.

subscriptionId
path True
 • string

Přihlašovací údaje předplatného, které jedinečně identifikují Microsoft Azure předplatné. ID předplatného tvoří součást identifikátoru URI pro každé volání služby.

api-version
query True
 • string

Verze rozhraní API klienta

$filter
query
 • string

Parametr filtru OData.

Odpovědi

Name Type Description
200 OK

OK

404 Not Found

NENALEZENA

Zabezpečení

azure_auth

Autorizace používá tok Azure Active Directory OAuth2.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation zosobnění uživatelského účtu

Příklady

List all scale unit node

Sample Request

GET https://management.azure.com/subscriptions/20ff7fc3-e762-44dd-bd96-b71116dcdc23/resourceGroups/System.local/providers/Microsoft.Fabric.Admin/fabricLocations/local/scaleUnitNodes?api-version=2016-05-01

Sample Response

{
 "value": [
  {
   "id": "/subscriptions/20ff7fc3-e762-44dd-bd96-b71116dcdc23/resourceGroups/System.local/providers/Microsoft.Fabric.Admin/fabricLocations/local/scaleUnitNodes/N1S2",
   "name": "N1S2",
   "type": "Microsoft.Fabric.Admin/fabricLocations/scaleUnitNodes",
   "location": "local",
   "tags": {},
   "properties": {
    "scaleUnitNodeStatus": "Running",
    "powerState": "Running",
    "scaleUnitName": "S-Cluster",
    "scaleUnitUri": "/fabricLocations/local/scaleUnits/S-Cluster",
    "canPowerOff": false,
    "capacity": {
     "memoryGB": 255.875,
     "cores": 56
    }
   }
  }
 ]
}

Definice

PowerState

PowerState fyzického počítače.

ScaleUnitCapacity

Informace o kapacitě fyzického počítače.

ScaleUnitNode

Fyzický server v clusteru.

ScaleUnitNodeList

Stránkovatelný seznam uzlů jednotek škálování

ScaleUnitNodeStatus

Stav fyzického počítače.

PowerState

PowerState fyzického počítače.

Name Type Description
Running
 • string
Starting
 • string
Stopped
 • string
Stopping
 • string

ScaleUnitCapacity

Informace o kapacitě fyzického počítače.

Name Type Description
cores
 • integer

Počet jader procesoru pro fyzický počítač.

memoryGB
 • number

Paměť fyzického počítače.

ScaleUnitNode

Fyzický server v clusteru.

Name Type Description
id
 • string

Identifikátor URI prostředku

location
 • string

Oblast, ve které se prostředek nachází.

name
 • string

Název prostředku.

properties.biosVersion
 • string

Verze systému BIOS fyzického počítače

properties.bmcAddress
 • string

Adresa řadiče pro správu základní desky fyzického počítače

properties.canPowerOff
 • boolean

Hodnota označující, jestli je možné uzel vypnout.

properties.capacity

Kapacita fyzického počítače.

properties.model
 • string

Model fyzického počítače

properties.powerState

PowerState fyzického počítače.

properties.scaleUnitName
 • string

Název clusteru fyzického počítače

properties.scaleUnitNodeStatus

Stav fyzického počítače.

properties.scaleUnitUri
 • string

Identifikátor URI odpovídajícího clusteru

properties.serialNumber
 • string

Sériové číslo fyzického počítače.

properties.vendor
 • string

Dodavatel fyzického počítače.

tags
 • object

Seznam párů klíč-hodnota

type
 • string

Typ prostředku.

ScaleUnitNodeList

Stránkovatelný seznam uzlů jednotek škálování

Name Type Description
nextLink
 • string

Identifikátor URI na další stránku.

value

Seznam uzlů jednotek škálování

ScaleUnitNodeStatus

Stav fyzického počítače.

Name Type Description
Maintenance
 • string
Running
 • string
Stopped
 • string