Sdílet prostřednictvím


Billing Accounts - Add Payment Terms

Přidá platební podmínky do všech fakturačních profilů v rámci fakturačního účtu. V současné době je možné platební podmínky přidat jenom u fakturačních účtů, které mají typ smlouvy jako Smlouva se zákazníkem Microsoftu a AccountType jako Enterprise. Tato akce vyžaduje předběžnou autorizaci a k přidání platebních podmínek jsou oprávněni pouze prodejci polí a nejedná se o samoobslužnou akci.

POST https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/billingAccounts/{billingAccountName}/addPaymentTerms?api-version=2024-04-01

Parametry identifikátoru URI

Name V Vyžadováno Typ Description
billingAccountName
path True

string

ID, které jednoznačně identifikuje fakturační účet.

Vzor regulárního výrazu: ^([0-9]+|([Pp][Cc][Nn]\.[A-Za-z0-9]+)|[0-9A-Fa-f]{8}-([0-9A-Fa-f]{4}-){3}[0-9A-Fa-f]{12}(:[0-9A-Fa-f]{8}-([0-9A-Fa-f]{4}-){3}[0-9A-Fa-f]{12}_[0-9]{4}(-[0-9]{2}){2})?)$

api-version
query True

string

Verze rozhraní API, která se má použít s požadavkem klienta. Aktuální verze je 2024-04-01.

Text požadavku

Name Typ Description
parameters

PaymentTerm[]

Vlastnosti platebního období.

Odpovědi

Name Typ Description
200 OK

BillingAccount

Seznam fakturačních účtů.

202 Accepted

Operace přijala výsledek, který vrací hlavičku Location,kterou klient může dotazovat, aby zobrazil výsledek operace.

Hlavičky

 • Location: string
 • Retry-After: integer
Other Status Codes

ErrorResponse

Chybová odpověď popisující, proč operace selhala.

Příklady

PaymentTermsAdd

Ukázkový požadavek

POST https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/billingAccounts/00000000-0000-0000-0000-000000000000:00000000-0000-0000-0000-000000000000_2019-05-31/addPaymentTerms?api-version=2024-04-01

[
 {
  "term": "net10",
  "startDate": "2023-01-05T22:39:34.2606750Z",
  "endDate": "2023-01-25T22:39:34.2606750Z"
 }
]

Ukázková odpověď

location: https://management.azure.com/providers/Microsoft.Billing/billingAccounts/00000000-0000-0000-0000-000000000000:00000000-0000-0000-0000-000000000000_2018-09-30/operationResults/addPaymentTerms_ed2975a8-8f77-43bb-a717-ace54326b14b?api-version=2024-04-01
retry-after: 10
operation-id: ed2975a8-8f77-43bb-a717-ace54326b14b
{
 "id": "/providers/Microsoft.Billing/billingAccounts/010000000-0000-0000-0000-000000000000:00000000-0000-0000-0000-000000000000_2019-05-31",
 "name": "00000000-0000-0000-0000-000000000000:00000000-0000-0000-0000-000000000000_2019-05-31",
 "properties": {
  "accountStatus": "Active",
  "accountType": "Business",
  "accountSubType": "Enterprise",
  "agreementType": "MicrosoftCustomerAgreement",
  "displayName": "Premier Business Account",
  "hasReadAccess": true,
  "primaryBillingTenantId": "20000000-0000-0000-0000-000000000001"
 },
 "type": "Microsoft.Billing/billingAccounts",
 "systemData": {
  "createdAt": "2023-01-04T22:39:34.2606750Z",
  "lastModifiedAt": "2023-01-05T22:39:34.2606750Z"
 }
}

Definice

Name Description
AccountStatus

Aktuální stav fakturačního účtu.

AccountSubType

Úroveň účtu.

AccountType

Typ zákazníka.

AgreementType

Typ smlouvy.

BillingAccount

Fakturační účet.

BillingAccountProperties

Fakturační účet.

BillingAccountStatusReasonCode

Důvod zadaného stavu fakturačního účtu

BillingRelationshipType

Identifikuje fakturační vztahy reprezentované fakturačním účtem. Fakturační vztah může být mezi Microsoftem, zákazníkem nebo třetí stranou.

createdByType

Typ identity, která prostředek vytvořila.

EnrollmentDetails

Vlastnosti registrace.

ErrorAdditionalInfo

Další informace o chybě správy prostředků

ErrorDetail

Podrobnosti o chybě.

ErrorResponse

Chybová odpověď

ExtendedTermOption

Rozšíření fakturačního účtu, které společnost zvolila.

IndirectRelationshipInfo

Identifikuje fakturační profil propojený s jiným fakturačním profilem v pohybu nepřímého nákupu.

MarkupStatus

Stav registrace přirážky, platí jenom pro nepřímé registrace.

PaymentTerm

Vlastnosti platebního období.

ProvisioningState

Stav zřizování prostředku během dlouhotrvající operace.

RegistrationNumber

Popisuje registrační číslo organizace propojené s fakturačním účtem.

SoldTo

Adresa jednotlivce nebo organizace, která je zodpovědná za fakturační účet.

SupportLevel

Nabídka na úrovni podpory přidružená k registraci.

systemData

Metadata týkající se vytvoření a poslední změny prostředku.

TaxIdentifier

Identifikátor daně pro fakturační účet.

TaxIdentifierStatus

Stav daňového identifikátoru.

TaxIdentifierType

Typ identifikátoru daně.

AccountStatus

Aktuální stav fakturačního účtu.

Name Typ Description
Active

string

Deleted

string

Disabled

string

Expired

string

Extended

string

New

string

Other

string

Pending

string

Terminated

string

Transferred

string

UnderReview

string

AccountSubType

Úroveň účtu.

Name Typ Description
Enterprise

string

Individual

string

None

string

Other

string

Professional

string

AccountType

Typ zákazníka.

Name Typ Description
Business

string

ClassicPartner

string

Enterprise

string

Individual

string

Internal

string

Other

string

Partner

string

Reseller

string

Tenant

string

AgreementType

Typ smlouvy.

Name Typ Description
EnterpriseAgreement

string

MicrosoftCustomerAgreement

string

MicrosoftOnlineServicesProgram

string

MicrosoftPartnerAgreement

string

Other

string

BillingAccount

Fakturační účet.

Name Typ Description
id

string

Plně kvalifikované ID prostředku pro prostředek. Například /subscriptions/{subscriptionId}/resourceGroups/{resourceGroupName}/providers/{resourceProviderNamespace}/{resourceType}/{resourceName}"

name

string

Název prostředku

properties

BillingAccountProperties

Fakturační účet.

systemData

systemData

Metadata Azure Resource Manageru obsahující informace createdBy a modifiedBy

tags

object

Slovník metadat přidružených k prostředku Nemusí být vyplněna pro všechny typy prostředků. Maximální podporovaná délka klíče a hodnoty 256 znaků. Klíče nebo hodnota by neměly být prázdné ani null. Klíče nemohou obsahovat <> % & \ ? /

type

string

Typ prostředku. Například Microsoft.Compute/virtualMachines nebo Microsoft.Storage/storageAccounts

BillingAccountProperties

Fakturační účet.

Name Typ Description
accountStatus

AccountStatus

Aktuální stav fakturačního účtu.

accountStatusReasonCode

BillingAccountStatusReasonCode

Důvod zadaného stavu fakturačního účtu

accountSubType

AccountSubType

Úroveň účtu.

accountType

AccountType

Typ zákazníka.

agreementType

AgreementType

Typ smlouvy.

billingRelationshipTypes

BillingRelationshipType[]

Identifikuje fakturační vztahy reprezentované fakturačním účtem. Fakturační vztah může být mezi Microsoftem, zákazníkem nebo třetí stranou.

displayName

string

Název fakturačního účtu.

enrollmentDetails

EnrollmentDetails

Vlastnosti registrace.

hasNoBillingProfiles

boolean

Určuje, jestli má fakturační účet žádné fakturační profily.

hasReadAccess

boolean

Určuje, jestli má uživatel přístup pro čtení k fakturačnímu účtu.

notificationEmailAddress

string

E-mailová adresa oznámení pro starší verzi účtu K dispozici pro typ smlouvy Microsoft Online Services Program.

primaryBillingTenantId

string

Tenant, který se použil k nastavení fakturačního účtu. Ve výchozím nastavení můžou přiřazení rolí k fakturačnímu účtu získat jenom uživatelé z tohoto tenanta a všechny nákupy se zřídí v tomto tenantovi.

provisioningState

ProvisioningState

Stav zřizování prostředku během dlouhotrvající operace.

qualifications

string[]

Kvalifikace pro ceny fakturačního účtu Hodnoty můžou být komerční, vzdělávací, charitativní organizace nebo státní správa.

registrationNumber

RegistrationNumber

Popisuje registrační číslo organizace propojené s fakturačním účtem.

soldTo

SoldTo

Adresa jednotlivce nebo organizace, která je zodpovědná za fakturační účet.

taxIds

TaxIdentifier[]

Seznam identifikátorů daně pro fakturační účet

BillingAccountStatusReasonCode

Důvod zadaného stavu fakturačního účtu

Name Typ Description
Expired

string

ManuallyTerminated

string

Other

string

TerminateProcessing

string

Transferred

string

UnusualActivity

string

BillingRelationshipType

Identifikuje fakturační vztahy reprezentované fakturačním účtem. Fakturační vztah může být mezi Microsoftem, zákazníkem nebo třetí stranou.

Name Typ Description
CSPCustomer

string

CSPPartner

string

Direct

string

IndirectCustomer

string

IndirectPartner

string

Other

string

createdByType

Typ identity, která prostředek vytvořila.

Name Typ Description
Application

string

Key

string

ManagedIdentity

string

User

string

EnrollmentDetails

Vlastnosti registrace.

Name Typ Description
billingCycle

string

Fakturační cyklus registrace.

channel

string

Typ kanálu registrace.

cloud

string

Cloud registrace.

countryCode

string

Kód země registrace.

currency

string

Fakturační měna pro registraci.

endDate

string

Koncové datum registrace.

extendedTermOption

ExtendedTermOption

Rozšíření fakturačního účtu, které společnost zvolila.

indirectRelationshipInfo

IndirectRelationshipInfo

Vlastnosti registrace, které se vztahují pouze na nepřímé registrace.

invoiceRecipient

string

Kontakt, který obdrží faktury za registraci.

language

string

Jazyk registrace.

markupStatus

MarkupStatus

Stav registrace přirážky, platí jenom pro nepřímé registrace.

poNumber

string

Číslo nákupní objednávky registrace.

startDate

string

Počáteční datum registrace.

supportCoverage

string

Období pokrytí podpory pro registraci.

supportLevel

SupportLevel

Nabídka na úrovni podpory přidružená k registraci.

ErrorAdditionalInfo

Další informace o chybě správy prostředků

Name Typ Description
info

object

Další informace.

type

string

Další typ informací.

ErrorDetail

Podrobnosti o chybě.

Name Typ Description
additionalInfo

ErrorAdditionalInfo[]

Další informace o chybě.

code

string

Kód chyby.

details

ErrorDetail[]

Podrobnosti o chybě.

message

string

Chybová zpráva.

target

string

Cíl chyby.

ErrorResponse

Chybová odpověď

Name Typ Description
error

ErrorDetail

Objekt chyby.

ExtendedTermOption

Rozšíření fakturačního účtu, které společnost zvolila.

Name Typ Description
Opted-In

string

Opted-Out

string

Other

string

IndirectRelationshipInfo

Identifikuje fakturační profil propojený s jiným fakturačním profilem v pohybu nepřímého nákupu.

Name Typ Description
billingAccountName

string

Název fakturačního účtu partnera nebo zákazníka pro nepřímý pohyb.

billingProfileName

string

Název fakturačního profilu partnera nebo zákazníka pro nepřímý pohyb.

displayName

string

Zobrazované jméno partnera nebo zákazníka pro nepřímý pohyb

MarkupStatus

Stav registrace přirážky, platí jenom pro nepřímé registrace.

Name Typ Description
Disabled

string

Locked

string

Other

string

Preview

string

Published

string

PaymentTerm

Vlastnosti platebního období.

Name Typ Description
endDate

string

Datum ukončení definovaného platebního období a vždy je ve standardu UTC.

isDefault

boolean

Označuje platební období jako standardní platební období.

startDate

string

Datum, kdy bude definováno "Platební období" platné od a vždy je ve standardu UTC.

term

string

Představuje dobu trvání ve formátu netXX. Vždy ve dnech.

ProvisioningState

Stav zřizování prostředku během dlouhotrvající operace.

Name Typ Description
Canceled

string

Failed

string

New

string

Pending

string

Provisioning

string

Succeeded

string

RegistrationNumber

Popisuje registrační číslo organizace propojené s fakturačním účtem.

Name Typ Description
id

string

Jedinečné identifikační číslo organizace propojené s fakturačním účtem.

required

boolean

Určuje, jestli se pro fakturační účet vyžaduje registrační číslo.

type

string[]

Typy registračního čísla povolené na základě země fakturačního účtu.

SoldTo

Adresa jednotlivce nebo organizace, která je zodpovědná za fakturační účet.

Name Typ Description
addressLine1

string

Řádek adresy 1.

addressLine2

string

Řádek adresy 2.

addressLine3

string

Řádek adresy 3.

city

string

Adresa města.

companyName

string

Název společnosti. Volitelné pro jednotlivce MCA (průběžné platby).

country

string

Kód země používá formát ISO 3166-1 Alpha-2.

district

string

Adresní oblast.

email

string

E-mailová adresa

firstName

string

Křestní jméno. Volitelné pro MCA Enterprise.

isValidAddress

boolean

Označuje, jestli je adresa neúplná.

lastName

string

Příjmení. Volitelné pro MCA Enterprise.

middleName

string

Druhé jméno.

phoneNumber

string

Telefonní číslo.

postalCode

string

Psč.

region

string

Oblast adresy.

SupportLevel

Nabídka na úrovni podpory přidružená k registraci.

Name Typ Description
Developer

string

Other

string

Pro-Direct

string

Standard

string

systemData

Metadata týkající se vytvoření a poslední změny prostředku.

Name Typ Description
createdAt

string

Časové razítko vytvoření prostředku (UTC).

createdBy

string

Identita, která prostředek vytvořila.

createdByType

createdByType

Typ identity, která prostředek vytvořila.

lastModifiedAt

string

Časové razítko poslední změny zdroje (UTC)

lastModifiedBy

string

Identita, která naposledy změnila prostředek.

lastModifiedByType

createdByType

Typ identity, která naposledy změnila prostředek.

TaxIdentifier

Identifikátor daně pro fakturační účet.

Name Typ Description
country

string

Země daňového identifikátoru.

id

string

ID daňového identifikátoru.

scope

string

Rozsah identifikátoru daně.

status

TaxIdentifierStatus

Stav daňového identifikátoru.

type

TaxIdentifierType

Typ identifikátoru daně.

TaxIdentifierStatus

Stav daňového identifikátoru.

Name Typ Description
Invalid

string

Other

string

Valid

string

TaxIdentifierType

Typ identifikátoru daně.

Name Typ Description
BrazilCcmId

string

BrazilCnpjId

string

BrazilCpfId

string

CanadianFederalExempt

string

CanadianProvinceExempt

string

ExternalTaxation

string

IndiaFederalServiceTaxId

string

IndiaFederalTanId

string

IndiaPanId

string

IndiaStateCstId

string

IndiaStateGstINId

string

IndiaStateVatId

string

IntlExempt

string

LoveCode

string

MobileBarCode

string

NationalIdentificationNumber

string

Other

string

PublicSectorId

string

USExempt

string

VatId

string